Сочинение на казахском языке на тему куз

4 варианта

 1. Есі?ізде ме, мектепте о?ып ж?рген кезімізде жыл сайын міндетті т?рде «К?з» деген та?ырыпта шы?арма жазушы едік ?ой. Ыл?и да «К?з келді. К?н суып, жапыра?тар сар?айды. ??стар жылы жа??а ?айтты. Адамдар жылы киіне бастады. Дихандар ?німін жинап алды…» деген сарынмен жазып кете беретінбіз. И?, бала ?иялы, бала к?зі к?зді? сырт?ы бейнесін, сипатын баяндап жазу?а ?ау?арлы. Ал жасы? ?л?айып, ересек адам?а айнал?анда к?зді бас?а ?ырынан к?ре бастайды екенсі?.
  Сіз к?з деген с?зді естігенді бірінші нені есі?ізге аласыз? Суы?ан к?н, сар?ай?ан жапыра?, жинал?ан ба?ша ?німдерін бе? ?лде к?зді? бірінші к?нінде бастал?ан жа?а о?у жылын ойлайсыз ба? М?мкін жылы киім сатып алу мен ?ыс?а дайынды? жасауды есі?ізге алатын боларсыз? Шынды?ында да, ?р адам ?рт?рлі ойды? жетегінде кетері аны?.
  Ал мен ?шін осынау алтын мезгіл – са?ыныш маусымы. К?з келсе-а? болды ?лденені, ?лдекімді са?ынып, іздей бастаймын. Оны? не екенін ?зім де білмеймін. ??дды біреуді жо?алтып ?ой?ан адамдай беймаза к?й кешетінім жасырын емес. Мынау к?йбе? тірлікті? шырмауынан бір с?тке еркіндікке шы?ып, к??іліме ерік бергім де келетін сия?ты ма, ?алай?! ?сіресе, жауынды к?ні, ?шейінде жайдары к?к аспан т?неріп, монша?тап жау?ан жа?быр тамшылары терезені тырсылдатып со??ан кезде мені? де ж?регімді бір естеліктер мен белгісіз м?? тарсылдатып со?ып жат?андай болады. Еш?андай себепсіз торы?ып, жанары? жас?а толып, осынау ?мірде біреуден з?бір к?рген жандай б?ртиып шы?а келесі?. ?ткен к?ндерді? с?улесі есі?е т?сіп, ж?регі? шаншиды.
  Адам деген ?ызы?пыз ?ой негізі. Ж?регіміз б?йры? берсе к?зімізді тарс ж?мып алып, а?ылымызды істен шы?арып, б?йдаланып м?рнына жіп ?ткізген т?йедей сезімні? жетегінде с?йретіліп кете береміз. ?зімізге ?зіміз есеп беруден ?алып, болар іс болып, бояуы сі?генде барып а?ат бас?ан, а?ыл ??птамайтын ?адамымыз ?шін кімді жаз?ырарымызды білмей ?уре-сарса??а т?сіп жатамыз. Біра? о?ан кін?ліны іздеуді? т?кке де ?ажеті жо?. Сіз бар бол?аны к??ілі?ізді? ?алауын жасады?ыз. Осынау жасындай ?те шы?ар бес к?ндік жал?анда кез келген адамны? ?ателесуі за?дылы?. Тіпті толы? ???ылы деуге де болады. Себебі кемшілік, с?тсіз ?адам адам?а саба? беріп, келесіде ?айталамауын ?амтамасыз етеді.
  ?з басым жыл мезгілдерін адам ?міріні? кезе?дерімен салыстырар едім. К?ктем – б?р жар?ан, тіршілік оян?ан жасты? ша?ымыз. Б?рі де таза, б?рі де таби?и. Таби?ат-Ана оянып, тіршілік жанданып, к?н тек мейірім т?гіп т?рады, жастар да ?улы?-с?мды?тан ада, п?к сезімні? иесі болады. Ал жаз мезгілі – тіршілікті? на?ыз ?айна?ан ша?ы. ?сімдіктер ?з ?німдерін беруге дайындалып жататыны секілді, адамны? да жаз маусымы оны? отбасын ??рып, бала ?сіріп, соларды? болаша?ы ?шін барын салып, бойында?ы ?аны ?айнап т?р?ан уа?ыты деп білемін. Адамдарды? ?рпа? т?рбиелеп, оларды орындарына жай?астырып, еккен егіндеріні? жемісін к?ретін мезгілі – к?з мезгілі. Балалардан рахат к?ріп, астына ?алы? к?рпеше салып жан жылулы?ын сезінетін с?т. Со?ын ала жапыра?тары т?сіп, жала?аштан?ан а?аштардай ?артты?ты мойындай бастайды. Адам ??мырыны? со??ы ?за? ?й?ы?а кететін ша?ы – ?ыс мезгілі. Суы? та ыз?арлы. К?ктемді а?сайтын мезгіл. Біра? ?олдан келер д?рмен жо?. Осылайша ?мір ая?талады.
  Сонды?тан ?рбір к?нні? жа?сылы?ын сезініп, ?андай сын?а кез болса? та Алланы? игілігінен ?міт ?збеуді ?йренейік дегім келеді. Далада к?з болса да, к??ілдері?із жадыра??ы болсын!

 2. Міне, ?аба?ын т?йіп жа?бырлы к?з келді. К?з – молшылы?ты?, байлы?ты?, берекені? айы. ?ырман басы тазаланып, бау – ба?ша жиналып, ??с базары тар?айтын кез. Інім екеуміз терезе алдында отырмыз. Сырт?а шы?а алмаймыз. Апам р??сат етпеген. Кешеден бері аспанды суы? б?лт торлап алды. Т?с мезгілі болса да, ?ала іші т?неріп т?р. «Бр-р…» ?н бойымыз ?лденеге діріл ?а?ып, жаура?андай сезіндік ?зімізді. «Ух, ?андай суы? еді!..» С?лден со? к?н ашылды. Ауыр- ауыр б?лттар тар?ап, ?и?аштай ??йыл?ан н?рлы шуа?тан айнала ??лпырып, мамыражай к?йге енді. Інім екеуміз сырт?а шы?ты?. Иілген ?айы? б?та?ында?ы ж??а, сары жапыра?тар самалмен дірілдеп т?р. Біз ба? ішіне кірдік. Ба? іші сары бояу?а малынып т?р, тып- тыныш. Жазда?ыдай ??старды? ?сем ?ні естілмейді. Тек табан астында?ы таптал?ан жапыра?тарды? судыр- судыр еткен дыбысы ба?ты? тынышты?ын б?з?андай.Інім сары жапыра??а ала?анын тосты. «?ап, тесіліп ?апты!» деді. Аяп т?р. Кенет сусылдап, к?нбатыстан суы? жел со?ты. А?аш жапыра?тары ?ша ж?нелді. Біз ?лкендерді? «?стері?ді лас ?ылма?дар!» дегенін ?мытып, ж?п- ж?мса? жапыра?тарды? ?стінде аунап ойнады?. ?айы?, ?йе?кі жапыра?тарынан г?л шо?тарын жасады?. Ауа зілдене т?сті. К?гілдір аспан?а шы?а келген б?лттар бірте- бірте ?оюланып, жа?бырды? лебі есті. ?уелі ірі- ірі тамшылар батылсыз тамды да, кейін ?деп кетті. Жа?быр тамшылары есікті, терезені, ?а?ылтыр шатырды ?а?ылай ж?нелді. К?ше іші су?а толып, ойы? жерлерде к?лшік пайда болды. Адамдар оны «жа?бырлы к?з», «суы? к?з», «?ара к?з» деп, айыптап жатады. Ал біз оны «алтын к?з» дейміз. Біз алтындай сап-сары жапыра?тардан г?л шо?тарын жасап алып, ?йге ?арай ж?гірдік. Апам бізге ?рыспайды!

 3. Обчисли вирази, значення яких менше 25.
  19+6 32-8 12-5+7 40-7-20
  41-8 16+8 6+7+8 73-30+5
  36- 18 9+13 15-6+14 62-40-4
  17+4 66-42 8+8+8 19+70-80
  сочинение по ” повести о петре и февронии муромских”
  henry and mr. truelove перевод текста Джейн Тейер “Смешные Истории”
  Вызывает ли улыбку ситуация описанная в тексте?
  Первым к финишу приближался странный велосипедист.Мальчик,судорожно схватившись за руль и с трудом удерживая равновесия отчаянно ;о-ой! снимите меня!!!фотограф вскинул фотоаппарат: Понял.снимаю.
  1)понял ли фотограф мальчика?чем вызвано недоразумение?
  2)уточни в каких значениях могут употребляться глаголы снимать снять
  а)выпиши из словаря толкования глаголов которые использованы в тексте.
  б)составь предложения,употребив в них эти глаголы в разных значениях
  замените звёздочки цифрами так, чтобы получилось правильно выполненные примеры на сложение
  1) 7*9*5+54*76=**718* (2) 68*43+*195*=*0*0*0 (3) 84*6+*59*=*3*47 (4) 71*28+2*9**=**1200
  в двух значном числе сумма цифр равна 8. число десятков в 3 раща больше числа едениц. найдите это число
  У Ани открыток в 5 раз меньше, чем у Веры, у которой на 24 открытки больше , чем у Ани. Сколько открыток у каждой?
  сшили 4 плаща, расходуя на каждый по 3 м ткани. Поставь вопрос и реши задачу. Составь и реши две задачи, обратные данной помогите пожалуйста спасибо. И как записать дано
  В каком году объединились Пруссия с Германией
  дайте сравнительную характеристику клеток бактерий и вирусов

 4. 1) 5/6-3/4
  2) 7/8-4/5
  3)5/18-11/90
  4)11/15-11/18
  5)3/20-5/24
  6)4/15-3/25
  7)15/36-11/24
  8)16/21-5/9
  9)19/24-11/30
  [latex] \sqrt[4]{x+8}- \sqrt[4]{x-8} =2
  [/latex]
  Придумать и записать по 2 слова, которые оканчивались бы на:  -бка, -тка, -пка, -жка, -вка, -шка, -дка, -зка, -ска.
  запишите частное 96 и 8; 35 и x;
  Всавте пропущенные буквы н или нн
  Всавте пропущенные буквы н или нн
  Ране…ый боец-изране…ый солдат, Сея…ая мука-посея…ое зерно ,
  Кипяче…ая вода-вскипяче…ое молоко, краше…ый пол-покраше…ый забор,
  Коше…ый или некоше…ый клевер-скоше…ая трава, стреля…ый воробей- подстреле…ая птица,
  пуга…ая ворона-испуга…ая лошадь,гашё…ая или негаше…ая известь-погаше…ый костер ,
  тка…ая
  скатерть-вытка…ый ковер, жже..ый кофе-сожже…ое письмо, копче…ая
  колбаса-закопче…ые стены, балова…ый ребёнок-избалова…ое
  дитя-девочка избалова…ая родителями, кова…ый меч-некова…ое
  железо-скова…ые движения, стире…ый мальчик-коротко стиже…ые
  волосы-остриже…ая голова, дистиллирова…ая вода ,асфальтирова…ая
  улица
  Два года подряд население города увеличилось на 20%.Насколько % увеличиться население города за эти 2 года?
  сколько килограммов воды можно нагреть на 100 градусев,  количеством теплоты, выделившимся при нагревании 200г керосина?потери тепла не учитывать
  краткий план на тему духовенство
  СРОЧНО!!!ПОЖАЛУЙСТА!!! В чем состояла суть выступления У. Черчилля 22 июня 1941 г.? Как должна была подействовать на слушателей образно нарисованная картина происходящих в Европе событий?
  сочинение на тему : что мне нравится и что не нравится в поступках и характере в.дубровского     размером на один лист

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *