Сочинение на тему уа?ыт алтыннан ?ымбат

8 вариантов

 1. Кісіні? кісілігі уа?ытты бос?а ?лтірмеуден басталма?. Даналы? жас?а байланысты емес. Елді? б?ріне орта? бір – а? к?нтізбе бар, тек оны ?ркім ?р т?рлі пайдаланады.
  Уа?ыт – а?с?йектікті мойындамайды. Хан?а да, ?ара?а да берілетін мерзім – т?улігіне жиырма т?рт са?ат. Д?ниеде уа?ыт белгілегеннен арты? демократия жо?. М?нда?ы а?с?йектік уа?ытты пайдалану?а байланысты, кім уа?ытын ба?алай білсе, сол ?ана тектілерді? ?атарына ?осылма?.
  Адам уа?ытты сезінгенде ?ана ?зін – ?зі ?ада?алап отырады. ?зіне – ?зі ба?ыт белгілейді. Д?ниедегі е? жаман дерт – еріншектікті же?еді. ?зін на?ыз адам етіп т?рбиелеп шы?ады. Б?гінде іскерлер ?лемін бас?аратын ?лы м?ртебелі уа?ыт.
  Адамны? ?рбір к?ні, ?рбір са?аты ма?сатсыз ?тпеуі керек. ?мірдегі ?рбір уа?ытын, ?з бойында?ы ?айрат – жігерін, а?ыл – ойын ?мірге, ?зі ?мір с?ріп отыр?ан ?о?ам?а ж?мсап, ?алты?сыз е?бек етуге, с?йтіп ?зі ?шін де ?згелер ?шін де игіліктер жасау?а ж?мсауы керек. Уа?ыт бізбен санаспайды, тез ?тіп кетеді. Сонды?тан ?мірді? ?рбір с?тін бір к?ндік ?ызы?тармен ?ана ?ор ?ылмай, ?мірді? ізсіз, мазм?нсыз болмауын ?ада?алау керек. ?азіргі жасты? ша? – адамны? ?міріні? ?айратты да, м?мкіндігі мол тамаша ша?ы. Оны жылды? к?ктем мезгілімен салыстыру?а болады. «К?ктемні? бір к?ні – жыл?а азы?», – дейді халы?. Ендеше жасты?ты? бір к?ні – сені? б?кіл ?мірі?е азы? деуге болады.
  Уа?ыт бар ?ой деп б?гінгі ісі?ді ерте?ге ?алдырма. ?мірді? ?за? екені рас, біра? ол біреу ?ана. Зымырай шап?ан асауды? мойнында?ы ар?андай ш?батылып, ол тез ?тіп кетпек, оны ?з т?сы?нан ?те бергенде бас салмаса?, ?тіп кеткеннен кейін ?уса? да жете алмайсы?.
  Уа?ыт зымырап ?тіп жатыр. Ол еш?ашан то?тап т?рма? емес.
  Бір данышпанны? мынандай бір ?анатты с?зі бар: «Кешегі к?н ?тіп кетті. Ерте?гі к?н белгісіз. Сонды?тан б?гінгі к?нні? ??ны мен ?адірін біл». Расында да, біз ?тіп жат?ан уа?ытты? ??нын біле бермейміз. К?бінесе, уа?ыт ?тіп кеткеннен кейін ?ана «а?» ?рамыз. Демек, уа?ыт – адам баласына берілген ?ткінші ба?алы заты. Уа?ыт ?айта айналып келмейді.
  Хал?ымыз уа?ытты д?ниедегі е? ?ымбат н?рсе бол?анды?тан да алтын?а балайды. Алтыны? ?зірше ?зі?де. О?ан бас?алар к?з салмасын десе?, д?рыстап са?та. Уа?ытты к?бінесе жаман ?деттер мен ?ылы?тар ??ртады. Мысалы, жаман ?детке ??мар адам уа?ытын тек осы жол?а арнайды. Ма?сатсыз ?ыдырымпаз адам уа?ытты тек бос сенделумен ?ткізеді. ??мар ойна?ыш уа?ытын ойынмен толтырады. Ал ?зі? алтын уа?ыты?ды ?алай ?ткізудесі??
  Барлы? н?рсе уа?ытты тиімді пайдалана білуге байланысты. ?р н?рсені? ?з уа?ыты бар. Уа?ытты ме?гере алма?ан адам жетістікке жете алмайды.
  Уа?ытты? ?адірін білу керек. ?рбір жылды?, айды?, аптаны?, бір к?нні?, бір са?атты?, бір минутты?, бір секундты? ?зіндік ??ны бар.
  Осыны т?сіне білі?іздер!
  Дерекк?з: lib.kstu.kz

 2. Уа?ыт алтыннан да ?ымбат
  Уа?ыт – адам ?міріні? а?шалай ??ны. Уа?ыт – ?ркімні? на?тылы ?мірлік капиталы. Адамны? бос?а кеткен ?рбір с?ті от?а жа??ан те?гемен те?. Адамны? а?шалай уа?ыты адамны? ?зіне байланысты. Біреуді? бір са?аты мы? те?ге болса, енді біреулердікі бір тиын.
  Кісіні? кісілігі уа?ытты бос?а ?лтірмеуден басталма?. Даналы? жас?а байланысты емес. Елді? б?ріне орта? бір-а? к?нтізбе бар, тек оны ?ркім ?р т?рлі пайдаланады.
  Уа?ыт – а?с?йектікті мойындамайды. Хан?а да, ?ара?а да берілетін мерзім – т?улігіне жиырма т?рт са?ат. Д?ниеде уа?ыт белгілегеннен арты? демократия жо?. М?нда?ы а?с?йектік уа?ытты пайдалану?а байланысты, кім уа?ытын ба?алай білсе, сол ?ана тектілерді? ?атарына ?осылма?.
  Адам уа?ытты сезінгенде ?ана ?зін-?зі ?ада?алап отырады. ?зіне-?зі ба?ыт белгілейді. Д?ниедегі е? жаман дерт-еріншектікті же?еді. ?зін на?ыз адам етіп т?рбиелеп шы?ады. Б?гінде іскерлер ?лемін бас?аратын ?лы м?ртебелі уа?ыт.
  Адамны? ?рбір к?ні, ?рбір са?аты ма?сатсыз ?тпеуі керек. ?мірдегі ?рбір уа?ытын, ?з бойында?ы ?айрат-жігерін, а?ыл-ойын ?мірге, ?зі ?мір с?ріп отыр?ан ?о?ам?а ж?мсап, ?алты?сыз е?бек етуге, с?йтіп ?зі ?шін де ?згелер ?шін де игіліктер жасау?а ж?мсауы керек. Уа?ыт бізбен санаспайды, тез ?тіп кетеді. Сонды?тан ?мірді? ?рбір с?тін бір к?ндік ?ызы?тармен ?ана ?ор ?ылмай, ?мірді? ізсіз, мазм?нсыз болмауын ?ада?алау керек. ?азіргі жасты? ша? – адамны? ?міріні? ?айратты да, м?мкіндігі мол тамаша ша?ы. Оны жылды? к?ктем мезгілімен салыстыру?а болады. «К?ктемні? бір к?ні – жыл?а азы?», – дейді халы?. Ендеше жасты?ты? бір к?ні – сені? б?кіл ?мірі?е азы? деуге болады. Уа?ыт бар ?ой деп б?гінгі ісі?ді ерте?ге ?алдырма. ?мірді? ?за? екені рас, біра? ол біреу ?ана. Зымырай шап?ан асауды? мойнында?ы ар?андай ш?батылып, ол тез ?тіп кетпек, оны ?з т?сы?нан ?те бергенде бас салмаса?, ?тіп кеткеннен кейін ?уса? да жете алмайсы?. Уа?ыт зымырап ?тіп жатыр. Ол еш?ашан то?тап т?рма? емес. Бір данышпанны? мынандай бір ?анатты с?зі бар: «Кешегі к?н ?тіп кетті. Ерте?гі к?н белгісіз. Сонды?тан б?гінгі к?нні? ??ны мен ?адірін біл». Расында да, біз ?тіп жат?ан уа?ытты? ??нын біле бермейміз. К?бінесе, уа?ыт ?тіп кеткеннен кейін ?ана «а?» ?рамыз. Демек, уа?ыт – адам баласына берілген ?ткінші ба?алы зат. Уа?ыт ?айта айналып келмейді. Хал?ымыз уа?ытты д?ниедегі е? ?ымбат н?рсе бол?анды?тан да алтын?а балайды. Алтыны? ?зірше ?зі?де. О?ан бас?алар к?з салмасын десе?, д?рыстап са?та. Уа?ытты к?бінесе жаман ?деттер мен ?ылы?тар ??ртады. Мысалы, жаман ?детке ??мар адам уа?ытын тек осы жол?а арнайды. Ма?сатсыз ?ыдырымпаз адам уа?ытты тек бос сенделумен ?ткізеді. ??мар ойна?ыш уа?ытын ойынмен толтырады. Ал ?зі? алтын уа?ыты?ды ?алай ?ткізудесі?? Барлы? н?рсе уа?ытты тиімді пайдалана білуге байланысты. ?р н?рсені? ?з уа?ыты бар. Уа?ытты ме?гере алма?ан адам жетістікке жете алмайды. Уа?ытты? ?адірін білу керек. ?рбір жылды?, айды?, аптаны?, бір к?нні?, бір са?атты?, бір минутты?, бір секунтты? ?зіндік ??ны бар. Осыны т?сіне білі?дер!

 3. Уа?ыт – адам ?міріні? а?шалай ??ны. Уа?ыт – ?ркімні? на?тылы ?мірлік капиталы. Адамны? бос?а кеткен ?рбір с?ті от?а жа??ан те?гемен те?. Адамны? а?шалай уа?ыты адамны? ?зіне байланысты. Біреуді? бір са?аты мы? те?ге болса, енді біреулердікі бір тиын.
  Кісіні? кісілігі уа?ытты бос?а ?лтірмеуден басталма?. Даналы? жас?а байланысты емес. Елді? б?ріне орта? бір-а? к?нтізбе бар, тек оны ?ркім ?р т?рлі пайдаланады.
  Уа?ыт – а?с?йектікті мойындамайды. Хан?а да, ?ара?а да берілетін мерзім – т?улігіне жиырма т?рт са?ат. Д?ниеде уа?ыт белгілегеннен арты? демократия жо?. М?нда?ы а?с?йектік уа?ытты пайдалану?а байланысты, кім уа?ытын ба?алай білсе, сол ?ана тектілерді? ?атарына ?осылма?.
  Адам уа?ытты сезінгенде ?ана ?зін-?зі ?ада?алап отырады. ?зіне-?зі ба?ыт белгілейді. Д?ниедегі е? жаман дерт-еріншектікті же?еді. ?зін на?ыз адам етіп т?рбиелеп шы?ады. Б?гінде іскерлер ?лемін бас?аратын ?лы м?ртебелі уа?ыт.
  Адамны? ?рбір к?ні, ?рбір са?аты ма?сатсыз ?тпеуі керек. ?мірдегі ?рбір уа?ытын, ?з бойында?ы ?айрат-жігерін, а?ыл-ойын ?мірге, ?зі ?мір с?ріп отыр?ан ?о?ам?а ж?мсап, ?алты?сыз е?бек етуге, с?йтіп ?зі ?шін де ?згелер ?шін де игіліктер жасау?а ж?мсауы керек. Уа?ыт бізбен санаспайды, тез ?тіп кетеді. Сонды?тан ?мірді? ?рбір с?тін бір к?ндік ?ызы?тармен ?ана ?ор ?ылмай, ?мірді? ізсіз, мазм?нсыз болмауын ?ада?алау керек. ?азіргі жасты? ша? – адамны? ?міріні? ?айратты да, м?мкіндігі мол тамаша ша?ы. Оны жылды? к?ктем мезгілімен салыстыру?а болады. «К?ктемні? бір к?ні – жыл?а азы?», – дейді халы?. Ендеше жасты?ты? бір к?ні – сені? б?кіл ?мірі?е азы? деуге болады. Уа?ыт бар ?ой деп б?гінгі ісі?ді ерте?ге ?алдырма. ?мірді? ?за? екені рас, біра? ол біреу ?ана. Зымырай шап?ан асауды? мойнында?ы ар?андай ш?батылып, ол тез ?тіп кетпек, оны ?з т?сы?нан ?те бергенде бас салмаса?, ?тіп кеткеннен кейін ?уса? да жете алмайсы?. Уа?ыт зымырап ?тіп жатыр. Ол еш?ашан то?тап т?рма? емес. Бір данышпанны? мынандай бір ?анатты с?зі бар: «Кешегі к?н ?тіп кетті. Ерте?гі к?н белгісіз. Сонды?тан б?гінгі к?нні? ??ны мен ?адірін біл». Расында да, біз ?тіп жат?ан уа?ытты? ??нын біле бермейміз. К?бінесе, уа?ыт ?тіп кеткеннен кейін ?ана «а?» ?рамыз. Демек, уа?ыт – адам баласына берілген ?ткінші ба?алы зат. Уа?ыт ?айта айналып келмейді. Хал?ымыз уа?ытты д?ниедегі е? ?ымбат н?рсе бол?анды?тан да алтын?а балайды. Алтыны? ?зірше ?зі?де. О?ан бас?алар к?з салмасын десе?, д?рыстап са?та. Уа?ытты к?бінесе жаман ?деттер мен ?ылы?тар ??ртады. Мысалы, жаман ?детке ??мар адам уа?ытын тек осы жол?а арнайды. Ма?сатсыз ?ыдырымпаз адам уа?ытты тек бос сенделумен ?ткізеді. ??мар ойна?ыш уа?ытын ойынмен толтырады. Ал ?зі? алтын уа?ыты?ды ?алай ?ткізудесі?? Барлы? н?рсе уа?ытты тиімді пайдалана білуге байланысты. ?р н?рсені? ?з уа?ыты бар. Уа?ытты ме?гере алма?ан адам жетістікке жете алмайды. Уа?ытты? ?адірін білу керек. ?рбір жылды?, айды?, аптаны?, бір к?нні?, бір са?атты?, бір минутты?, бір секунтты? ?зіндік ??ны бар. Осыны т?сіне білі?дер!

 4. 4
  Текст добавил: I love твою маму

  помогите пожалуйста написать краткое сочинение на казахском языке на тему УА?ЫТ АЛТЫННАН ?ЫМБАТ ШЫ?АР

  Ответы:

  Уа?ыт – адам ?міріні? а?шалай ??ны. Уа?ыт – ?ркімні? на?тылы ?мірлік капиталы. Адамны? бос?а кеткен ?рбір с?ті от?а жа??ан те?гемен те?. Адамны? а?шалай уа?ыты адамны? ?зіне байланысты. Біреуді? бір са?аты мы? те?ге болса, енді біреулердікі бір тиын. Адам уа?ытты сезінгенде ?ана ?зін-?зі ?ада?алап отырады. ?зіне-?зі ба?ыт белгілейді. Д?ниедегі е? жаман дерт-еріншектікті же?еді. ?зін на?ыз адам етіп т?рбиелеп шы?ады. Б?гінде іскерлер ?лемін бас?аратын ?лы м?ртебелі уа?ыт.
  Адамны? ?рбір к?ні, ?рбір са?аты ма?сатсыз ?тпеуі керек. ?мірдегі ?рбір уа?ытын, ?з бойында?ы ?айрат-жігерін, а?ыл-ойын ?мірге, ?зі ?мір с?ріп отыр?ан ?о?ам?а ж?мсап, ?алты?сыз е?бек етуге, с?йтіп ?зі ?шін де ?згелер ?шін де игіліктер жасау?а ж?мсауы керек. Уа?ыт бізбен санаспайды, тез ?тіп кетеді. Сонды?тан ?мірді? ?рбір с?тін бір к?ндік ?ызы?тармен ?ана ?ор ?ылмай, ?мірді? ізсіз, мазм?нсыз болмауын ?ада?алау керек. ?азіргі жасты? ша? – адамны? ?міріні? ?айратты да, м?мкіндігі мол тамаша ша?ы.
  Барлы? н?рсе уа?ытты тиімді пайдалана білуге байланысты. ?р н?рсені? ?з уа?ыты бар. Уа?ытты ме?гере алма?ан адам жетістікке жете алмайды. Уа?ытты? ?адірін білу керек. ?рбір жылды?, айды?, аптаны?, бір к?нні?, бір са?атты?, бір минутты?, бір секунтты? ?зіндік ??ны бар.

 5. ВЫЧИСЛИТЕ 1)1,5КОРЕНЬ ИЗ 0,36 +ОДНА ВТОРАЯКОРЕНЬ ИЗ 196
  СРОЧНОООООО2)1,5-7КОРЕНЬ ИЗ ДВАДЦАТИ ПЯТИ СОРОК ДЕВЯТЫХ
  3)(2КОРЕНЬ ИЗ 1,5)В КВАДРАТЕ
  Ask guestions. Begin your guestions with the words in brackets. 1) Melissa has just fed her baby sister. (Whom…) 2) I have already been to London ( Where…). 3) The scientist haven’t finished their experiments yet. (What…) 4) He has got several animals at home. (Who…) 5) Alex and Jim watched these little ones because they were took weak to sirvive on their own. (Why…)
  расставить степени FeO+Al=AlO+Fe
  Существует ли натуральное число, произведение цифр которого равно 2016? Если да, найдите хотя бы одно такое число.
  Помогите пожалуйста! Примеры прилагательных на – аble,-ible
  Тема стихотворения Тучи пожалуйста побыстрей
  из городов расстояние между которыми 750 км одновременно выехали навстречу друг другу два поезда Скорость первого поезда 55 км/ч с какой скоростью ехал второй поезд если они встретились через 6 часов
  Первый снег всегда праздник.
  какая синтаксическая роль слова праздник?
  ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!
  причины Смоленской войны 1632-1634 года. подскажите!
  Что больше:
  1.МИНУС ОДИН ЦЕЛЫХ ТРИ ЧЕТВЕРТЫХ или МИНУС ОДИН ЦЕЛЫХ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ
  2.НОЛЬ ЦЕЛЫХ ЧЕТЫРЕСТА ТРИДЦАТЬ СЕМЬ или СЕМЬ ШЕСТНАДЦАТЫХ

 6. Уа?ыт – адам ?міріні? а?шалай ??ны. Уа?ыт – ?ркімні? на?тылы ?мірлік капиталы. Кісіні? кісілігі уа?ытты бос?а ?лтірмеуден басталма?. Даналы? жас?а байланысты емес. Елді? б?ріне орта? бір-а? к?нтізбе бар, тек біреуі соны? ?ш к?нін орынды пайдаланады да, біреуі ?ш к?нін ?ана?ат т?тады.
  Уа?ыт – бізді? ?міріміз. Ендеше оны ?алай пайдаланып ж?рміз. Адамны? ?мірінде оны? уа?ытын ?рлайтын пайдасыз н?рселер к?п. Уа?ытты д?рыс пайдалана білмегендіктен де ісіміз о??а баспай жатады. ?азіргі та?да уа?ытты тиімді пайдалануды «тайм-менеджмент» деп атап ж?рміз. Оны? м?ні – уа?ытты тиімді пайдалану. Тайм-менеджмент – б?л уа?ытты бас?ару т?сілдері мен ?дістерін зерттейтін менеджмент саласы.
  Уа?ытты бас?ару – ?нер.
  Б?гінде іскерлер ?лемін бас?аратын – ?лы м?ртебелі уа?ыт. Уа?ытты бас?ару – ?нер. Біреу ж?мыс?а мезгілінде келіп, мезгілінде кетеді. Біра? еш н?рсеге ?лгіре алмайды. Екінші біреу ?немі кешігіп ж?реді. ?йтсе де, ж?мысы ?з уа?ытында тамаша орындап тастайды.
  Уа?ыт – ?р адамны? е? ??нды м?лкіні? бірі, шын м?нінде сол адамны? ы?тиярына берілген ?рі ?айтып оралмайтын ?ор. Б?л ?лкен ?орды д?рыс ?олданылып, ба?ылау?а алын?ан жа?дайда ?ана адам ?шін пайдалы бола алады. Ба?дарлама ??рып ?мір с?ретін адам уа?ытты е? жа?сы т?рде пайдалана алады. Расында ?р са?ат, ?р к?н – д?рыс ?рі есеппен толтырылатын уа?ытты? ыдысы. Сонды?тан ж?мыссыз ?ткен уа?ытты? ма?ынасы жо?. Сол себепті ?мірді? ?р с?тіне ба?дарлама ??ру керек. Б?л іс ?те ма?ызды ж?не ?ажетті. Сонды?тан, «ерте? туралы ерте? ойлаймыз» деген ?ате пікірге заманауи ?мірде орын табылмайды. Осы?ан орай барлы? с?тті пайдалану ?ажет.
  Уа?ыт – адам ?міріні? а?шалай ??ны.
  Адам уа?ытты сезінгенде ?ана ?зін-?зі ?ада?алап отырады. ?зіне-?зі ба?ыт белгілейді. Д?ниедегі е? жаман дерт – еріншектікті же?еді. ?зін на?ыз адам етіп т?рбиелеп шы?арады.

 7. Уа?ыт алтыннан ?ымбат /Эссе/ Уа?ыт ?тіп бара жат?ан ?мір. Ол алтыннан ?ымбат. Уа?ыт -?ркімні? на?тылы ?мірлік жолы. Адамны? ??р бос?а кеткен уа?ытын кері ?айтару м?мкін емес. Мені? ойымша, уа?ытты ?немдеп, бос?а жібермеуге тырысуымыз керек. Баста?ан ісі?ді жа?сы ж?не сапалы т?рде ж?мсай алу керек.Бастамас б?рын ойланып істеген ж?н. Адам уа?ытты сезінгенде ?зін-?зі ?ада?алап отырады. ?зіне-?зі жол сілтейді. ?з уа?ытын пайдалана білген адам жоспарын іске асыра алады. Егерде уа?ытты ?немдемеген адам ол шы?ын?а ?шырайды. Кешігіп ж?ретін жал?ау адам?а іскерлік ?лемінде орын жо?.?йткені уа?ытты ба?алай білген ж?н.Жал?аулы?тан бойы?ды аула? ?ста?ан ж?н болар. Мен бесінші сынып о?ушысымын. ?з уа?ытымды ??р бос?а ?ткізбеуге тырысамын.?рдайым саба??а дайындалып ж?ремін.Бос уа?ытымда к?ркем шы?армалар, ?ызы?ты ертегілер о?имын. ?р т?рлі ?йірмелерге ?атысамын. Кей кезде уа?ытты? ?алай зымырап бара жат?анын т?сінбей ?аламын. ?тте?, ?олымда уа?ытты то?тататын машинка болса, ренжіткен немесе істелінбеген ж?мыстарды т?зеп жіберер едім. Б?л ?р адам?а сына? болып табылады. Осы жолда с?рінбей,жа?сы жетістіктерге ?ол жеткізгім келеді. Уа?ытымды саралап ж?ремін. «Уа?ытты? бос ?ткені – ?мірді? бос ?ткені» деп бабаларымыз жай айтпа?ан. Уа?ытым мен к?ш-?уатымды д?рыс ж?мсай білуге тырысамын. Ма?саттарымды ж?зеге асыру?а ?мтыламын.Мен ?шін е? ?ымбат н?рсе – уа?ыт. ?йткені алтынды кез келген уа?ытта сатып алу?а болады. Ал уа?ытты еш?ашан то?тата алмайсы?. Мен ойымша уа?ыт алтыннан ?ымбат .

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *