Сочинение на тему мені? досым

3 варианта

  1. Досты? – адамдарды? бір-біріне адал, ?алт?ысыз сеніп, бір м?дделі, орта? к?з?араста болатын ?асиеті. Досты? ?зара жауапкершілік пен ?ам?орлы?ты?, рухани жа?ынды?ты? белгісі. На?ыз досты? кісіге шабыт беріп, ?мірде кездесетін т?рлі с?тсіздіктерге мойымау?а, бас?а т?скен ?ай?ы мен ?иыншылы?ты бірге к?теруге ж?рдемдеседі. Дос-жарандарды? мінездері ?р т?рлі болып келуі м?мкін. Мысалы, біреуінде ?ызбалы? не шабанды?, екіншісінде т?йы?ты? не жігерсіздік бай?алса да, б?лар досты??а кедергі бола алмайды, ?айта на?ыз досты? осындай кемшіліктерден арылу?а к?мектеседі. Сат?ынды?, екі ж?зділік, ?тірікшілік, ?зімшілдік досты?пен сыйыспайды. ?аза?ты? д?ст?рлі ?деп ж?йесінде досты??а ?лкен к??іл б?лінеді. Халы? арасында досты? туралы ма?ал-м?телдер жеткілікті: “Дос жылатып, д?шпан к?лдіріп айтады”, “Досы жа?сыны?, ?зі де жа?сы”, “Д?ниеде адамны? жал?ыз ?ал?аны — ?лгені, ?ай?ыны? б?рі соны? басында”. Досты??а ?арама-?арсы ??ым — ?асты? пен к?ншілдік. М?ндай сезімге ерік алдыр?андар бас?аны? ?уаныш-?ызы?ын, ырыс-ба?ын к?тере алмайды, дос дегенні? не екендігін білмейді. Д?рыс дос та?дай білу — ?мірлік ма?саттарды? бірі; Саясаттануда?ы Досты? ??ымы мемлекеттер арасында?ы саяси, экономикалы?, м?дени м?дде т?р?ысынан ынтыма?тасты? орнату шараларын бейнелеу ?шін ?олданылып ж?р. ?азір бізге досты? б?рын?ыдан бетер ?ажет. Досты? – б?л ?мірдегі ешн?рсемен ба?аланбайтын ??ндылы?. Дос табу о?ай, ал оны са?тау одан да ?иын. Досты? ?атынас?а н?зіктікпен ?арап, берік са?тау керек. ?йткені ол да баптауды ?ажет ететін н?зік ?сімдік сия?ты. Біздер досты?ты са?тау ?шін жан-т?німізбен е?бектенбеуіміз керек. ?айтарымын ?ажет етпей, беруді? жолдарын ?йрену керек. Сенім мен жар?ын к??іл – досты?ты берік ететін тірек саналады. ?зі шынайы дос бола білген адамны? достары да к?п болады ж?не жер бетінде ?зін жал?ыз сезінбейді.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *