Написать сочинение на тему моя школа на казахском языке

1 вариант

  1. Мектеп ?азiр менi?нi? екiншi ?йiммен атау?а болады. Ол менi?нi? ?мiрiмде т?бегейлi орын орын?а ие болады. Б?рiнен де ?лкен мектептi? ?зi менi?нi? к?нiмнi? т?ртiбiне ?сер етедi, онда менiмен ш??ылдану?а ?ара?анда. Мен мектепте тап достармен, саба?тарда аралас к?п жа?а ж?не ?ызы?ты бiлемiн. Арты? жиырма бес жылдар жа?а емес, о?ан менi?нi? мектебiм. Тiк т?ртб?рышты пiшiндi ?имарат б?л ?абатты боз?ыл. Кiшi таптар бiрiншiге ж?не екiншi ?абат о?ию, жо?ары класс о?ушылары ал негiзгi екiншi ж?не ?шiншiге. Менi?нi? мектебiмде класс б?лмелерi ке? ашы? ?лкен терезелер ж?не ы??айлы парталармен. Оларды?ны? ?абыр?асы т?стермен, суреттермен, кестелермен ж?не портрет ?здiк ?алым ?шекейленген. Бас кiре берiске ба?аналары бар биiк есiк алды ж?не баспалда?тарды жиын ж?ргiзедi. Бiздi к?зде ж?не к?ктемде Бiрiншi ж?не Со??ы ?о?ыраумен жылма-жыл б?л ?а?падан директор, о?у iсiн ме?герушiлер ж?не ?р т?рлi ?она?тар?а ??тты?тайды. Есiк алды б?л рет бойымен т?стермен ж?не ?уе шарлармен на?ыстайды. Бiрiншi ?абатта ж?мыстар, ?абыр?а газетiнi? кестесi туралы iлiнiп т?р?ан ?лкен ке? холда болады, хабарлау. Ал е? ?лкен оны? ма?танышы – ?лкен ??мыралар биiк т?стермен – пальмалармен, б?лме раушандары, ?азтама? ж?не бас?а. Олар?а мектеп техникалы? ?ызметкердi ?ам?орлы?пен к?тедi ж?не ?здерiнi? о?ушылары тiптi

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *