Сочинение на казахском на тему моя будущая профессия

5 вариантов

 1. 1
  Текст добавил: ДоБрО ПоЖаЛоВаТь

  Мені? ?азіргі ал?а ?ой?ан ма?сатым о?уымды ?здік бітіру. Ол ?шін адамда ?зіні? бойында осы маманды??а деген с?йіспеншілігі мен ?зіне деген сенім болуы ?ажет. Б?л маманды??а жету екіні? біріні? ?олынан келмейтін іс. Сонды?тан мен ешкім жетпеген же?істіктерге жеткім келеді. Д?рігер болу ?лкен м?ртебе деп білемін. Маманды? та?дау ?шін адам е? алдымен ?зін, ?з бейімділігін тануы ?ажет. Мені?ше д?рігер болу мені? ?олымнан келеді. Е? бастысы – адам е?бекке ?абілетті, зейінді болуы ?ажет ж?не оны? маманды?ы ?зі ?скен орта?а ма?ызды, ба?алы ?лес ?осатындай болуы шарт. ?з ісіне сенімді, д?рыс та?да?ан адам ?ана жетістікке жетеді. Адам е?бегінен ?уанышын таба білсе, бойына жа?а к?ш ?осылып е?бекке деген шабыты арта т?седі. Зор ы?ылас, шабытпен істелген іс биігіне жеткізетін ?анат.
  Д?рігер – арыстандай айбатты, ?ыздай икемді, анадай мейірімді болуы керек деген ата – бабамызды? айт?ан ?лы да ?ла?атты с?здері бар. Сол с?зді тере?інен ?арастырар болса? ол с?зді? ма?ынасы: арыстандай айбатты деген еш н?рседен ?оры?пайтын ?зіні? бойын ?ор?ынышты? баурап алуына жол бермейтін деген ма?ынада, ал ?ыздай икемді деген ?з ісіне байыппен ?арайтын, ?з ісіне сеніммен ?арай білетін жандар, ал анадай мейірімді деген нау?астар?а мейірімін т?ге білетін ?зіні? анасы ?зіне ?андай мейіріммен ?араса, ол да нау?астар?а сондай мейіріммен ?арай білетін жандар деп ойлаймын. Егер осы атал?ан ?асиеттерді? барлы?ы маманды? иесіні? бойынан табыла білсе, ол ?здік д?рігер атанар еді.
  ?азіргі кезде ауруларды? атауларын білемін. Мысалы: Миненгит (Баста?ы ісік ауруы) , гепатит (сары ауру) , туберкулез (?кпедегі ??рт ауруы) т. б ауруларды білемін.
  Бізді? елімізде атал?ан аурулар к?беюде. Дегенмен б?лар?а ?арсы вакциналарда бар. Мен Ма??ыстау облысында т?рамын. Бізді? экологиялы? жа?дайымыз?а байланысты жастар арасында ісік ауруы орын алуда. Д?рігер адам ?мірімен ж?мыс жасайтын бол?анды?тан ?ателесуге болмайды. ?р бір нау?ас?а диагноз ?ою біліктілікті талап етеді. Сонды?тан да мені? ойымша медицина саласында о?уды? ?зі 9 жылды талап етеді.
  ?рине, адам ?мірімен байланысты бол?аннан со? ?мір бойы о?у ж?не ?немі ізденіс ?стінде болуы керек.
  ?азіргі кезде ауруларды емдейтін заманауи аппараттар шы?ты. ?алымдар зерттеп, ?лі к?нге дейін ол ауруды емдей алма?ан адамдар ?те к?п. Мен сол ауруды ?зімні? е?бек?орлы?ыммен, ізденісіммен, ?з к?шіммен сол ауруды емдегім келеді. Халы?ты м?ндай азаптан ??т?ар?ым келеді. Д?рігерлерді? мойнына ?лкен ж?к артылады. Со?ан ?арамастан мен осы маманды?ты ойланбастан та?даймын. Мен ?зімні? а?са?ан арманыма жетуге тырысамын ж?не ?алайда жетемін! …
  Міне, мен болаша?та осындай д?рігер маманды?ыны? иесі боламын! …

 2. Мені? ?азіргі ал?а ?ой?ан ма?сатым о?уымды ?здік бітіру. Ол ?шін адамда ?зіні? бойында осы маманды??а деген с?йіспеншілігі мен ?зіне деген сенім болуы ?ажет. Б?л маманды??а жету екіні? біріні? ?олынан келмейтін іс. Сонды?тан мен ешкім жетпеген же?істіктерге жеткім келеді. Д?рігер болу ?лкен м?ртебе деп білемін. Маманды? та?дау ?шін адам е? алдымен ?зін, ?з бейімділігін тануы ?ажет. Мені?ше д?рігер болу мені? ?олымнан келеді. Е? бастысы – адам е?бекке ?абілетті, зейінді болуы ?ажет ж?не оны? маманды?ы ?зі ?скен орта?а ма?ызды, ба?алы ?лес ?осатындай болуы шарт. ?з ісіне сенімді, д?рыс та?да?ан адам ?ана жетістікке жетеді. Адам е?бегінен ?уанышын таба білсе, бойына жа?а к?ш ?осылып е?бекке деген шабыты арта т?седі. Зор ы?ылас, шабытпен істелген іс биігіне жеткізетін ?анат.
  Д?рігер – арыстандай айбатты, ?ыздай икемді, анадай мейірімді болуы керек деген ата – бабамызды? айт?ан ?лы да ?ла?атты с?здері бар. Сол с?зді тере?інен ?арастырар болса? ол с?зді? ма?ынасы: арыстандай айбатты деген еш н?рседен ?оры?пайтын ?зіні? бойын ?ор?ынышты? баурап алуына жол бермейтін деген ма?ынада, ал ?ыздай икемді деген ?з ісіне байыппен ?арайтын, ?з ісіне сеніммен ?арай білетін жандар, ал анадай мейірімді деген нау?астар?а мейірімін т?ге білетін ?зіні? анасы ?зіне ?андай мейіріммен ?араса, ол да нау?астар?а сондай мейіріммен ?арай білетін жандар деп ойлаймын. Егер осы атал?ан ?асиеттерді? барлы?ы маманды? иесіні? бойынан табыла білсе, ол ?здік д?рігер атанар еді.
  ?азіргі кезде ауруларды? атауларын білемін. Мысалы: Миненгит ( Баста?ы ісік ауруы), гепатит (сары ауру), туберкулез (?кпедегі ??рт ауруы) т. б ауруларды білемін.
  Бізді? елімізде атал?ан аурулар к?беюде. Дегенмен б?лар?а ?арсы вакциналарда бар. Мен Ма??ыстау облысында т?рамын. Бізді? экологиялы? жа?дайымыз?а байланысты жастар арасында ісік ауруы орын алуда. Д?рігер адам ?мірімен ж?мыс жасайтын бол?анды?тан ?ателесуге болмайды. ?р бір нау?ас?а диагноз ?ою біліктілікті талап етеді. Сонды?тан да мені? ойымша медицина саласында о?уды? ?зі 9 жылды талап етеді.
  ?рине, адам ?мірімен байланысты бол?аннан со? ?мір бойы о?у ж?не ?немі ізденіс ?стінде болуы керек.
  ?азіргі кезде ауруларды емдейтін заманауи аппараттар шы?ты. ?алымдар зерттеп, ?лі к?нге дейін ол ауруды емдей алма?ан адамдар ?те к?п. Мен сол ауруды ?зімні? е?бек?орлы?ыммен, ізденісіммен, ?з к?шіммен сол ауруды емдегім келеді. Халы?ты м?ндай азаптан ??т?ар?ым келеді. Д?рігерлерді? мойнына ?лкен ж?к артылады. Со?ан ?арамастан мен осы маманды?ты ойланбастан та?даймын. Мен ?зімні? а?са?ан арманыма жетуге тырысамын ж?не ?алайда жетемін!…
  Міне, мен болаша?та осындай д?рігер маманды?ыны? иесі боламын!….

 3. Адам ?з ?мірінде е? бастысы маманды? та?даудан жа?ылмауы ?ажет.  ?ркімні? ?зіне етене жа?ын, жанына жа?ымды маманды? та?дау с?ті-ас?а?та?ан арманыны? е? бірінші баспалда?ы. Маманды?ы?ды та?да?ан с?тте сол к?сіпті? білгірі болуы шарт. Мені? ?ала?ан маманды?ым журналист. Журналистер ?рбір естіген, бай?а?ан н?рсесін к?збен к?ріп, соны жазбаса та?ат таппай ой т?йсігінен ?ткізіп халы? арасында болып жат?ан к?кейкесті м?селелер мен бол?ан о?и?алар?а бейжай ?арай алмайтын маманды? иесі. Журналист маманды?ы бас?а маманды?тар?а ?ара?анда шо?ты?ы биік т?рады. Журналисті? басты ма?саттарыны? бірі-халы? пен ?кімет арасында?ы ?арым-?атынасты са?тап ?алу. Б?л маманды? адам бойында?ы б?кіл ?нерін, ?абілетін, жа?сы ?асиеттерін ашу?а к?мектеседі. Негізінен б?л – аса ?ауіпті маманды?ты? бірі болып табылады. Сонды?тан да осы маманды? аса батылды?ты талап етеді. Жа?сы журналист жа?сылы?ты к?реді, жаман журналист кемшілікті к?реді. Жа?сы журналист к?ргенін жазады, ал жаман журналист біреуден естігенін жазады. Журналист сан т?рлі ?ылым саласына еркін ой ж?гірте алатын т?л?а бол?аны л?зім. Журналистика маманды?ыны? хас шебері атан?ым келеді. Б?л к?сіпті? б?кіл ?ыр-сырын игеріп, тере?інде жат?ан асыл маржандарын теріп, білікті маман иесі бол?ым келеді. «Журналист – халы? пен билікті байланыстыратын к?пір»-дейді. Жалпы айт?анда журналист адам мен ?нерді д?некерлеуші.

 4. 4
  Текст добавил: Вечно молодой

  Адам ?з ?мірінде е? бастысы маманды? та?даудан жа?ылмауы ?ажет. ?ркімні? ?зіне етене жа?ын, жанына жа?ымды маманды? та?дау с?ті-ас?а?та?ан арманыны? е? бірінші баспалда?ы. Маманды?ы?ды та?да?ан с?тте сол к?сіпті? білгірі болуы шарт. Мені? ?ала?ан маманды?ым журналист. Журналистер ?рбір естіген, бай?а?ан н?рсесін к?збен к?ріп, соны жазбаса та?ат таппай ой т?йсігінен ?ткізіп халы? арасында болып жат?ан к?кейкесті м?селелер мен бол?ан о?и?алар?а бейжай ?арай алмайтын маманды? иесі. Журналист маманды?ы бас?а маманды?тар?а ?ара?анда шо?ты?ы биік т?рады. Журналисті? басты ма?саттарыны? бірі-халы? пен ?кімет арасында?ы ?арым-?атынасты са?тап ?алу. Б?л маманды? адам бойында?ы б?кіл ?нерін, ?абілетін, жа?сы ?асиеттерін ашу?а к?мектеседі. Негізінен б?л – аса ?ауіпті маманды?ты? бірі болып табылады. Сонды?тан да осы маманды? аса батылды?ты талап етеді. Жа?сы журналист жа?сылы?ты к?реді, жаман журналист кемшілікті к?реді. Жа?сы журналист к?ргенін жазады, ал жаман журналист біреуден естігенін жазады. Журналист сан т?рлі ?ылым саласына еркін ой ж?гірте алатын т?л?а бол?аны л?зім. Журналистика маманды?ыны? хас шебері атан?ым келеді. Б?л к?сіпті? б?кіл ?ыр-сырын игеріп, тере?інде жат?ан асыл маржандарын теріп, білікті маман иесі бол?ым келеді. “Журналист – халы? пен билікті байланыстыратын к?пір”-дейді. Жалпы айт?анда журналист адам мен ?нерді д?некерлеуші.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *