Сочинение по казахской литературе на тему ?ыз жібек

3 варианта

 1. ?ыз Жібек” жыры екі б?лімнен т?рады. Бірінші б?лімінде Т?легенні? Жібекке ?йленуі ??гімеленсе, екінші б?лімде Жібекті? Сансызбаймен ?осыл?аны баяндалады. Екі б?лім – екі о?и?аны жырлайды, біра? сюжет біреу: жігітті? ?йленуі.
  ?ыз Жібек” эпосын махаббат гимні деуді? ?бден ж?ні бар. Оны? на?ыз к?ркем туынды?а айналу процесі ж?ріп жат?ан кезде, я?ни ХVІ-ХVІІІ ?асырларда?ы ?аза? ?о?амында жеке басты?, сезімні? бостанды?ы, махаббат еркіндігі туралы м?селе м?ндай де?гейде ашы? айтыла бермеген, ескі рулы? заманны? неке мен отбасына ?атысты еже?абыл, ?алы?мал, к?п ?йел алу, ?ме?герлік сия?ты салттары ?стем бол?ан. Солай бола т?рса да, “?ыз Жібек” жырыны? шы?уы сол д?уірді? ?зінде-а? халы?ты? идеал туралы эстетикалы? пайым-т?сінігінде белгілі бір д?режеде ?згеріс бол?анын ай?а?тайды. Т?легенні? де, Жібекті? де ?зіне лайы? жар іздеуі, с?йіспеншілікпен ?йленуді к?здеуі – сол кезе?дегі жастарды? ойында, к?кірегінде ж?рген арманын, м??ын, тілегін а??артады. Жырды? ел арасында ке? тара?аныны? бір себебі осында болса керек.
  Т?леген – ?аза? эпосы, тіпті б?кіл ?аза? фольклоры ?шін жа?а кейіпкер. Ол ?озы К?рпештен де ?згеше. ?озыны? бейнесінде батырлы? ?асиет к?п. Ал Т?леген – на?ыз лирикалы? кейіпкер. Ол бай болуды, батыр болуды к?ксемейді. Оны? арманы – ?зіне лайы?ты с?луды с?ю, соны ?зіне ?мірлік жар ету. Жыршы да осыны айтады: “Батырлы?, байлы? кімде жо?, ?ашы?ты? ж?ні бір бас?а”. Демек, сол кезді? ?о?амында осындай ой-пікір бол?ан, я?ни ел ішінде махаббатты – ?те таза, б?рінен ерекше, биік сезім, оны кез келген адам біле бермейді деген ??ым ?алыптас?ан. На? осындай ерекше сезім Т?легенді ?кесіні? бата бермегеніне ?арамастан алыс жол?а жал?ыз аттандырады. Т?леген ?шін ?мірді? м?ні де, с?ні де – махаббат, махаббат ?шін к?ресіп, ?мір с?ру, с?йгені?е ?йлену. Сонды?тан да болу керек, оны? мінезі де, істері де ?деткі эпоста?ыдай емес. Ол а? да ауламайды, мал да ба?пайды, жастайынан ерлік мінез де танытпайды, батырлы? ?нерді де ?йренбейді. “Періште сипатты ?л” боп тууыны? ?зі – оны? ерекше с?лу болатынын білдіреді. Демек, ол батыр болмайды: Т?леген к?дімгі батырларша “са?ат сайын” ?спейді, бозбала кезінде ешбір ерлік іс-?рекет жасамайды. Есесіне он екі жасында ?зіне пара-пар с?лу ?ыз іздей бастайды. Он алты жас?а тол?анда ат т?я?ы жететін жерді т?гел шарлап шы?ады. ?ыз Жібек туралы ести сала ол еш ойланбастан жол?а шы?ады.
  Егер ?озы К?рпеш ?алы?ды?ыны? ауылына жал?ыз аттанып, к?п ?иынды? к?ріп, ?за? ж?ріп жетсе, Т?леген ?асына бірнеше н?кер ертіп, “жыл?ыдан екі ж?з елу жор?а алып, бірнеше к?н жол ж?ріп, Шекті деген елге келіп, шатырды тігіп, жор?аларын жайып салып, ж?рт?а жар салады”. Бай?айтынымыз – Т?леген алыс елге шаршамай-талмай, еш ?иналмай, аз-а? к?нде жетеді. Оны? ?ызды та?дауы да ?згеше. ?ызын к?рсеткен ?рбір адам?а бір жор?адан береді. Тіпті, Т?легенні? ?зі Жібекке ??да т?седі. Б?л да – оны? ерекшелігі. Оны? ??да т?су ?дісі де айры?ша. Алдымен ж?рт?а жор?а таратып, Шекті еліне “мырзалы?пен” танылады да, ?аршы?а ар?ылы Жібекті к?руге м?мкіндік алады. Б?л жерде Т?леген та?ы бір мінез к?рсетеді. Ол ?аршы?аны? с?зіне сеніп ?ана Жібекке і?к?р болмайды, ма?таулы ?ызды ?з к?зімен к?ргісі келеді. Я?ни, Т?леген ?ыз?а сырттай ?ашы? бол?ысы келмейді, ?ызды ?зі сынап, ?зі тілдесіп ?ана ба?алама?. Міне, жастайынан ?зіне те? ?ызды іздеген Т?леген м?нда да сол ?детінен таймайды.
  К?ркем шы?арма бол?анды?тан жырда Т?леген мен Жібекті? бір-біріне деген с?йіспеншілігі бірден ашылмайды. Жібекке деген Т?легенні? ынты?ты?ы саты­ланып к?рсетіледі. Е? ал?аш Жібек туралы ол ?з елінде ж?ргенде естіп, с?луды іздеп шы?ады. Содан со? Жібек жайында ?аршы?адан ?аны?ып, оны к?руге асы?ады. С?йтіп, ?аршы?а?а ілесіп, к?шті? со?ына т?седі. К?ш ?лкен, ая?ынан басына дейін бару?а тура келеді. Жол бойы бірінен бірі ?демі он ?ш ?ызды к?реді. ?р?айсысын Жібек екен деп жа?ында?анда, ?аршы?а “Жібек емес” дейді.
  ?аза?ты? классикалы? т?рдегі “?ыз Жібек” жыры – ежелгі рулы? заманда пайда бол?ан “жігітті? ?йленуі” туралы т?пкі сюжетті? негізінде орта ?асырларда ?лкен эпос болып ?алыптас?ан т?рі. Б?л сюжет, ?сіресе, ?аза? ханды?ы т?сында к?ркем фольклорды? тамаша ?лгісіне айнал?ан. Талантты а?ындар мен жыршылар “?ыз Жібек” жырын тамаша романды? эпос етіп жырла?ан, соны? ар?асында ол бізді? заманымыз?а жетіп отыр. Жетіп ?ана ?ой?ан жо?, ?азіргі м?дениетімізді? ажырамас б?лігіне айналды. “?ыз Жібек” жыры профессионалды опера?а, к?ркем фильмге негіз болды. 1971 жылы ?абит М?сірепов сценарии бойынша С?лтан ?ожы?ов «?ыз Жібек» фильмін т?сірді. Т?леген мен Жібек р?лдеріне ??ман Тастанбеков ж?не Меруерт ?текешева та?далды.

 2. Жоспар кіріспе ауыз ?дебиеті ?аза? хал?ыны? асыл м?расы негізгі б?лім 1. ?ыз жібек – адал махаббат жыры 2. жырды? образдар ж?йесі 3. жырда?ы ?аза? хал?ыны? т?рмыс-тіршілігі ?орытынды жырды? б?гінгі м?ні ?аза? хал?ына ке?інен танымал к?ркем жырларды? бірі — «?ыз жібек» жыры. ?аза? хал?ыны? салт-д?ст?рі мен ?дет-??рпын, д?ниеге к?з?арасын, ??ымын білдіретін ??геме. «?ыз жібек» жыр ы, ??гімесі ?аза? хыл?ыны? сол кездегі к?шпелі салтын білдіреді, сондай салт, сондай д?ст?р орна?ан ?о?амда туып-?скен ? к?з?арасы ?андай екенін к?рсетеді. ескі к?шпелі ?мірді? с?лу табысы деп ба?алау?а сай жырларды? бірі- «?ыз жібек» екені даусыз. жырды? халы? арасына ке? тара?ан да, аз тара?ан да н?с?алары бар. біра? барлы? н?с?алары мен версияларына орта? бір сюжетті? бары аны?. жырды? ?ыс?аша ??гімесі мынадай. ертерек заманда жа?албайлы деген елді? базарбай деген байы болады. оны? т?леген, сансызбай атты екі ?лы болады. базарбай ас?ан байлы?ымен танымал болса да екі ?лына ?ыз айттырмайды, есейгенде ?ылы?ды?ты ?здері табады деп ойлайды. т?леген ер жетіп, жігіт бол?ан со? ма?айда?ы елден ?зіне лайы? ?ыз іздеуді бастайды. еш?андай с?лу ?намай ж?рген кезде, сондай бір алыс елде ?ыз жібек деген с?лу бар екенін естиді. ?ызды? салтанаты мен келбетіні? ас?ан с?лу екендігін ж?не ол да ?зіне лайы? жігіт таппай ж?ргендігін естіп, ж?з жыл?ы айдап, ?ызды? елін іздеп кетеді. арада к?п уа?ыт ?теді, с?лу ?ызы бар деген елдерге сый-сыйапат жасап, да??ын шы?арып ж?реді. ая?ында ?ыз жібекті? а?асы, а?ылшысы болып ж?рген ?аршы?а деген ?а кез болады. ?аршы?а т?легенді к?шіні? со?ынан ертіп, ?арындасын к?рсетпекші болады. к?ш бойынан талай с?луды к?реді. жібек ?ыздарды? ішінде болмайды, ол к?шті? алдында, а? к?ймені? ішінде, ешкімге к?рінбей жеке кетіп барады екен. ?уып жеткен т?легенге жібек ж?зін к?рсетеді де, т?леген – к?йеу, жібек -?алы?ды? болып, біраз уа?ыт бірге болады.

 3. разность двух чисел равна 6,98 . если большее из них увеличить второе,то разность будет равна 31,18.найдите эти числа ?
  УМОЛЯЮ ПООМОГИТЕ! угол А равен углу C AB:AC=13:11 AB-AC=2,1см найти: АВ, ВС, АС
  Для получения приближенного значения числа 5/6 его перевели в десятичную дробь и округлили до сотых сначала с недостатком, а затем с избытком. Какое из этих приближений точнее? Объясните свой ответ.
  в первом мешке было в 4 раза меньше муки, чем во втором. если из первого мешка пересыпать во второй 20 кг, а затем из второго отсыпать в первый 50кг,то в обоих мешках муки будет поровну. сколько килограммов муки было в каждом м…
  Напишите сочинение по карнтине Юона “Конец зимы.Полдень” очень срочно!!
  металлический натрий массой 0,46 г. растворили в воде массой 180 г. Определите массовую долю гидроксида натрия в полученном растворе
  как изменяются хим.свойства эл. 6 А группе таблицы Менделеева при движении сверху вниз?
  ПОмогите пожалуйста!!! С какими из перечисленных веществ: Ag,CaO,Zn,Ba(OH)2,K2CO3,NaCl | Взаимодействует серная кислота? Запишите уравнение возм.реакции.ДЛя реакции обмена запишите ионные уравнения реакции 2)Какой объём водород…
  Длины двух смежных сторон параллелограмма относятся как 2:3. НАЙДИТЕ ДЛИНУ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ,ЕСЛИ ПЕРИМЕТР ПАРАЛЛЕЛОГРАММА РАВНА 30
  перше вересня твір розповідь

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *