Сочинение на тему мені? анам

2 варианта

 1. 1
  Текст добавил: алимпиус инферно

  составьте сочинение на тему “Мені? анам-е? с?лу адам”

  Ответы:

  Ананы д?ниедегі е? жа?ын адам деп санау ?р адамны? парызы. Ана- отбасыны? негізгі ді?гегі, бастап?ы д?некері. Жан?яда?ы ?адірлі жанны? бірі- ана.
  Ана- ?мірге ?рпа? ?келуші, отбасыны? лаулап жан?ан оты, баланы? т?рбиешісі, а?ылшысы, ?ам?оршысы.
  Бізді? халы? бала т?рбиесіне ?те к?п к??іл б?лген. Баланы? ана ??рса?ында пайда болуына, оны? ?мірге келуіне, оны? ал?аш?ы ?адамына, ал?аш ат?а отыруына, ал?аш жол?а шы?уына арнал?ан жеке- жеке ?дет- ??рпымыз, жол- жорал?ымыз бар. Хал?ымыз сонымен ?атар бала т?рбиесіндегі ананы? р?лін ?те жо?ары ба?ала?ан. Тілімізді? ?зін ана тілі деп атауы- аналар?а к?п ж?к артады. Аналарды? бала т?рбиесіндегі жауапкершілігін к?рсетеді.
  ?рбір ана с?биіні? дені сау болып, жа?сы азамат болып ?скенін ?алайды. Ана шынында да ?мірді? г?лі, к?нні? н?ры екен. Т?н ?й?ысын т?рт б?ліп оянатын ананы? сенімін а?тау ?ажет. Ол ?шін біз жа?сы о?ып, ?лгілі т?ртібімізбен, спортта?ы, ?нердегі жетістіктерімізбен к?зге т?суіміз керек.
  Мен ?з анамды сыйлаймын, жа?сы к?ремін. Ол ?айратты, жігерлі жан. Ж?регі ке?, ?олы жомарт адам. Мені? анам ?андай жа?дай болмасын «балам ?атарынан ?алмасын, білім алып ?лкен азамат болсын» деп, ?р?ашан тілеуін тілеп ж?ретін асыл жан.
  Ана- барлы? ?мірді? бастауы. Ол адамды ?мірге ?келеді, оны т?рбиелейді, ?сіреді. Адам бойында?ы барлы? асыл ?асиет к?нні? н?рынан, ананы? а? с?тінен дариды. Ана- ?лы адам, Ана- ??діретті жан.
  Мына жары? д?ниеге ?келген ана алдында б?ріміз де бас иеміз.
  «?йел, бір ?олымен бесік тербетсе, екінші ?олымен ?лемді тербетеді»- деген хал?ымыз. ?андай на?тылы айт?ан ой десе?ші. Шынды?ында аналарсыз, мына ?лемді елестету м?мкін емес.
  Бізді? бойымыз?а е? жа?сы ?асиеттер алдымен анадан тарайды. Ананы? н?зік ?ні, ж?мса? аялы ала?аны, жан жылуымен аялауы бізді ?лдилеп ж?батады. Ана-?йді?берекесі, ?ызбаланы??негесі, шаруаны?несібесі.

 2. написать мини сочинение на казахском языке на тему “Мені? ата-анам”

  Ответы:

  Ата-ана – бізге ?мір сыйла?ан,отбасыны? негізгі ді?гегі, бастап?ы д?некері. Д?ст?рлі ?аза? отбасында ата -ананы ?адірлеу керектігі ерекше ?спеттелген. ?сіресе, тіршілікті? ?айнар к?зі, махаббатты? шуа? к?ні, мейірімні? к?ус?р б?ла?ы – Ана есіміне ?атыссыз д?ниеде ?асиетті еште?е жо?. Сонды?тан ананы арда?тамайтын халы? та жо?. Ана баланы то?ыз ай к?теріп, тол?атып, д?ниеге келтіріп ?ана ?оймайды. Бала, бала, бала деп, Т?нде шошып оян?ан. Т?н ?й?ысын т?рт б?ліп, М?зды бесік таян?ан, – да ана , к?зіні? ?арашы?ындай ?ор?ап, аялап ?сіріп, ая?ынан тік т?р?ызатын да ана .Ата-ана бізге е? ал?аш беретін а?ыл-ке?есі ?айырымды ,е?бек с?йгіштікке т?рбиелеп,шыншыл болуды,?депті  болуды ?йретіп ж?не о?у озаты болу ?шін жа?дайымызды жасап ба?ытты болу?а жетелейді. Кез келген адамны? ?дептілігі мен жан д?ниені? с?лулы?ы, е? алдымен бала?а а? с?тін беріп, ?лпештеп ?сірген ана ж?регіні? жылуынан басталады. Бала бойында?ы е? жа?сы ?асиеттер бізге алдымен ана дан тарайды.Ата-ананы? р??сатынсыз еш?андай тірлік жасамау керек.Балажрде ана ала?аныны? ?ызуы мен ?ке-шеше мейірімін тоя жеген тама? та, шипасы к?шті д?рі де алмастыра алмайды. Ана – ?йді? берекесі, ?ыз баланы? ?негесі, шаруаны? несібесі. Ананы? к?зінен н?р т?гіліп, ж?регінен жылу б?лініп жан-жа?ына шуа?ын т?геді. Осы шуа?пен жылынып, асыл ана ны? ??ша?ында мейір алып ж?рген біз – алтын ананы м??гі ?астерлеп, е?бегін ба?алап ?тейікші! Ананы аспанда?ы ай мен к?нге, жары? ж?лдыз?а, ба?а жетпес асыл заттар?а те?еу д?ст?рі де ?з тілімізде берік ?алыптас?ан. Олай болса с?з – с?зді? е? т?ресі: ана?ды ?алай сыйласа?, ?з бала?ны? ана сын да солай сыйла, ьарлы? ?йел затына, тіпті жас н?ресте ?ызына да ??рмет к?рсет, олар?а ?олдан келгенше ?ам?орлы? жаса. Асыл ана “Ана” – ?рбір адамны? жары? д?ниедегі е? жа?ыны, жана шыры, ?адірлісі, ?ам?оршысы а? с?тін беріп аяла?ан жанын да аяма?ан арда?тысы. Ана – ж?рек, ж?ректі ??діретте. Ана – тірек, тіректі ??рметте, Ана – шы?ы?, шы?ы?а са?ынып жет. Ана – к?ні?, к?ні?е табынып ?т. – деп жырла?ым келеді. Кез келген адамны? ?дептілігі мен жан д?ниені? с?лулы?ы, е? алдымен бала?а а? с?тін беріп, ?лпештеп ?сірген ана ж?регіні? жылуынан басталады. Бала бойында?ы е? жа?сы ?асиеттер бізге алдымен ана дан тарайды. Ананы? н?зік ?ні, ж?мса? аялы ала?аны, жан жылуымен аялауы бізді ?лдилеп ж?бата ды

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *