Сочинение на тему ?аза?станны? таби?аты

3 варианта

 1. Ашы? саба? 5 сынып 5.11. 2014 жыл
  Саба?ты? та?ырыбы:  ?аза?станны? таби?аты.  Септіктер.
  Саба?ты? ма?саты: а) білімдік: та?ырып бойынша жан-жа?ты  м?лімет бере отырып,
  септіктерді еске алып,т?сіндіру  , сауатты жазу?а  ж?не  с?йлеуге   ?йрету;
  ?) дамытушылы?: ауызша ж?не жазбаша тілді дамыту,
  ?ызы?ушылы?ын арттыра отырып, танымды? к?з?арастарын
  ?алыптастыру;
  б) т?рбиелік: ?з елін, жерін, жерінін таби?аты?, Отанын с?юге, мемлекеттік  тілді ??рметтеуге, ?о?амды? ортада ?зін-?зі ?стау?а  т?рбиелеу;
  Саба?ты?  т?рі:  жа?а саба?.
  Саба?ты? ?дісі:  т?сіндіру, с?ра?-жауап, суретпен  ж?мыс
  Саба?ты? к?рнекілігі: , с?здік, суреттер карточкалар, тірек сызбалар
  П?наралы? байланыс: орыс тілі
  К?тілетін  н?тиже:  септік жал?ауларын   ме?геру, таби?аты туралы ?з ойларын айта
  білу;
  Саба?ты?  барысы:
  І. ?йымдастыру  б?лімі
  – О?ушылармен амандасу           – Кезекшіні?  м?ліметі
  ІІ. ?й  тапсырмасын  тексеру.
  Балалар б?гін бізді? саба?ымыз ерекше. Саба?ымыз?а ?она?тар келіп отыр.(Шапала?)
  Сендерді? жа?сы ж?мыс істеулеріне , с?ттілік тілеймін.Се?дер де бір- бірінізге с?ттілік тіле?дер.
  Психологиялы? дайындау.
  Басымды сипаймын жа?сы ойлау ?шін
  ??ла?ымды сипаймын жа?сы тындау ?шін
  К?зімді сипаймын жа?сы к?ру ?шін
  ?олымды сипаймын жа?сы ба?а алу ?шін.
  О?ушыларды саба?ты? ма?сатымен ж?не жа?а та?ырыппен таныстыру.
  Фронтальдік с?ра?тар.
  1.Балалар біз ?ай Республикада т?рамыз? ?аза?стан Республикасында
  2. ?аза?станы? астанасы ?ай ?ала? Астасна ?аласы
  3.?аза?стан ?андай ел? Т?уелсіз
  4.?аза?станны? жері ?андай? Бай,к?ркем
  5. ?аза?станы? ауа райы ?андай- ?р -т?рлі
  6.Б?гін ауа райы ?андай ? Сал?ын, суы?
  7.Жылды? кай мезгілі? ?ыс мезгілі
  8.Бір жылда неше мезгіл бар ? 4 мезгіл бар
  9. ?андай мезгілдер. ?ыс, к?ктем, жаз, к?з
  10. ?аза? тілінде не септік бар 7 септтікбар. А.с І.с Б.с Ж.с Т.с Ш. С К.с
  11, С?з таптары ?андай зат.е сын е. Етістік, есімдік
  Балалар ?азір біз топ бойынша ж?мыс істейміз.( Ж?мба? аркылы топтарды? аттарын аны?таймыз)
  ?р топты? ба?алаушысы ж?мба?ты шешеді.
  . 4 ж?мба?
  ?йге ?андай тапсырма берілді? ?аза?стан ?ндіріс орындары деген м?тін. о?у, аудару, мазм?ны? айтып беру
  Флипчарт
  Н?кте орнына тиісті с?здермен с?йлемді толтыру. ?арамен жазыл?ан
  ?аза?стан ……. (бай) айма?ты? бірі. ?аза?станны? е? ірі ……. (?ндіріс) орындары Семей, …….(Алматы), ?ара?анды, Шымкент, Тараз, Павладар , Рудный.
  II. Елімізді? ке?……. (байлы?тары) ?ш топ?а б?лінеді.
  Бірінші топ; ……(м?най) мен……. (газды?) негізгі б?лігі ?аспий маны?да, ……(??мір) ?ара?андыда шы?ады.
  III. Екінші топты ……(марганец,) мыс, ?ор?асын, алюминий ж?не…… (алтын) кен орындарын ??райды. Темір Теміртауда шы?ады
  IV. ?шінші топ?а ?алайы ,…… (к?міс), фосфар кен орындары кіреді. Алматыда алма ?седі. ?ызылордада…….. (к?ріш) ?седі. ?аза?станда ?ндіріс орындары к?п
  Сергіту с?тті
  К?не сапты т?зейік,
  Тіземізді б?геік.
  Ыршып ал?а т?сейік.
  Ыршып арт?а т?сейік.
  Сергітуге мы? ра?мет
  ІІІ. Жа?а  саба? Саба?ты? ?раны;
  Таби?ат бізді? анамыз,
  Таби?ат?а біз баламыз,
  Иіліп с?лем береміз.
  Біз ?депті балалармыз.
  Жа?а с?здер.
  Таби?ат – природа
  ?ыс?ы, к?ктемгі, жаз?ы, к?згі – таби?ат
  ?сем – красивая
  С?ю- любить
  Боран со?ады – бураны
  Ш?п- трава
  ?зен ?зеро
  Ластамау – не пачкать
  ?ор?ау – охронять
  Са?тау – беречь
  ?лес – вклад
  ?осу – внести
  М?тінмен ж?мыс; ?аза?станны? таби?аты
  I тапсырма: М?тінді о?у, аудару, т?сіну.( ?р о?ушыны? ба?алау пара?ы бар).
  1. ?ыста жиі боран со?ады. А?аштар а? тон киеді. Айнала аппа? болады. ?ыстты? таби?аты ?сем
  2. К?ктемде ?ар ериді. Б?рі к?ктейді. Бірінші г?л б?йшешек, ш?п шы?ады .К?темні? ?сем таби?аты? са?тауымыз, ?ор?ауымыз керек.
  3.Жазды? таби?аты ?сем.Жазда к?н ысты? болады.Балалар ?зенде шомылады.Кейде жа?быр жауады, тауларды? ?стінде ?ар жатады.
  Біз таби?атты са?тауымыз, ?ор?ауымыз керек
  4.К?зде таби?ат ?те ?сем.Жа?быр жиі жауады.Сал?ын болады. А?аштарды? жапра?тар сар?аяды. Біз таби?атты са?тауымыз, ?ор?ауымыз керек. Ластамауымыз керек.
  II – тапсырма (?лшімні? ба?алауы)
  ?лшім (критерии)
  Дискрипторлар ( баллы )
  1 бал
  2 бал
  3 бал
  3 зат есім тауып алу
  Ж.с І.с тауыпалу
  3 етістік тауып алу
  Д?птермен ж?мыс.
  III Жобаларды ?ор?ау( Защита каждого проекта) Класстер -( техника- паучок аркылы).Таби?ат туралы суреттермен ?олдану. (?ыс,к?ктем,жаз, к?з таби?ат).
  М?тінді ?орытында; М?тін ?алай аталады? Жауап; ?аза?стан таби?аты – деп аталады
  М?тін не туралы? Жауап; М?тін ?аза?станны? таби?аты туралы.
  Диолог ар?ылы м?тінні? мазм?ны? айтып беру. ?ш о?ушыларды? с?йлесуі;
  Монолог:
  ?ыста жиі боран со?ады.А?аштар а? тон киеді. Айнала аппа? болады. К?ктемде ?ар ериді. Б?рі к?ктейді. Бірінші г?л б?йшешек, ш?п шы?ады. Жазды? таби?аты ?сем.Жазда к?н ысты? болады.Балалар ?зенде шомылады.Кейде жа?быр жауады, тауларды? ?стінде ?ар жатады .К?зде таби?ат ?те ?сем.Жа?быр жиі жауады.Сал?ын болады. Жапыра?тар сар?аяды. Біз таби?атты ластамауымыз, са?тауымыз, ?ор?ауымыз керек.
  ІV. Бекіту б?лімі.
  С?ра?тар ?ою ар?ылы  бекіту.
  Білемін
  Білдім б?гін саба?та
  Білгім келеді
  V. ?йге тапсырма ?аза?станны? таби?аты туралы сурет салу, ??гімелеу, VІ. Ба?алау б?лімі.
  Саба??а ?атысы  бойынша  ба?алау.
  VІІ. Саба?ты  ?орытындылау

 2. Саба?ты? та?ырыбы : ?аза?станны? таби?аты
  Сынып: 5 «б» .«в»
  Ма?саты:
  1.Саба?ты тарих саба?ымен ж?не ?аза?стан т?уелсіздігіні? 20- жылды?ымен байланыстырып, о?ушыларды Астана ?аласымен таныстыру, с?здік ?орларын молайту. ?аза?станны? таби?аты ?андай екендігін, о?ан ?оса ?р ?лкені? ?з таби?аты ?те ерекше болатынды?ы туралы мол м?ліметтер беру.
  2.Ойлау, с?йлеу ?абілеттерін дамыту, тап?ырлы? ?асиеттерін ?алыптастыру.
  3.Жа?артпа технологияларды пайдаланып, о?ушыларды? саба??а деген ?ызы?ушылы? сезімдерін ояту.
  Т?рі : д?ст?рлі саба?
  ?дісі: т?сіндіру, ??гімелесу, с?ра?-жауап
  ?йымдастыру кезе?і: о?ушылармен амандасу, кезекшімен с?хбат, саба??а даярлау.
  Жа?а саба?ты? та?ырыбы мен ж?ру жоспарымен таныстыру.
  С?здікпен танысу
  ?ндіріс- промышленность
  К?лік- транспорт
  ?азына – богатство
  Жатты?у ж?мыстарын орындау.
  1. тапсырма. М?тінді т?сініп о?ып мазм?нын ?з т?сініктерімен айта білу.
  2 тапсырма. М?тінді жазып, т?уелдік жал?аулары бар с?здерге талдау жасау
  Астана- жас ?ала
  Астана- ?аза?станны? жа?а ?аласы. Ол Солт?стік ?аза?станны? А?мола облысында орналас?ан. Оны? жазы сал?ын, ?ысы суы?. Онда ?ндіріс орындары к?п. ?ала ?лкен, ?демі. Жа?а, ?демі ?имараттар, ы?шамаудандар салынып жатыр.
  Астана?а ?она?тар к?п келеді.
  3 тапсырма. Керекті с?здер:
  ?она?тар, к?рікті, орталы?ы, орталы?ында, балы?тар, солт?стігінде.
  Жа?а астана ?аза?станны? …орналас?ан. Астананы?…жа?а ?имараттар к?п. ?ала?а ?ша?пен, поезбен к?п…келеді.Олар жа?а Астананы?…жерлерін тамашалайды. Жас ?она?тар?а «Думан» ойын-сауы?…?атты ?найды.Балалар  суда?ы… мен дельфиндерді? ойынын ?за? тамашалайды.
  Саба?ты бекіту барысында Астана та?ырыбында?ы с?йлемдерге с?ра?тар ?ойып, о?ушыларды? с?йлеу м?дениетін дамыту.
  С?ра?тар?а ауызша жауап беру.
  1. ?аза?станны? жа?а ?аласын ата.
  2. Ол ?ай жерде орналас?ан?
  3. ?ндіріс орындары бар ма?
  4. ?алада нелер салынып жатыр?
  5. Астана?а кімдер к?п келеді?
  ?йге тапсырма: Астана – жас ?ала м?тінін мазм?ндап келу.

 3. Наименование занятия
  ?аза?стан таби?аты Дата
  Класс
  6 «Б» цель
  По тексту «?аза?стан таби?аты» углубить и обобщить знание детей про природу нашей Республики
  Задача
  1. развивать познавательный интерес к предмету
  2. умение высказывать свое мнение
  3. развивать навыков работы с текстом
  4. воспитать патриота нашей Республики
  Результаты обучения для учителей
  На уроке дети могли работать в группе, научились делать выводы и могли высказывать, излогать свои мнение логически
  Задания
  1.Разделить детей на группы. 6.Игра «Угадайка».
  2. Прослушать песенку «К?к туды? желбірегені» с слайдами о природе Казахстана 7.Выставка рисунков.
  3.Составить кластера «?аза?стан таби?аты». Проверка работы. Оценивание учащимися.
  4.Составлять диалоги и защищать свои мнения.
  5. Работа с учебникам, упражнения
  Записи учителя по уроку:
  1.Организоционный момент (2 минут). Учитель: дети давайте встанем в круг. Давайте поздороваемся мы необычно. Мы споем с вами песенку о Родине. Пожелаем друг другу счастья, улыбок и знаний.
  2.Упражнение для разминки ( 5 минут)
  Разделить детей на группы. Дети ответте на вопросы:
  Кто больше любить гору?
  Кто больше любить озер,рек? И вы две разные группы.
  3.Опрос домашнего задания. (7 минут). Проверять домашную работу с помощью тестов.
  Тест
  1.?азір жылды? ?ай мезгілі?
  а) к?з
  б) жаз
  в) ?ыс
  2. М?найлы астана деп ?ай ?аланы атайды?
  а) Алматы
  б) Астана
  в) Атырау
  3. ?аза? тілінде дауысты дыбыс ?алай б?лінеді?
  а) ?ата?, ?я?
  б) жуан, жі?ішке
  в) ?нді, ?ата?, ?я?
  4. ?аза? тілінде буынны? неше т?рі бар?
  а) 2
  б) 3
  в) 4
  5. ?аза?станны? мемлекеттік тілі ?ай тіл?
  а) орыс тілі
  б) а?ылшын тілі
  в) ?аза? тілі
  6. Сен ?ай ?алада т?расы??
  а) Орал
  б) Атырау
  в) А?тау
  7. К?зде ??стар ?айда ?шып кетеді?
  а) жылы жа??а
  б) суы? жа??а
  в) еш?айда
  8. ?аза?станны? астанасы ?ай ?ала?
  а) Алматы
  б) Астана
  в) Атырау
  9. Я живу в городе Атырау (аудармасын д?рыс тап)
  а) Т?рамын Атырау мен ?аласында
  б) Атырау мен ?аласында т?рамын
  в) Мен Атырау ?аласында т?рамын
  10. С?йлемді д?рыс ??ра
  а) К?птеген, Атырау, демалыс, ?аласында, бар, ж?не,орындары, ?демі, ?имараттар, биік,?йлер.
  4.Подготовка восприятию к новым материалом (10 минут). Работа с текстом, читать, переводить, состовлять вопросы к тексту. Дать смотреть детям видеоклип «?аза?стан таби?аты». Слушать мелодию «К?к туды? желбірегені».
  Учитель : садитесь, ребята по удобнее. Закройте глаза. Расслабьтесь. Тепер ребята, представте себя, что мы с вами находимся в царстве. Там озера прозрачной водой, горы белоснежные, острые. Слушайте голос природы что вам она говорить?
  Ученики : Усачева Анастасия: Я в горах. Мне так легко дышаться. Здесь столько деревьев, животных, зверей. Я вижу оленя. Она говорить «Не трогай меня, о добрый ты человек». Я ей «Нет. Не бойся меня. Я тебя буду защищать!».
  Сергеева Мария: Я в море. Вода тут соленая. Я плыву. Я вижу много рыб. Мне так нравиться море.
  Рыбцов Александр: я в лесу. Вижу сломанную, маленькую дерево. Я подошол к нему, и он заговориль со мной. «Милый мой юный друг , помоги мне подняться. Я век буду тебе блогадарно». Я беру на руки платок и завязал ему рану.
  5.Работа с рисунками (5минут). Давай поговарим.Объяснение своих рисунков, деманстрация.(формативное оценивание смайликами )
  4.Писменные упражнения(10 минут) написать предложение стр.38.3-тапсырма. (формативное оценивание ).
  5.Итог (5 минут) решение красворда «?аза?стан» (рефлексия)
  6.Домашное задание (2 минут).
  7.Оценивание (2минут).
  Задание 1. Решат тест (опрос домашнего задание)
  Учитель : ребята, я вам сейчась раздам тесты, вы быстренько ответте на вопросы и будем сверять ответы с друг другом. Так вы сможете узнать сколько ответа вы знаете, и сами будете ставить оценьку за свою работу. Сколько правильных ответа, столько смайлика будет у вас.
  Задание 2. Просмотр слайда на тему «?аза?стан таби?аты», слушать меладию «К?к туды?
  желбірегені».
  Учитель : А сейчас представте что вы художники. Вам предстоит нарисовать нашу природу. Вы знаете что у художников богатое воображение. Вы можете закрыт глаза и почувствовать запах цветов, деревьев, слышать пение птиц. Тепер, ребята, составте кластер на тему «?аза?стан таби?аты». Прислушайтесь внутренному вашему голосу.
  Ученики І группы:
  Ученики ІІ группы:
  Задание 3. Выставка рисунков.
  Учитель : Молодцы дети. Тепер ваши рисунки к доске. Понравились ли вам рисунки друг друга? Чьи рисунки понравилис больше.
  Ученики І группы:
  Ученики ІІ группы:
  Задание 4. Игра «Угадайка».
  Учитель : А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Угадайка» «Ойлан тап». Я вам раздам две коропки с заданиями. Там будет предложении о природе Казахстана. Ваша задача составит из отдельных слов правильное предложения и их написать в тетради.
  Ученики І группы:
  ?аза?стан ?лкен мемлекет
  ?аза?станда к?п ?лт ?кілдері т?рады
  Мен ?аза? тілін жа?сы білемін
  ?аза?станны? мемлекеттік тілі- ?аза? тілі
  ?аза?станда биік таулар ?те к?п
  Ученики ІІ группы:
  Мен ?аза?станда т?ратынымды ма?тан етемін
  ?аза?стан таби?аты ?те тамаша
  ?аза?станны? астанасы Астана ?аласы
  Мені? Отаным- ?аза?стан
  Мен Атырау ?аласында т?рамын
  Учитель : тепер ребята, вам даю красворд чтоб вы одгадали, когда вы одгадаете правильно у нас в середине выйдет слова который нам всем так дорого
  ?
  а
  л
  а
  ж
  А
  з
  с
  і
  З
  А
  у
  л
  а
  А
  ?
  т
  а
  у
  ?
  ы
  С
  А
  Т
  ы
  р
  а
  у
  б
  А
  л
  ы
  ?
  О
  т
  а
  Н
  Рефлексия дня: ребята вам надо расписать наш степ. Ваши пожелания и мечты збудуться. Для этого вам необходимо написать ваши пожелания в стикеры и приклеиит на картинку степи
  Источники, оснащение и оборудование: бумага, фломастер, стикеры, книга ?аза? тілі «Атам?ра»2011ж, кластеры,ИКТ, рисунки, красворд, ящик с заданиями.
  Дом.задание.
  Перессказ текста «?аза?стан таби?аты».
  Последующее чтение
  Допольнително написать диалог. Нарисовать природу.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *