Сочинение на тему папа на казахском языке

2 варианта

 1. Мені? ?кем – ?лемдегі е? ?здік. Ол, а?ылды, к?шті ж?не батыл адамны?.
  Мені? ?кем ?демі. Ол орта бойлы, керісінше пухлые болып табылады. ?кемні? жасыл к?з ж?не ?о?ыр шашты. ы??айлы болу ?шін, ол ?ыс?а кесілген болып табылады. ?кем ?р?ашан ??ыпты киінген ж?не сонды?тан ы??айлы болды. Б?рын ол усы болды, біра? содан кейін ол шаршап, ол тегіс ?ырыну?а бастады.
  Мені? с?йікті ?кем д?л ?ыры? жыл. Ол жо?ары инженерлік білімі бар. Енді ол к?сіпорында жетекші маманы болып ж?мыс істейді. Жиі ол со?ында ж?не шарша?ан ж?мыстан ?йге келеді. Сонда біз демалып Рим Папасы кедергі ретінде емес, сонды?тан, біз, шулау?а емес к?рі?із ?йде боласыз.
  Мені? ?кем – Отан ?ор?аушылар. Ол бір рет зымыран ?скерлер, ?скерде ?ызмет ат?арды.
  Рим Папасы ?зіні? хобби бар. Ол сондай-а?, автомобиль дискілер. Ол ж?ргізушіні? т?жірибесі жиырма жыл. ?ш жыл б?рын, ол а?ша тап?ан ж?не джип сатып алды. ?азір біз барып о?ан б?кіл отбасым бар. демалыс к?ндері ж?не демалыста Рим Папасы балы?шылар сапары, барбекю жал?асуда. Ол ж?не оны? достарымен бірге бізді алады. ?кем т?рлі ?арма? ж?не балы? аулау ?дістері туралы, балы? аулау туралы телевизиялы? ба?дарламалары бойынша к?руге ?натады.
  Тіпті мені? ?кем керемет аспаз. Ол біледі ж?не «kuhovarit» жа?сы к?реді. ол ?шін ?кемні? аз уа?ыт, біра? ол, е? со?ында, тама? пісіру ?шін т?сіп кеткенде, ол Yum екен.

 2. ?ке – ас?ар тау.Отбасында ?кені? орны б?лек. ?ке – сол ша?ыра?ты? бар ауыртпалы?ын к?теретін, асырап-ба?у?а да, жа?сы т?лім-т?рбие беруге де міндетті адам. ?ке – бала ?шін ас?ар тау. ?ке ?ам?орлы?ы дегеніміз – отбасы м?шелерін ?рт?рлі п?ле-жаладан ?ор?ап отыратын ?асиетті ??ым. Сонды?тан ?кені сыйлау, о?ан ?лкен ??рметпен, ілтипатпен ?арау баланы? парызы болма?. А?ын Жарас?ан ?бдірашевты? ?ке десе – ауылы, ауыл десе – ?кесі есіне оралатын перзенттік ж?регі дамылсыз со??ан. ?ашан да ?ам?ор бол?ан сан ?мітке, ?термін са?тауменен салты?ды ?сем. К?нбей ме к??іл шіркін к?рілікке, ?кпелеп ?алмайсы? ба «?артым” десем! А?ын ?шін, «бір ауылды? б?йтерегі» – ?мірді? ащы-т?щысын хал?ымен бірге тат?ан ?кесі. Сонды?тан ол ?кеден алатын т?рбие де сали?алы болма?. ?ке – ?рпа?ты? панасы, ?йді? басшысы, ?рі т?рбиешісі. Ол тек бір отбасыны? ?ана емес, ауылды?, руды? ?ам?оршысы, ел а?асы. ?мірге келген баланы? ?рбір с?тті ?адамы ?ке ?шін ?лкен м?ртебе, зор ма?таныш болма?. Сонды?тан да ?ке а?ылымен ж?ру, ешкімні? ала жібін аттамай, адал ??мыр кешу баланы тек жа?сы болаша??а ?ана ?келеді. «?кеге ба?ыну – алла?а ба?ыну» депті М?хаммед пай?амбарымыз. Демек, ?кені ренжітпей оны? айт?аныны? ?десінен шы?ып отыру ?рбір перзентті? басты парызы екен. А?ылы мен пайымы тере? аналар балаларын ?немі ?кесін сыйлап, ??рметтеуге бейімдеп отырады. «?ке? ренжіп ?алар», «?ке? жіберсе, бара ?ой», «?ке?е барып с?лем бер», «?ке?ні? керегін дайында» деп ?кеге ??рмет, ?ызмет етуге баланы жасынан дайындап отырса, м?ндай отбасында ?рдайым т?ртіп, ынтыма? пен бірлік болуы с?зсіз. ?ке ?л-?ызын намысшылды??а, елі, руы, ?ала берді ?з бауырлары ?шін е?бек етіп, ?мір с?руге баулып отырады. ?кені? мейірімі мен талап ?ой?ышты?ыны?, е?беккерлігіні? бала т?рбиесіне ы?палы к?п.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *