Сочинение на тему мені? анам е? с?лу адам

2 варианта

 1. составьте сочинение на тему “Мені? анам-е? с?лу адам”

  Ответы:

  Ананы д?ниедегі е? жа?ын адам деп санау ?р адамны? парызы. Ана- отбасыны? негізгі ді?гегі, бастап?ы д?некері. Жан?яда?ы ?адірлі жанны? бірі- ана.
  Ана- ?мірге ?рпа? ?келуші, отбасыны? лаулап жан?ан оты, баланы? т?рбиешісі, а?ылшысы, ?ам?оршысы.
  Бізді? халы? бала т?рбиесіне ?те к?п к??іл б?лген. Баланы? ана ??рса?ында пайда болуына, оны? ?мірге келуіне, оны? ал?аш?ы ?адамына, ал?аш ат?а отыруына, ал?аш жол?а шы?уына арнал?ан жеке- жеке ?дет- ??рпымыз, жол- жорал?ымыз бар. Хал?ымыз сонымен ?атар бала т?рбиесіндегі ананы? р?лін ?те жо?ары ба?ала?ан. Тілімізді? ?зін ана тілі деп атауы- аналар?а к?п ж?к артады. Аналарды? бала т?рбиесіндегі жауапкершілігін к?рсетеді.
  ?рбір ана с?биіні? дені сау болып, жа?сы азамат болып ?скенін ?алайды. Ана шынында да ?мірді? г?лі, к?нні? н?ры екен. Т?н ?й?ысын т?рт б?ліп оянатын ананы? сенімін а?тау ?ажет. Ол ?шін біз жа?сы о?ып, ?лгілі т?ртібімізбен, спортта?ы, ?нердегі жетістіктерімізбен к?зге т?суіміз керек.
  Мен ?з анамды сыйлаймын, жа?сы к?ремін. Ол ?айратты, жігерлі жан. Ж?регі ке?, ?олы жомарт адам. Мені? анам ?андай жа?дай болмасын «балам ?атарынан ?алмасын, білім алып ?лкен азамат болсын» деп, ?р?ашан тілеуін тілеп ж?ретін асыл жан.
  Ана- барлы? ?мірді? бастауы. Ол адамды ?мірге ?келеді, оны т?рбиелейді, ?сіреді. Адам бойында?ы барлы? асыл ?асиет к?нні? н?рынан, ананы? а? с?тінен дариды. Ана- ?лы адам, Ана- ??діретті жан.
  Мына жары? д?ниеге ?келген ана алдында б?ріміз де бас иеміз.
  «?йел, бір ?олымен бесік тербетсе, екінші ?олымен ?лемді тербетеді»- деген хал?ымыз. ?андай на?тылы айт?ан ой десе?ші. Шынды?ында аналарсыз, мына ?лемді елестету м?мкін емес.
  Бізді? бойымыз?а е? жа?сы ?асиеттер алдымен анадан тарайды. Ананы? н?зік ?ні, ж?мса? аялы ала?аны, жан жылуымен аялауы бізді ?лдилеп ж?батады. Ана-?йді?берекесі, ?ызбаланы??негесі, шаруаны?несібесі.

 2. Ананы д?ниедегі е? жа?ын адам деп санау ?р адамны? парызы. Ана- отбасыны? негізгі ді?гегі, бастап?ы д?некері. Жан?яда?ы ?адірлі жанны? бірі- ана.
  Ана- ?мірге ?рпа? ?келуші, отбасыны? лаулап жан?ан оты, баланы? т?рбиешісі, а?ылшысы, ?ам?оршысы.
  Бізді? халы? бала т?рбиесіне ?те к?п к??іл б?лген. Баланы? ана ??рса?ында пайда болуына, оны? ?мірге келуіне, оны? ал?аш?ы ?адамына, ал?аш ат?а отыруына, ал?аш жол?а шы?уына арнал?ан жеке- жеке ?дет- ??рпымыз, жол- жорал?ымыз бар. Хал?ымыз сонымен ?атар бала т?рбиесіндегі ананы? р?лін ?те жо?ары ба?ала?ан. Тілімізді? ?зін ана тілі деп атауы- аналар?а к?п ж?к артады. Аналарды? бала т?рбиесіндегі жауапкершілігін к?рсетеді.
  ?рбір ана с?биіні? дені сау болып, жа?сы азамат болып ?скенін ?алайды. Ана шынында да ?мірді? г?лі, к?нні? н?ры екен. Т?н ?й?ысын т?рт б?ліп оянатын ананы? сенімін а?тау ?ажет. Ол ?шін біз жа?сы о?ып, ?лгілі т?ртібімізбен, спортта?ы, ?нердегі жетістіктерімізбен к?зге т?суіміз керек.
  Мен ?з анамды сыйлаймын, жа?сы к?ремін. Ол ?айратты, жігерлі жан. Ж?регі ке?, ?олы жомарт адам. Мені? анам ?андай жа?дай болмасын «балам ?атарынан ?алмасын, білім алып ?лкен азамат болсын» деп, ?р?ашан тілеуін тілеп ж?ретін асыл жан.
  Ана- барлы? ?мірді? бастауы. Ол адамды ?мірге ?келеді, оны т?рбиелейді, ?сіреді. Адам бойында?ы барлы? асыл ?асиет к?нні? н?рынан, ананы? а? с?тінен дариды. Ана- ?лы адам, Ана- ??діретті жан.
  Мына жары? д?ниеге ?келген ана алдында б?ріміз де бас иеміз.
  «?йел, бір ?олымен бесік тербетсе, екінші ?олымен ?лемді тербетеді»- деген хал?ымыз. ?андай на?тылы айт?ан ой десе?ші. Шынды?ында аналарсыз, мына ?лемді елестету м?мкін емес.
  Бізді? бойымыз?а е? жа?сы ?асиеттер алдымен анадан тарайды. Ананы? н?зік ?ні, ж?мса? аялы ала?аны, жан жылуымен аялауы бізді ?лдилеп ж?батады. Ана-?йді?берекесі, ?ызбаланы??негесі, шаруаны?несібесі.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *