Сочинение на тему саяхат на казахском языке

3 варианта

 1. Жадырап жаз келгенде, жылда отбасымызбен елге жинала бастаймыз… Б?л д?ст?рге айнал?ан.Ата-анамыз елдегі тума-туыспен араласып, елден алша?тап кетпей, т?п тамырымызды біліп ж?ру ?шін осы саяхатты ?лкен м?н бере ?йымдастырады. Біздер балалар ?уана жол?а шы?амыз.
  ?кемні? ту?ан жері – киелі Т?ркістан ша?арынан 30 ша?ырым жерде, ?аратауды? к?нгей бетінде орналас?ан Игілік, тарихта жергілікті халы? «Мес-Ата» атап кеткен кішкене ауыл. Таби?аты с?лу ауыл. Б?л – мені? бабаларымны? мекен еткен жері. Осы мекенге жеткенше , ?аза?ты? с?лу да к?ркем жерлерін тамсана да, та??ала да, ?ызы?а да, ?ыз?ана да тамашалаймын.
  Астанадан шы?ып, е? алдымен ж?ріп ?тетін жеріміз б?л – ?аза?станны? ірі ?ндіріс орталы?ы Теміртау ?аласы.Анам:
  «Н?рлы Н?ра даласы,
  Міне, б?гін ?арашы.
  Жас?ландай жайнап ?скен,
  Теміртаудай ?аласы»,- деп ?ндетеді.
  Теміртау ?аласында елбасымыз Н.?. Назарбаев е?бек жолын баста?ан. Содан со? елімізді? е? ірі ?алаларыны? бірі – ?ара?анды?а келіп жетеміз. ?ара?анды – ?азіргі та?да, ?аза?станны? ірі ?нерк?сіптік, экономикалы? орталы?ы болып саналады. Сапарымызды одан ?рі жал?астырамыз, к?кжиекте са?ымдай боп к?рінген к?к жола?тарды?, жа?ында?ан сайын жасыл ?амысты к?кпе?бек су екендігі бай?алады. Б?л ш?лді? на? ортасында орналас?ан, таби?атты? на?ыз сыйы, кереметі десе де арты? айт?анды? емес- Бал?аш к?лі. ?рі-бері ?тіп жат?ан жолаушылар Бал?аш к?ліне бір то?тамай, тамашаламай, шомылмай кетпейді. Суы к?кпе?бек, т?ны?, т?щы, денеге жа?ымды. Жа?алауында демалыс орындары жылдан жыл?а к?бейіп келеді. На?ыз туризм орталы?ы десе болады. Шет елді? демалыс орындарынан арты? болмаса кем
  емес. Г?лшат, Сарыша?ан елді мекендерінен ?ткеннен кейін Бетпа?дала?абет б?рамыз. Аптап ысты? , аспан айналып жерге т?скендей болса да жолшыбай Шу, Талас ?зендеріне шомылып, сал?ындап, шы?дарын м??гі ?ар бас?ан ?ыр?ыз Алатауын, Ма?пал тауларын терезеден тамашалай, ертедегі ірі сауда орталы?тары бол?ан ??лан, Меркіден ?теміз.
  2000 жылды? тарихы бар к?не Тараз ?аласына «Батыс Еуропа –Батыс ?ытай» тас жолымен келіп жетеміз. Жол о?тай т?зу, ке?, жалтырап жатыр. Со??ы кезде елімізде болып жат?ан о? ?згерістер к?з ?уантады. Жолдар ж?нделіп, ?алалар к?ркейе тускені бай?алады.
  Тараз?а жа?ында?анда менде бір ерекше тол?ыныс болады. ?йткені б?л мені? ту?ан ?алам, кіндік ?аным там?ан жер.
  «Ту?ан жер ?зі? дегенде,
  Ж?регім ?р кез еле?дер.
  Бір сезім билеп барады-ау,
  Ж?регім д?рсіл ?а?ады»,- деген ?ле? жолдары еріксіз тіліме оралады.
  ?рине, 10-12 ?асырларды? с?улет ?неріні? туындылары «Айша Бибі» к?мбезі, Бабаджа Хатын мазарына со?пай ?тпейміз.
  ?рі ?арай ?аза?ты? ?лы ?олбасшысы Бауыржан Момыш?лы, ірі ?о?ам ?айраткері Т?рар Рыс??лов ауылдарынан ?тіп, Машат асуынан асып, таби?аты керемет Т?лкібас кентінен Шым ?ала?а жол тартамыз.
  Ш?мшіні? ата?ты «Арыс жа?асында» ?ніне ар?ау бол?ан Арыс ?зеніне де то?тап, аздап дамылдап алды?.
  Елге деген са?ыныштан к?нні? ысты?ы да, ?апыры?ы да бай?алмай, киелі, к?мбезді, шы?ысты? шырайы Т?ркістан?а да жеттік.14-15 ?асырды? с?улет ?неріні? тамаша ?лгісі-?ожа Ахмет Йассауи кесенесіне ат басын тіреп, ??ран ба?ыштаймыз. Б?л жерде ?аза?ты? ?лы хандары, т?ре-с?лтандары, би-батырлары жерленген.Содан кейін:
  «Ауылымны? т?тіні ?ымбат ма?ан,
  ?ымбат ма?ан белдері-ай к?н ?а?та?ан»,- деп Бабай-?ор?ан ауылына тартамыз.
  Таныс к?шелермен ж?ріп отырып, ?йге де жеттік. Таныс к?к ?а?па. Сексенні? бесіне келген ?жеміз к?з ілместен, а? жаулы?ы желбіреп, иегі кемсе?дей, ?уана бізді ??ша?тап айналып, тол?ана бастайды. Біз м?збіз.
  Бір айдай демалып, ?лкендерге с?лем беріп, са?ынышымызды басып Астана?а жиналамыз. Енді Соза? ар?ылы ?аратау тауларын тамашалай, Шола??ор?ан?а ?арай жол тартты?.

 2. Деревья, кустарники, травы, иногда лианы. Листья простые, очередные. Цветки одиночные или в цимозных соцветиях, чаще всего завитках. Цветки актиноморфные или зигоморфные. Чашечка пятизубчатая, сохраняющаяся при плодах. Венчик спайнолепестный, пятичленный, колосовидный, трубчатый, блюдцевидный или ширококолокольчатый. К трубке венчика, чередуясь с его зубцами, изнутри прирастает 5 тычинок. Гинецей синкарпный из 2 плодолистиков, завязь верхняя, двугнездная или вторично четырех-пятигнездная с многочисленными семяпочками. Столбик с двулопастным или двураздельным рыльцем. Плоды – ягоды или коробочки.
  Паслёновые – довольно крупное семейство, содержащее свыше 90 родов и около 3000 видов, произрастающих почти по всему миру, большинство – в тропических областях Центральной и Южной Америки. Среди представителей этого семейства много пищевых, декоративных и ядовитых растений.
  Пасленовые содержат алкалоиды, вследствие чего многие из них ядовиты и с чем связано также их хозяйственное использование как лекарственных и наркотических растений. К числу последних относятся, например, табак (Nicotiana tabacum) , дурман (Datura stramonium) , беладонна, или красавка (Atropa belladonna) , белена черная (Hyoscyamus niger) и др. Некоторые пасленовые используются как декоративные, например физалис обыкновенный (Physalis alkekengi) , петуния (Petunia hybrida) , душистый табак (Nicotiana offinis) и др.
  попробуйте тут чтото выбрать …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *