Сочинение на тему актобе на казахском языке

2 варианта

 1. А?т?бе ?аласы к?н сайын ?ркендеп келе жат?ан ?алаларды? бірі ж?не орасан зор экономикалы?, м?дени, туристік потециалы бар ??ір. ?аланы? іргетасы 1869 жылы а? т?бені? басында?ы бекіністі? негізінде ?алан?ан болатын. Б?л жасыл желекті заманауи мегаполис ?зіні? ескерткіштері, с?улет ?неріні? керемет туындыларымен, ?лкені? ар?ы-бергі тарихын аны? а??артып т?р. А?т?бе ?аласыны? ескерткіштері де барып к?руге т?рарлы? к?рнекті орындарды? біріне жатады. Мысалы, ?алада Кіші Ж?з ханы – ?білхайыр хан?а, ?аза? хал?ыны? батыры – Тама Есет батыр К?кі?лы кесенесі, ?лы Отан со?ысында ерлік к?рсеткен батыр ?ыз – ?лия Молда??лова?а, ?аза? хал?ыны? билері – ?йтеке би, М??ке биге, 1930-1950 жылдарда?ы саяси ?у?ын-с?ргін ??рбандарына, А.Ж?банов, ?.Ж?банова?а, Т.Ахтанов пен ?.Ша??ытбаев?а арнал?ан ескерткіштер бар. Сонымен ?атар ?лкемізді? ата?ты а?ыны Н.Бай?анин­ге ар­нал?ан ес­керткіш бар. Ол 1999 жылы А?т?бе ?ала­сыны? ?біл?айыр хан да??ылын­да ар­найы т??ыр?а ?он­ды­рыл­ды. Ескерткіш жанында к?птеген ?лкен к?лемдегі шаралар ?ткізіліп т?рады. Мысалы, бізді? кітапхана ?йымдастыр?ан «Бай?анин о?улары», «А?т?бе жыр ??ша?ында» атты шаралар ?ткізілген болатын.
  ?аламыз к?ннен к?нге к?ркейіп, жасаруда. ?аланы? басты к?шелеріні? бірі ?біл?айыр хан да??ылында «Н?р?асыр» облысты? мешіті мен ?улие Николь православ шіркеуі, м?ражай, ескерткіштер, ?кімшілік ж?не жеке меншік мекемелері бой к?терген.
  2009 жылы А?т?бе ?аласыны? 140 жылды? мерейтойына орай, ?алада Бірлік ж?не Келісім бульвары ашылды. Бульварда «Ша?ыра?» монументалды?-к?ркем ансамблі, амфитеатр ж?не музыкалы? суб?р?а? орналас?ан.
  2010 жылы Т???ыш Президентіміз Н.Назарбаев?а арнал?ан саяба? ашылды. Саяба?ты? жалпы аума?ы 42 гектар. Аума?ы т?гелдей темір ауламен ?оршалып, кіре берісі жа?артыл?ан. Іші к?галдандырылып, к?пжылды? а?аштар, г?лдер отыр?ызыл?ан. ?а? ортасына ?лкен суб?р?а? орнатыл?ан. Ал одан с?л ?рігіректе орналас?ан биіктігі 91 метр болатын тут??ырда елімізді? к?к байра?ы желбірейді. Саяба?ты? о? жа?ында жасанды к?л бар, оны? ?стінен керілген ?сем к?пір де ерекше с?н беріп т?р. К?лді? ар?ы бетінде «Балалар ?алашы?ы» жал?асып жатыр. М?нда небір т?рлі аттракциондар орнатыл?ан. Жалпы саяба? ?лкен-кішіні? жайбара?ат отырып, демалатын жайса? орнына айнал?ан.
  2014 жылы А?т?беліктер ?шін ерекше жа?алы?тар?а толы жыл болды деуге болады. Елбасы Н.Назарбаев биыл?ы Жолдауында: «?аза?станны? ал?аш?ы заманауи урбанистік орта­лы?­тары ірі ?алалар – Астана мен Алматы, одан со? – Шымкент пен А?т?бе болады. Олар халы?ты? ж?не инвестицияларды? шо?ырлану ор­талы?тарына айналады, сапалы білім беру, медицина, ?леу­меттік-м?дени ?ызметтер к?рсетеді» – делінген.
  Б?л жа?алы? а?т?беліктер ?шін ?лкен м?ртебе. М?ндай ?згеріс е? алдымен ??ірді? экономикалы? ?леуетін одан ?рі арттырады. Осы Жолдау?а орай ?лкен жобалар жоспарлануда. Облыс ?кімі Архимед М?хамбетовті? айтуынша, А?т?беде индустриялы? айма? ??рылысын ж?ргізу жоспарланып отыр. Айма? базасында жалпы инвестиция сомасы 500 млн. доллар болатын 15 ?ндіріс орны орналасатын болады.Бас?арма басшысы орынбасарыны? айтуынша, индустрияландыру картасына жалпы ??ны 574,9 млрд. те?ге болатын 76 инвестициялы? жоба енгізілген. Атал?ан жобаларды? ішінде екеуі республикалы? индустриаландыру картасына енгізілген — «Казхром» Т?К А? жа?а ферро?орытпа зауыты мен «АРБЗ» ЖШС-ны? рельс ар?алы?ы зауытыны? ??рылысы.
  Сонымен ?атар 2014 жыл 145 жылды? тарихы бар А?т?бе ?аласыны? мерейтойы атап ?тілуде.
  Н.Бай?анин атында?ы облысты? балалар кітапханасы осы мерекеге орай бір ?атар ж?мыстар ж?ргізуде.
  Атап айтар болса?, «?се бер, ?ркендей бер, ??тты мекен – А?т?бе!» атты т?ра?ты кітап к?рмесі ?йымдастырылды.К?рмені? басты ма?саты о?ырмандарды ?аламызды? тарихы, м?дениеті, ?лтты? ??ндылы?тары ж?не жергілікті а?ын-жазушылармен тере?інен таныстырып, ??ндылы?ы мол А?т?бе ??іріне деген махаббатты ас?а?тату.
  К?рме негізгі 3 б?лім бойынша насихатталып, ?рбір б?лімде та?ырып?а сай ке? к?лемде а?параттар берілген.
  Ал?аш?ы б?лім «М??гілік елді? ?аласы» аталып, А?т?бе ?аласыны? кешегі мен б?гінгі тіршілігі, ?сем де к?рікті жерлері туралы мол а?парат ?амтыл?ан. К?рмеге «Ж?дігер», М.Мырза??лды? «А?т?бем алтын бесігім» А?т?бе ??іріні? ?азіргі келбеті жайлы ке?інен насхаттал?ан кітап ж?не Н.Бай?анин атында?ы облысты? балалар кітапханасы шы?ар?ан «А?т?бе туралы ?н мен жырлар» атты ?дістемелік ??рал ?ойылды.
  «Тарих тол?ынында» б?лімде А?т?бе ??іріні? тарихы, м?дени м?ралары мен ?лкені? батырлары, билері туралы а?параттар орын алды. Р.Ілясованы? «Далам т?н?ан шежіре» А?т?бе туралы ж?не «?азына» атты кітапбында А?т?бе облысты? м?ражайында жинал?ан м?ліметтер негізінде жазыл?ан.М?нда ?лкені? тарихына ?атысты ма?л?маттар мен деректер бар.?лкемізді? ерж?рек ата?ты т?л?алары туралы, атап айтса? ?алма??ыр?ан шай?астарда ?ол баста?ан хас батыр Ба?ад?р батыр Б?кенбай, ?білхайыр хан, ?йтеке би, М??ке би, Молдахмет ?аназ «Жан?ожа», Б.??рманбеков «Алтай батыр», И.С?лтан «Асау Бара?», ?мір Оралбай «?лия» деректі повестьі, Е.Ашы?баев «?облындыны? ?онысы», Идош Ас?ар «Шы?ана? ?негелі ?мір» ж?не ?лкеміздегі ?у?ын-с?ргін ??рбандары туралы кітаптар ?ойыл?ан.
  «М??гілік ел – м??гілік ?дебиет» б?лімінде А?т?бе деп аталар киелі топыра?та д?ниеге келген к?птеген а?ын-жазушылар туралы а?параттар берілген. «А?т?бе кітапханасы» сериясымен басылып шы??ан ХІІ томды? кітаптары бар. І-том «Адырна» ХV-ХІХ ?асырларда ?мір кешкен а?ындар шы?армалары енген, ІІ-томнан о?ырман ?йгілі жыршы Н.Бай?анинні? туындыларын таба алады. ?ал?ан томдарында жергілікті Ж.Тілепберген?лы, Б.Кулеев, ?.Ахмедов, Т.Ахтанов, ?.?анахин, ?.Ша??ытбаев, Б.Т?жібаев, І.М?мбетов, М.??рманалин, Т.Жарма?амбетов секілді ата?ты а?ын-жазушыларды? ?мір жолы мен шы?армалары туралы ке?інен м?ліметтер берілген. 2014 жылды? жергілікті мерейтой иелерінен С.Жиенбаев, С.Б?йішев, ?.Ж?банов, Б.Ж?банов, М.Оспанов туралы м?ліметтер ?амтыл?ан.
  Кітапхана?а келген о?ырмандар к?рмемен таныс болып, с?йікті ?аламызды? 145 жылды? мерейтойын сезініп, ризашылы?ын білдіріп жатады.
  О?ырмандар?а ке? к?лемде а?парат беру ма?сатында «Есімдері ?р?ашанда арда?ты» атты библиографиялы? к?рсеткіш шы?арылды.
  К?рсеткіште жерлестеріміз облысымыз?а ?ана емес республика ж?ршылы?ына танымал талантты т?л?алары туралы мол а?парат ?амтыл?ан. О?ырмандар к?рсеткішті виртуалды т?рде ж?не де д?ст?рлі т?рде пайдалана алады.
  «Ж?ректен шы??ан жыр, ж?рекке жетер» демекші, ?асиетті А?т?бе ?аласыны? 145 жылды? мерей тойына орай ж?ректен шы??ан жырымды арна?ым келеді.
  А?т?бе – ару ?алам, мекен еткен!
  А? т?бені? басында орналас?ан,
  Сені? ?ымбат м?лдір т?ны? суы? тас?ан.
  А?т?бе – ару ?алам, ?сем ?алам,
  ?зге жер жо? с?лулы?та сенен ас?ан.
  Ерекше ?ой к?н шуа?ы, та? самалы,
  Барлы? адам ?лкемізге тамсанады.
  А?т?беде барша жасыл бау ба?шада,
  Б?лб?л ??стар ?сем-?уен ?н салады.
  А?т?бе ? биік ?алам, бар ?аладан,
  Таби?аты? ерекше ?ой, жан ?ала?ан.
  ?лкемізге ?она?та?ан ?рбір адам,
  Бойына к?ш-?уат алар ке? даладан.
  ?она?жайлы хал?ы бар ??тты мекен,
  А?т?беме АЛЛА ?зі н?рын т?ккен.
  Татту досты?, ынтыма?пен бірлікте,
  ?аншама ?лт, бір жинал?ан ?лы мекен.
  Мекен еткен А?т?беме жыр арнадым,
  Ж?регімнен т?гіледі жырлар а?ын.
  К?ркіне к?з тоймайтын А?т?бемнен,
  С?л алыс?а ?зап кетсем са?ынамын.
  А?т?бем ?се, берсін ?ркендесін,
  Биігінде т?рсыншы бар ?аланы?!
  А? т?бені? басы?да?ы ?демі ?аланы? ?демгілігінен ас?ан ештене табылмас сір?. ?лы Жібек жолында?ы б?л ?сем ?ала ?ашаннан оны мекен етушілер ?шін Жер?йы??а бергісіз.
  Н.Бай?анин атында?ы облысты? балалар кітапханасы ?жымыны? атынан барлы? а?т?беліктерді с?йікті ?аламыз – А?т?бе ?аласыны? 145 жылды? мерейтойымен шын ж?ректен ??тты?таймын.
  А?т?беміз жайнап, г?лдене берсін!

 2. А?т?бе ?аза?станны? батысында, А?т?бе облысыны? солт?стік б?лігінде орналас?ан. ?ала ауданы — 297,39 км?. 1997 жылы ?ала ?кімшілігіні? ??зырына б?рын?ы А?т?бе ауданыны? аума?ы ?тті. ??рамына А?т?бе ?аласы мен к?ршілес бесауылды? округ енген жа?а ?кімшілік-аума?ты? ??рылымны? ауданы 2 338 км? те? болды. ?аланы? ішімен Елек ?зенімен оны? тарма?тары а?ып ?теді, жа?ын ма?да А?т?бе ж?не Сазды су ?оймалары орналас?ан. Еуразия ??рлы?ыны? ішкі б?лігінде, м?хиттардан ?ашы? орналас?анды?тан ?ала климаты континенталды болып келеді.А?т?бе ?аза?стан ?алаларыны? арасында халы? саны бойынша бесінші орында орналас?ан, Батыс ?аза?стан ??іріні? е? ірі ?аласы. Халы? саны — 387 807 адам (1 ?а?тар 2015). А?т?беде к?птеген ?лт ?кілдері ?мір с?реді. Саны жа?ынан е? к?п тарал?ан ?лттар?а ?аза?тар (76,3 %) мен орыстар (16,89 %) жатады. Негізгі діни топтар — м?сылмандар менхристиандар. ?ала ?кімшілігіне ба?ынышты бес ауылды? округте 51 508 адам ?мір с?реді. Болаша?та 1,3 млн адамды «сыйдыру?а» тиіс ?алыптасып жат?ан А?т?бе агломерациясыны? ??рамына А?т?бе ма?ында?ы онда?ан елді мекен кіреді.?аланы? негізі Ресей империясыны? ?арулы жаса?ымен А?т?бе бекінісі (орыс. Ак-Тюбе) ретінде Елек ?зеніні? сол жа?алауында, о? жа?ынан ?ар?алы ?зені ??ятын т?сында ?аланды. 1891 жылды? 25 наурызында А?т?бе Тор?ай облысыны? ??рамында?ы уездік ?ала м?ртебесін иеленіп, орысша атауы Актюбинск болып ?згертілді. Азаматты? со?ыс кезінде А?т?бе Тор?ай ??іріні? революциялы? к?штеріні? орталы?ына айналды. ?ала кезекпен а?тар мен большевиктерді? ?олына ?тті. 1919 жылы ?алада біржолата ке?ес ?кіметі орнады. 1921 жылдан бастап А?т?бе губерниясыны? ?кімшілік орталы?ы. 1928 жылы А?т?бе губерниясы таратыл?аннан кейін А?т?бе округіні? орталы?ы, 1932 жылдан бастап жа?адан ??рыл?ан А?т?бе облысыны? ?кімшілік орталы?ы. Б?кіл ??ір т?р?ындары секілді а?т?беліктер 1920-шы ж?не 1930-шы жылдары орын ал?ан ашаршылы?тан жапа шекті. ?лы Отан со?ысы жылдары ?алада бірнеше ?скери жаса?тар ??рылып, жау басып ал?ан айма?тарды? к?сіпорындары осында к?шірілді. 1991 жылыКСРО ыдыра?аннан бастап А?т?бе т?уелсіз ?аза?стан Республикасыны? ??рамында?ы А?т?бе облысыны? орталы?ы. ?азіргі та?да химия, тама? ж?не же?іл ?нерк?сібі дамы?ан А?т?бе ?аласы ?аза?станны? ірі индустрия ж?не м?дениет орталы?тарыны? бірі.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *