Сочинение на тему алтын

12 вариантов

 1. ?азіргі заман?ы ?аза?стан туралы, басты ?лтты? символдарды? бірі – Алтын адамды еске алмай ойлау м?мкін емес. Алтын адам ХХ ?асырды? 70 жылдары Е?бекші?аза? ауданыны? Есік ?аласында табыл?ан болатын.
  Есік ?аласыны? шет жа?ында осыдан 30 жыл б?рын, б?л к?ндері ке?інен танымал са? ?ор?аны табыл?ан. Оны? астында, шыршаны? б?ренелерімен ?аптал?ан мазарда, а?аш еденні? ?стінде алтын тіліктер ?адал?ан киім киген (Алтын адам) са? жауынгеріні? с?йегі жат?ан. Басына к?н ??дайыны? символындай ?анатты аттар бейнеленген, ?шекеймен безендірілген биік ?шкір б?рік кигізілген. Жерленген адамны? ?аруы ?зын ?ылыш пен ?ыс?а ?анжардан т?ратын. Жауынгерді? саз балшы?тан жасал?ан ??ты?а ??йыл?ан ?ымыз, кесек-кесек ет салын?ан а?аш подностар, к?міс пен ?оладан жасал?ан ?ымбатты ??тылар ?ойыл?ан.
  Табыл?ан мола 40-тан астам ?ор?аннан т?ратын ж?не тарихты? к?птеген ??пияларын са?та?ан ?лкен мазарды? о?т?стік шетіне орналас?ан. Антропологтарды? аны?тамасы бойынша Есік ?ор?анында жерленген адамны? жасы 17-18-дерде ж?не ол бізді? эрамыз?а дейінгі І? ?асырды? ая?ында ?мір с?рген.
  Ашы? аспан астында?ы «Са? ?ор?андары» м?ражайында болу – осыдан мы?да?ан жылдар б?рын ?лы Дала ??ірінде ??рыла баста?ан ?аза? мемлекеттігіні? бастамасымен танысу.

 2. Алтын са?аны? бас ?а?арманы, идеялы? нысанасы – халы?ты? арман-м?раты. М?нда да халы?ты? а?сары ертегіні? басты ар?ауы. ?аза? ертегілеріні? бас ?а?армандары а?шы-мерген, жауынгер-батыр, кенже бала, тазша бала, жал?ыз бала ж?не бас?а ?леуметтік те?сіздіктегі б??ара ?кілі. Б?ларды? б?рі – халы? арманынан ?р кезде ту?ан идеал кейіпкерлер. «Алтын са?ада?ы» бала сондай кейіпкер. Онда классикалы? батырлы? ертегіге т?н белгілерді? б?рі бар. Бала ж?ртта ?алып ?ой?ан алтын са?асын алып келуге барып, жалмауыз кемпірге кез бол?ан бала кемпірді? алда?анына сенбей, са?асын ат ?стінен іліп алып, ?аша ж?неледі. Мыстан кемпір т?ра ?уады. Осымен о?и?а шиеленісе т?седі. Б?л ертегіде де сайыста кейіпкер ?з к?шімен емес, керемет достарыны? ар?асында же?уі – батырлы?тан г?рі ?иял-?ажайып ертегіні? за?дылы?тарына жа?ындау.
  ?аза? балалар ертегілеріні? басты ерекшелігі есте жо? ерте заманда туып, ежелгі д?уір ??былыстарын са?тап келсе де, оларды? б?рі біріншіден, хал?ымызды? т?рмысын, салтын бейнелейді, к?нделікті ?мірін к?рсетеді. ?рине, ?мір шынды?ын ?иял-?ажайып ертегілер тікелей, сол ?алпында емес, эстетикалы? т?р?ыда бейнелейді. ?мірдегі тартыстар, болмыс-к?ріністер, ?дет-??рып б?рі де халы?ты? эстетикалы? рухына сай т?зіледі. Екіншіден, ертегілерді? б?рі дерлік бас кейіпкерлерін ?иын да к?рделі, азапты да аянышты кешулерге сала отырып, балаларды ерлікке, отанс?йгіштікке баулиды. М?селен, «Алтын са?ада» сол са?асын алу?а бар?ан баланы? ерлігіні? ар?асында оны? ата-анасы ?ана емес, т?тас ту?ан елі жалмауыз кемпірді? ?орлы?-зорлы?ынан азат болады

 3. Міне, ?аба?ын т?йіп жа?бырлы к?з келді. К?з – молшылы?ты?, байлы?ты?, берекені? айы. ?ырман басы тазаланып, бау – ба?ша жиналып, ??с базары тар?айтын кез. Інім екеуміз терезе алдында отырмыз. Сырт?а шы?а алмаймыз. Апам р??сат етпеген. Кешеден бері аспанды суы? б?лт торлап алды. Т?с мезгілі болса да, ?ала іші т?неріп т?р. “Бр-р … ” ?н бойымыз ?лденеге діріл ?а?ып, жаура?андай сезіндік ?зімізді. “Ух, ?андай суы? еді! … ” С?лден со? к?н ашылды. Ауыр – ауыр б?лттар тар?ап, ?и?аштай ??йыл?ан н?рлы шуа?тан айнала ??лпырып, мамыражай к?йге енді. Інім екеуміз сырт?а шы?ты?. Иілген ?айы? б?та?ында?ы ж??а, сары жапыра?тар самалмен дірілдеп т?р. Біз ба? ішіне кірдік. Ба? іші сары бояу?а малынып т?р, тып – тыныш. Жазда?ыдай ??старды? ?сем ?ні естілмейді. Тек табан астында?ы таптал?ан жапыра?тарды? судыр – судыр еткен дыбысы ба?ты? тынышты?ын б?з?андай.Інім сары жапыра??а ала?анын тосты. “?ап, тесіліп ?апты!” деді. Аяп т?р. Кенет сусылдап, к?нбатыстан суы? жел со?ты. А?аш жапыра?тары ?ша ж?нелді. Біз ?лкендерді? “?стері?ді лас ?ылма?дар!” дегенін ?мытып, ж?п – ж?мса? жапыра?тарды? ?стінде аунап ойнады?. ?айы?, ?йе?кі жапыра?тарынан г?л шо?тарын жасады?. Ауа зілдене т?сті. К?гілдір аспан?а шы?а келген б?лттар бірте – бірте ?оюланып, жа?бырды? лебі есті. ?уелі ірі – ірі тамшылар батылсыз тамды да, кейін ?деп кетті. Жа?быр тамшылары есікті, терезені, ?а?ылтыр шатырды ?а?ылай ж?нелді. К?ше іші су?а толып, ойы? жерлерде к?лшік пайда болды. Адамдар оны “жа?бырлы к?з”, “суы? к?з”, “?ара к?з” деп, айыптап жатады. Ал біз оны “алтын к?з” дейміз. Біз алтындай сап-сары жапыра?тардан г?л шо?тарын жасап алып, ?йге ?арай ж?гірдік. Апам бізге ?рыспайды!

 4. Міне, ?аба?ын т?йіп жа?бырлы к?з келді. К?з – молшылы?ты?, байлы?ты?, берекені? айы. ?ырман басы тазаланып, бау – ба?ша жиналып, ??с базары тар?айтын кез. Інім екеуміз терезе алдында отырмыз. Сырт?а шы?а алмаймыз. Апам р??сат етпеген. Кешеден бері аспанды суы? б?лт торлап алды. Т?с мезгілі болса да, ?ала іші т?неріп т?р. «Бр-р…» ?н бойымыз ?лденеге діріл ?а?ып, жаура?андай сезіндік ?зімізді. «Ух, ?андай суы? еді!..» С?лден со? к?н ашылды. Ауыр- ауыр б?лттар тар?ап, ?и?аштай ??йыл?ан н?рлы шуа?тан айнала ??лпырып, мамыражай к?йге енді. Інім екеуміз сырт?а шы?ты?. Иілген ?айы? б?та?ында?ы ж??а, сары жапыра?тар самалмен дірілдеп т?р. Біз ба? ішіне кірдік. Ба? іші сары бояу?а малынып т?р, тып- тыныш. Жазда?ыдай ??старды? ?сем ?ні естілмейді. Тек табан астында?ы таптал?ан жапыра?тарды? судыр- судыр еткен дыбысы ба?ты? тынышты?ын б?з?андай.Інім сары жапыра??а ала?анын тосты. «?ап, тесіліп ?апты!» деді. Аяп т?р. Кенет сусылдап, к?нбатыстан суы? жел со?ты. А?аш жапыра?тары ?ша ж?нелді. Біз ?лкендерді? «?стері?ді лас ?ылма?дар!» дегенін ?мытып, ж?п- ж?мса? жапыра?тарды? ?стінде аунап ойнады?. ?айы?, ?йе?кі жапыра?тарынан г?л шо?тарын жасады?. Ауа зілдене т?сті. К?гілдір аспан?а шы?а келген б?лттар бірте- бірте ?оюланып, жа?бырды? лебі есті. ?уелі ірі- ірі тамшылар батылсыз тамды да, кейін ?деп кетті. Жа?быр тамшылары есікті, терезені, ?а?ылтыр шатырды ?а?ылай ж?нелді. К?ше іші су?а толып, ойы? жерлерде к?лшік пайда болды. Адамдар оны «жа?бырлы к?з», «суы? к?з», «?ара к?з» деп, айыптап жатады. Ал біз оны «алтын к?з» дейміз. Біз алтындай сап-сары жапыра?тардан г?л шо?тарын жасап алып, ?йге ?арай ж?гірдік. Апам бізге ?рыспайды!

 5. Даю много баллов, срочно
  логарифмы
  Кто является первооткрывателем континента антарктики
  Крестьяне южных районов Древнерусского государства жили в:
  а)хоромах
  б)юртах
  в)полуземлянках
  г)срубах
  Запиши решение задачи по действиям,с пояснениями. Запиши ответ.
  Мельхиор состоит из меди, никеля, железа и марганца. Никель составляет одну четвертую часть всего состава, железо и марганец по- одной сотой всего состава, остальное- медь. Сколько грамм каждого металла содержится в сплаве массой 400 грамм?
  Блин, помогите пожалуйста. “Обведите красным цветом причины Смутного времени, синим- его характеристики.
  1) слабость государственной власти.
  2) пересечение законной московской династии.
  3) хозяйственная разруха, голод, запустение центральной части русских земель.
  4) неподчинение окраин центру.
  5) самозванчество
  6) постепенное закрепощение крестьян.
  7) разобщение верхушки русского общества.
  8) вооруженная борьба различных групп русских людей друг против друга (гражданская война).
  9) вмешательство иностранных государств во внутренние дела России.
  Решите уравнение
  x^2+3x-18=0
  Какой собор изобразил М.Смаглюк
  образовать слова маленькие лапы,серенькая шуба,чёрненькие глаза,остренькие зубы с уменьшительно-ласкательными суффиксами
  Длина первой окружности 2,8 дм. Радиус второй окружности в 6 раз больше радиуса первой окружности. Найди длину второй окружности.
  числовые ребусы на а 4

 6. Любое сочинение на казахском языке с планом на тему алтын адам
  Пожалуйста

  Ответы:

  лтын адам — 1970 ж. басында Есік ?ор?анында — са?тар тайпасыны? жас к?семіні? зираты табылды.
  ?ор?ан ?азбалары ?аза?станды 5 ?. ЗБ мекен еткен ежелгі тайпаларды? м?дениеті, ?нері, діні жайлы ??нды деректер берді.
  Алтын адам — Алматы облысында?ы Есік ?аласыны? солт?стігіндегі Есік ?зеніні? сол жа? жа?алауында?ы темір д?уірінен са?тал?ан са? обасынан табыл?ан алтын киімді са? жауынгеріні? м?рдесі (5 ?асыр). 1969 – 1970 жылы археолог Кемел А?ышев тап?ан. Алтын адам киімі 4 мы??а жуы? алтын ?шекейлермен безендірілген. ?шекейлер барыс, б?лан, таутеке, ар?ар, ат, т?рлі ??с бейнелерін беретін «хайуанат на?ышында» жасал?ан.Бас с?йекті? сол жа?ынан жа??т тастармен ?шекейленген алтын сыр?а табылды. Бас киімі кейінгі ?аза? киімі ?лгілеріне ??сас, биік, шоша? т?белі, ?зынды?ы 70 см шамасында. Мойнында д??гелек ж?зік сия?ты алтын ал?а, іш к?йлегі, к?кірегіні? т?сы, же?і алтын то?алармен ?рнектелген, сауса?ында екі алтын ж?зік, камзолы ??растырылмалы ауыр белбеумен буыл?ан. Белбеуге а??а ??сас бейнелер, 16 то?а жапсырыл?ан, о? жа?ында ?ызыл ?ынапты ?зын семсер, сол жа?ында алтын пластиналар жапсырыл?ан ?ын?а салын?ан темір ?анжар – а?ина?, шалбар бала?ы да алтын то?алармен ?шекейленген. Есік обасынан алын?ан археологиялы? м?ліметтерге ?арап, б?л адамны? бізді? заманымыздан б?рын?ы 5 – 4 ?асырларда ?мір с?ргені аны?талды. Киім ?лгісі, жерлеу р?сімі, Алтын адамны? Жетісу жерін мекендеген са?тарды? к?рнекті елбасыны? ?лы немесе жас к?сем, ?скербасы екенін ай?ын к?рсетеді.[3] К?не д?уірдегі материалды? м?дениет, ?нер, мифология, т.б. салалардан мол дерек беретін Алтын адам сол кездегі са?тарда мемлекеттік ?ркениет ертеден ?алыптас?анын д?лелдейді. Алтын адам – ?аза?станны? азатты? символына айналды. Оны? т?л?асы Алматыны? бас ала?ына орнатылды, т?бе б?ркіндегі ?анатты т?лпарлар бейнесі елта?бамыз?а енді
  ?Алтын адам?а? тере?ірек ??ілсек…“М?дени м?ра” ба?дарламасы ше?берінде Есік ?оры?-м?ражайын ашу?а байланысты былтыр к?зде Президент ?кімшілігі Басшысыны? орынбасары, “М?дени м?ра” ба?дарламасын іске асыру ж?ніндегі ?о?амды? ке?ес т?ра?асы М?улен ?шімбаевты? арнайы келіп, Алтын адам табыл?ан ??ірде отырыс ?ткізіп, жер жа?дайын ?з к?зімен к?ріп ?айт?анын біліп, шынымды айтсам, аса ?атты ?уандым. Б?л м?селе, мені?ше, ?лде?ашан к?терілуі керек еді. “М?дени м?ра” ба?дарламасына байланысты Президент Н.?.Назарбаев: “Тарихи ескерткіштерді жа??ырту ж?мысы ерекше ыжда?аттылы?ты талап етеді. Б?л – ??рылыс емес, ?ылыми ж?мыс… Ол ж?мыстарды? біткеннен кейінгі та?дыры ?андай болма?? Отырар сия?ты ашы? аспан астында ашы?-шашы? тастап кетеміз бе?”, – деп, ?ынжыла ескерткен болатын.
  Президентті? б?л с?зінен, жасыратыны жо?, б??ан дейін ж?ргізілген археологиялы? ж?мыстар?а к??ілі толмайтыны ай?ын а??арылады. Алайда Елбасыны? сол ескертпесін ?ата? басшылы??а ал?ан-алма?анымыз ?лі белгісіз. Академик Досм?хамед Кішібеков: “1969 жылы Алматы облысыны? Есік ?аласына жа?ын жерден б?дан екі жарым мы? жыл б?рын ?мір с?рген “Алтын адам” табылды. Б?л, ?лем ?алымдарыны? пікірінше, Египеттегі Тутанхамоннан кейінгі екінші ?лкен ?ылыми жетістікке жататын жа?алы? еді”, – дейді (“Е?”. 31.10.07). Біра?, ?кінішке ?арай, біз ?лі к?нге дейін сол “екінші ?лкен ?ылыми жа?алы??а” лайы? ?лтты? шара жасай ал?ан жо? едік. Енді, міне, “М?дени м?раны?” шарапаты б??ан да тиіп, ол шара екі жыл к?лемінде ж?зеге асатын болып жатса ж?не газет: “Б?л істе ?рбір ?са?-т?йекке дейін м?н берілуі тиіс”, – деп, ?ам?ор болып жатса, ?алай ?уанбассы?!

 7. лтын адам — 1970 ж. басында Есік ?ор?анында — са?тар тайпасыны? жас к?семіні? зираты табылды.
  ?ор?ан ?азбалары ?аза?станды 5 ?. ЗБ мекен еткен ежелгі тайпаларды? м?дениеті, ?нері, діні жайлы ??нды деректер берді.
  Алтын адам — Алматы облысында?ы Есік ?аласыны? солт?стігіндегі Есік ?зеніні? сол жа? жа?алауында?ы темір д?уірінен са?тал?ан са? обасынан табыл?ан алтын киімді са? жауынгеріні? м?рдесі (5 ?асыр). 1969 – 1970 жылы археолог Кемел А?ышев тап?ан. Алтын адам киімі 4 мы??а жуы? алтын ?шекейлермен безендірілген. ?шекейлер барыс, б?лан, таутеке, ар?ар, ат, т?рлі ??с бейнелерін беретін «хайуанат на?ышында» жасал?ан.Бас с?йекті? сол жа?ынан жа??т тастармен ?шекейленген алтын сыр?а табылды. Бас киімі кейінгі ?аза? киімі ?лгілеріне ??сас, биік, шоша? т?белі, ?зынды?ы 70 см шамасында. Мойнында д??гелек ж?зік сия?ты алтын ал?а, іш к?йлегі, к?кірегіні? т?сы, же?і алтын то?алармен ?рнектелген, сауса?ында екі алтын ж?зік, камзолы ??растырылмалы ауыр белбеумен буыл?ан. Белбеуге а??а ??сас бейнелер, 16 то?а жапсырыл?ан, о? жа?ында ?ызыл ?ынапты ?зын семсер, сол жа?ында алтын пластиналар жапсырыл?ан ?ын?а салын?ан темір ?анжар – а?ина?, шалбар бала?ы да алтын то?алармен ?шекейленген. Есік обасынан алын?ан археологиялы? м?ліметтерге ?арап, б?л адамны? бізді? заманымыздан б?рын?ы 5 – 4 ?асырларда ?мір с?ргені аны?талды. Киім ?лгісі, жерлеу р?сімі, Алтын адамны? Жетісу жерін мекендеген са?тарды? к?рнекті елбасыны? ?лы немесе жас к?сем, ?скербасы екенін ай?ын к?рсетеді.[3] К?не д?уірдегі материалды? м?дениет, ?нер, мифология, т.б. салалардан мол дерек беретін Алтын адам сол кездегі са?тарда мемлекеттік ?ркениет ертеден ?алыптас?анын д?лелдейді. Алтын адам – ?аза?станны? азатты? символына айналды. Оны? т?л?асы Алматыны? бас ала?ына орнатылды, т?бе б?ркіндегі ?анатты т?лпарлар бейнесі елта?бамыз?а енді
  ?Алтын адам?а? тере?ірек ??ілсек…“М?дени м?ра” ба?дарламасы ше?берінде Есік ?оры?-м?ражайын ашу?а байланысты былтыр к?зде Президент ?кімшілігі Басшысыны? орынбасары, “М?дени м?ра” ба?дарламасын іске асыру ж?ніндегі ?о?амды? ке?ес т?ра?асы М?улен ?шімбаевты? арнайы келіп, Алтын адам табыл?ан ??ірде отырыс ?ткізіп, жер жа?дайын ?з к?зімен к?ріп ?айт?анын біліп, шынымды айтсам, аса ?атты ?уандым. Б?л м?селе, мені?ше, ?лде?ашан к?терілуі керек еді. “М?дени м?ра” ба?дарламасына байланысты Президент Н.?.Назарбаев: “Тарихи ескерткіштерді жа??ырту ж?мысы ерекше ыжда?аттылы?ты талап етеді. Б?л – ??рылыс емес, ?ылыми ж?мыс… Ол ж?мыстарды? біткеннен кейінгі та?дыры ?андай болма?? Отырар сия?ты ашы? аспан астында ашы?-шашы? тастап кетеміз бе?”, – деп, ?ынжыла ескерткен болатын.
  Президентті? б?л с?зінен, жасыратыны жо?, б??ан дейін ж?ргізілген археологиялы? ж?мыстар?а к??ілі толмайтыны ай?ын а??арылады. Алайда Елбасыны? сол ескертпесін ?ата? басшылы??а ал?ан-алма?анымыз ?лі белгісіз. Академик Досм?хамед Кішібеков: “1969 жылы Алматы облысыны? Есік ?аласына жа?ын жерден б?дан екі жарым мы? жыл б?рын ?мір с?рген “Алтын адам” табылды. Б?л, ?лем ?алымдарыны? пікірінше, Египеттегі Тутанхамоннан кейінгі екінші ?лкен ?ылыми жетістікке жататын жа?алы? еді”, – дейді (“Е?”. 31.10.07). Біра?, ?кінішке ?арай, біз ?лі к?нге дейін сол “екінші ?лкен ?ылыми жа?алы??а” лайы? ?лтты? шара жасай ал?ан жо? едік. Енді, міне, “М?дени м?раны?” шарапаты б??ан да тиіп, ол шара екі жыл к?лемінде ж?зеге асатын болып жатса ж?не газет: “Б?л істе ?рбір ?са?-т?йекке дейін м?н берілуі тиіс”, – деп, ?ам?ор болып жатса, ?алай ?уанбассы?!

 8. Сочинение на тему Алтын сака

  Ответы:

  Алтын са?аны? бас ?а?арманы, идеялы? нысанасы – халы?ты? арман-м?раты. М?нда да халы?ты? а?сары ертегіні? басты ар?ауы. ?аза? ертегілеріні? бас ?а?армандары а?шы-мерген, жауынгер-батыр, кенже бала, тазша бала, жал?ыз бала ж?не бас?а ?леуметтік те?сіздіктегі б??ара ?кілі. Б?ларды? б?рі – халы? арманынан ?р кезде ту?ан идеал кейіпкерлер. «Алтын са?ада?ы» бала сондай кейіпкер. Онда классикалы? батырлы? ертегіге т?н белгілерді? б?рі бар. Бала ж?ртта ?алып ?ой?ан алтын са?асын алып келуге барып, жалмауыз кемпірге кез бол?ан бала кемпірді? алда?анына сенбей, са?асын ат ?стінен іліп алып, ?аша ж?неледі. Мыстан кемпір т?ра ?уады. Осымен о?и?а шиеленісе т?седі. Б?л ертегіде де сайыста кейіпкер ?з к?шімен емес, керемет достарыны? ар?асында же?уі – батырлы?тан г?рі ?иял-?ажайып ертегіні? за?дылы?тарына жа?ындау.
  ?аза? балалар ертегілеріні? басты ерекшелігі есте жо? ерте заманда туып, ежелгі д?уір ??былыстарын са?тап келсе де, оларды? б?рі біріншіден, хал?ымызды? т?рмысын, салтын бейнелейді, к?нделікті ?мірін к?рсетеді. ?рине, ?мір шынды?ын ?иял-?ажайып ертегілер тікелей, сол ?алпында емес, эстетикалы? т?р?ыда бейнелейді. ?мірдегі тартыстар, болмыс-к?ріністер, ?дет-??рып б?рі де халы?ты? эстетикалы? рухына сай т?зіледі. Екіншіден, ертегілерді? б?рі дерлік бас кейіпкерлерін ?иын да к?рделі, азапты да аянышты кешулерге сала отырып, балаларды ерлікке, отанс?йгіштікке баулиды. М?селен, «Алтын са?ада» сол са?асын алу?а бар?ан баланы? ерлігіні? ар?асында оны? ата-анасы ?ана емес, т?тас ту?ан елі жалмауыз кемпірді? ?орлы?-зорлы?ынан азат болады

 9. Напишите сочинение на тему алтын куз

  Ответы:

  Міне, ?аба?ын т?йіп жа?бырлы к?з келді. К?з – молшылы?ты?, байлы?ты?, берекені? айы. ?ырман басы тазаланып, бау – ба?ша жиналып, ??с базары тар?айтын кез. Інім екеуміз терезе алдында отырмыз. Сырт?а шы?а алмаймыз. Апам р??сат етпеген. Кешеден бері аспанды суы? б?лт торлап алды. Т?с мезгілі болса да, ?ала іші т?неріп т?р. «Бр-р…» ?н бойымыз ?лденеге діріл ?а?ып, жаура?андай сезіндік ?зімізді. «Ух, ?андай суы? еді!..» С?лден со? к?н ашылды. Ауыр- ауыр б?лттар тар?ап, ?и?аштай ??йыл?ан н?рлы шуа?тан айнала ??лпырып, мамыражай к?йге енді. Інім екеуміз сырт?а шы?ты?. Иілген ?айы? б?та?ында?ы ж??а, сары жапыра?тар самалмен дірілдеп т?р. Біз ба? ішіне кірдік. Ба? іші сары бояу?а малынып т?р, тып- тыныш. Жазда?ыдай ??старды? ?сем ?ні естілмейді. Тек табан астында?ы таптал?ан жапыра?тарды? судыр- судыр еткен дыбысы ба?ты? тынышты?ын б?з?андай.Інім сары жапыра??а ала?анын тосты. «?ап, тесіліп ?апты!» деді. Аяп т?р. Кенет сусылдап, к?нбатыстан суы? жел со?ты. А?аш жапыра?тары ?ша ж?нелді. Біз ?лкендерді? «?стері?ді лас ?ылма?дар!» дегенін ?мытып, ж?п- ж?мса? жапыра?тарды? ?стінде аунап ойнады?. ?айы?, ?йе?кі жапыра?тарынан г?л шо?тарын жасады?. Ауа зілдене т?сті. К?гілдір аспан?а шы?а келген б?лттар бірте- бірте ?оюланып, жа?бырды? лебі есті. ?уелі ірі- ірі тамшылар батылсыз тамды да, кейін ?деп кетті. Жа?быр тамшылары есікті, терезені, ?а?ылтыр шатырды ?а?ылай ж?нелді. К?ше іші су?а толып, ойы? жерлерде к?лшік пайда болды. Адамдар оны «жа?бырлы к?з», «суы? к?з», «?ара к?з» деп, айыптап жатады. Ал біз оны «алтын к?з» дейміз. Біз алтындай сап-сары жапыра?тардан г?л шо?тарын жасап алып, ?йге ?арай ж?гірдік. Апам бізге ?рыспайды!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *