Сочинение на казахском языке на тему моя профессия

7 вариантов

 1. 1
  Текст добавил: Сладкий картофель

  Мені? ?азіргі ал?а ?ой?ан ма?сатым о?уымды ?здік бітіру. Ол ?шін адамда ?зіні? бойында осы маманды??а деген с?йіспеншілігі мен ?зіне деген сенім болуы ?ажет. Б?л маманды??а жету екіні? біріні? ?олынан келмейтін іс. Сонды?тан мен ешкім жетпеген же?істіктерге жеткім келеді. Д?рігер болу ?лкен м?ртебе деп білемін. Маманды? та?дау ?шін адам е? алдымен ?зін, ?з бейімділігін тануы ?ажет. Мені?ше д?рігер болу мені? ?олымнан келеді. Е? бастысы – адам е?бекке ?абілетті, зейінді болуы ?ажет ж?не оны? маманды?ы ?зі ?скен орта?а ма?ызды, ба?алы ?лес ?осатындай болуы шарт. ?з ісіне сенімді, д?рыс та?да?ан адам ?ана жетістікке жетеді. Адам е?бегінен ?уанышын таба білсе, бойына жа?а к?ш ?осылып е?бекке деген шабыты арта т?седі. Зор ы?ылас, шабытпен істелген іс биігіне жеткізетін ?анат.
  Д?рігер – арыстандай айбатты, ?ыздай икемді, анадай мейірімді болуы керек деген ата – бабамызды? айт?ан ?лы да ?ла?атты с?здері бар. Сол с?зді тере?інен ?арастырар болса? ол с?зді? ма?ынасы: арыстандай айбатты деген еш н?рседен ?оры?пайтын ?зіні? бойын ?ор?ынышты? баурап алуына жол бермейтін деген ма?ынада, ал ?ыздай икемді деген ?з ісіне байыппен ?арайтын, ?з ісіне сеніммен ?арай білетін жандар, ал анадай мейірімді деген нау?астар?а мейірімін т?ге білетін ?зіні? анасы ?зіне ?андай мейіріммен ?араса, ол да нау?астар?а сондай мейіріммен ?арай білетін жандар деп ойлаймын. Егер осы атал?ан ?асиеттерді? барлы?ы маманды? иесіні? бойынан табыла білсе, ол ?здік д?рігер атанар еді.
  ?азіргі кезде ауруларды? атауларын білемін. Мысалы: Миненгит (Баста?ы ісік ауруы) , гепатит (сары ауру) , туберкулез (?кпедегі ??рт ауруы) т. б ауруларды білемін.
  Бізді? елімізде атал?ан аурулар к?беюде. Дегенмен б?лар?а ?арсы вакциналарда бар. Мен Ма??ыстау облысында т?рамын. Бізді? экологиялы? жа?дайымыз?а байланысты жастар арасында ісік ауруы орын алуда. Д?рігер адам ?мірімен ж?мыс жасайтын бол?анды?тан ?ателесуге болмайды. ?р бір нау?ас?а диагноз ?ою біліктілікті талап етеді. Сонды?тан да мені? ойымша медицина саласында о?уды? ?зі 9 жылды талап етеді.
  ?рине, адам ?мірімен байланысты бол?аннан со? ?мір бойы о?у ж?не ?немі ізденіс ?стінде болуы керек.
  ?азіргі кезде ауруларды емдейтін заманауи аппараттар шы?ты. ?алымдар зерттеп, ?лі к?нге дейін ол ауруды емдей алма?ан адамдар ?те к?п. Мен сол ауруды ?зімні? е?бек?орлы?ыммен, ізденісіммен, ?з к?шіммен сол ауруды емдегім келеді. Халы?ты м?ндай азаптан ??т?ар?ым келеді. Д?рігерлерді? мойнына ?лкен ж?к артылады. Со?ан ?арамастан мен осы маманды?ты ойланбастан та?даймын. Мен ?зімні? а?са?ан арманыма жетуге тырысамын ж?не ?алайда жетемін! …
  Міне, мен болаша?та осындай д?рігер маманды?ыны? иесі боламын! …

 2. Мені? ?азіргі ал?а ?ой?ан ма?сатым о?уымды ?здік бітіру. Ол ?шін адамда ?зіні? бойында осы маманды??а деген с?йіспеншілігі мен ?зіне деген сенім болуы ?ажет. Б?л маманды??а жету екіні? біріні? ?олынан келмейтін іс. Сонды?тан мен ешкім жетпеген же?істіктерге жеткім келеді. Д?рігер болу ?лкен м?ртебе деп білемін. Маманды? та?дау ?шін адам е? алдымен ?зін, ?з бейімділігін тануы ?ажет. Мені?ше д?рігер болу мені? ?олымнан келеді. Е? бастысы – адам е?бекке ?абілетті, зейінді болуы ?ажет ж?не оны? маманды?ы ?зі ?скен орта?а ма?ызды, ба?алы ?лес ?осатындай болуы шарт. ?з ісіне сенімді, д?рыс та?да?ан адам ?ана жетістікке жетеді. Адам е?бегінен ?уанышын таба білсе, бойына жа?а к?ш ?осылып е?бекке деген шабыты арта т?седі. Зор ы?ылас, шабытпен істелген іс биігіне жеткізетін ?анат.
  Д?рігер – арыстандай айбатты, ?ыздай икемді, анадай мейірімді болуы керек деген ата – бабамызды? айт?ан ?лы да ?ла?атты с?здері бар. Сол с?зді тере?інен ?арастырар болса? ол с?зді? ма?ынасы: арыстандай айбатты деген еш н?рседен ?оры?пайтын ?зіні? бойын ?ор?ынышты? баурап алуына жол бермейтін деген ма?ынада, ал ?ыздай икемді деген ?з ісіне байыппен ?арайтын, ?з ісіне сеніммен ?арай білетін жандар, ал анадай мейірімді деген нау?астар?а мейірімін т?ге білетін ?зіні? анасы ?зіне ?андай мейіріммен ?араса, ол да нау?астар?а сондай мейіріммен ?арай білетін жандар деп ойлаймын. Егер осы атал?ан ?асиеттерді? барлы?ы маманды? иесіні? бойынан табыла білсе, ол ?здік д?рігер атанар еді.
  ?азіргі кезде ауруларды? атауларын білемін. Мысалы: Миненгит ( Баста?ы ісік ауруы), гепатит (сары ауру), туберкулез (?кпедегі ??рт ауруы) т. б ауруларды білемін.
  Бізді? елімізде атал?ан аурулар к?беюде. Дегенмен б?лар?а ?арсы вакциналарда бар. Мен Ма??ыстау облысында т?рамын. Бізді? экологиялы? жа?дайымыз?а байланысты жастар арасында ісік ауруы орын алуда. Д?рігер адам ?мірімен ж?мыс жасайтын бол?анды?тан ?ателесуге болмайды. ?р бір нау?ас?а диагноз ?ою біліктілікті талап етеді. Сонды?тан да мені? ойымша медицина саласында о?уды? ?зі 9 жылды талап етеді.
  ?рине, адам ?мірімен байланысты бол?аннан со? ?мір бойы о?у ж?не ?немі ізденіс ?стінде болуы керек.
  ?азіргі кезде ауруларды емдейтін заманауи аппараттар шы?ты. ?алымдар зерттеп, ?лі к?нге дейін ол ауруды емдей алма?ан адамдар ?те к?п. Мен сол ауруды ?зімні? е?бек?орлы?ыммен, ізденісіммен, ?з к?шіммен сол ауруды емдегім келеді. Халы?ты м?ндай азаптан ??т?ар?ым келеді. Д?рігерлерді? мойнына ?лкен ж?к артылады. Со?ан ?арамастан мен осы маманды?ты ойланбастан та?даймын. Мен ?зімні? а?са?ан арманыма жетуге тырысамын ж?не ?алайда жетемін!…
  Міне, мен болаша?та осындай д?рігер маманды?ыны? иесі боламын!….

 3. Мені? ?азіргі ал?а ?ой?ан ма?сатым о?уымды ?здік бітіру. Ол ?шін адамда ?зіні? бойында осы маманды??а деген с?йіспеншілігі мен ?зіне деген сенім болуы ?ажет. Б?л маманды??а жету екіні? біріні? ?олынан келмейтін іс. Сонды?тан мен ешкім жетпеген же?істіктерге жеткім келеді. Д?рігер болу ?лкен м?ртебе деп білемін. Маманды? та?дау ?шін адам е? алдымен ?зін, ?з бейімділігін тануы ?ажет. Мені?ше д?рігер болу мені? ?олымнан келеді. Е? бастысы – адам е?бекке ?абілетті, зейінді болуы ?ажет ж?не оны? маманды?ы ?зі ?скен орта?а ма?ызды, ба?алы ?лес ?осатындай болуы шарт. ?з ісіне сенімді, д?рыс та?да?ан адам ?ана жетістікке жетеді. Адам е?бегінен ?уанышын таба білсе, бойына жа?а к?ш ?осылып е?бекке деген шабыты арта т?седі. Зор ы?ылас, шабытпен істелген іс биігіне жеткізетін ?анат.
  Д?рігер – арыстандай айбатты, ?ыздай икемді, анадай мейірімді болуы керек деген ата – бабамызды? айт?ан ?лы да ?ла?атты с?здері бар. Сол с?зді тере?інен ?арастырар болса? ол с?зді? ма?ынасы: арыстандай айбатты деген еш н?рседен ?оры?пайтын ?зіні? бойын ?ор?ынышты? баурап алуына жол бермейтін деген ма?ынада, ал ?ыздай икемді деген ?з ісіне байыппен ?арайтын, ?з ісіне сеніммен ?арай білетін жандар, ал анадай мейірімді деген нау?астар?а мейірімін т?ге білетін ?зіні? анасы ?зіне ?андай мейіріммен ?араса, ол да нау?астар?а сондай мейіріммен ?арай білетін жандар деп ойлаймын. Егер осы атал?ан ?асиеттерді? барлы?ы маманды? иесіні? бойынан табыла білсе, ол ?здік д?рігер атанар еді.
  ?азіргі кезде ауруларды? атауларын білемін. Мысалы: Миненгит ( Баста?ы ісік ауруы), гепатит (сары ауру), туберкулез (?кпедегі ??рт ауруы) т. б ауруларды білемін.
  Бізді? елімізде атал?ан аурулар к?беюде. Дегенмен б?лар?а ?арсы вакциналарда бар. Мен Ма??ыстау облысында т?рамын. Бізді? экологиялы? жа?дайымыз?а байланысты жастар арасында ісік ауруы орын алуда. Д?рігер адам ?мірімен ж?мыс жасайтын бол?анды?тан ?ателесуге болмайды. ?р бір нау?ас?а диагноз ?ою біліктілікті талап етеді. Сонды?тан да мені? ойымша медицина саласында о?уды? ?зі 9 жылды талап етеді.
  ?рине, адам ?мірімен байланысты бол?аннан со? ?мір бойы о?у ж?не ?немі ізденіс ?стінде болуы керек.
  ?азіргі кезде ауруларды емдейтін заманауи аппараттар шы?ты. ?алымдар зерттеп, ?лі к?нге дейін ол ауруды емдей алма?ан адамдар ?те к?п. Мен сол ауруды ?зімні? е?бек?орлы?ыммен, ізденісіммен, ?з к?шіммен сол ауруды емдегім келеді. Халы?ты м?ндай азаптан ??т?ар?ым келеді. Д?рігерлерді? мойнына ?лкен ж?к артылады. Со?ан ?арамастан мен осы маманды?ты ойланбастан та?даймын. Мен ?зімні? а?са?ан арманыма жетуге тырысамын ж?не ?алайда жетемін!…
  Міне, мен болаша?та осындай д?рігер маманды?ыны? иесі боламын!….

 4. ?рбір адамны? ?мірінде маманды?ты та?дау кезе?і келеді.Ол кім болатыны? шешуі тиіс. ?лемде ма?ызды маманды?тар ?те к?п, оларсыз ?о?ам?мір с?ре алмас еді. Мысалы, м??алім маманды?ы ?те ма?ызды, ?йткені барлы?адамдар бастап?ы білімін мектептен алады. Д?рігерлерсіз ?зімізді?денсаулы?ымызды жаксарта алмайты?быз. Уа?ыт пен прогресс бір орында т?рмайды,ыл?ида даму ?стінде, заман талабына сай жа?а маманды?тар пайда болып жатыр.Олар туралы ?о?ам ойланба?ан да. Техника ?лемі жа?а жабды?тар?а толы бол?анды?тан,онсыз ?ылым мен адам ?мірін елестете алмайды. Осы?ан орай жа?а маманпрограммист сия?тыйда болды. Сонды?тан мен программалау?аберілгім келді. Жа?сы маман болу ?шін, ма?ан компьютерлік технологиялар туралык?п білу ?ажет. Ж?мыс принципін ж?не ??рылысын. Ма?ан б?л маманды? ?ызы?бол?анды?тан, мен м?ны та?дадым. Компьютермен ж?мыс істеуден ляззат аламын.Сонды?тан к?п уа?ытымды осы?ан арнаймын. Біра? компьютерді? к?гілдірмониторыны? алдында к?п отыр?аннан кейін, к?зді? к?ру де?гейі нашарлайды,?йткені ол тікелей ?серін тигізеді ж?не гиподинамия?а ?келеді. ?рбір ж?мысты?зиянды ж?не тиімді жа?тары болады. Программалау – ?те ?ызы?ты ж?мыс, логикалы?ойлауды талап ететін ж?не де арнайы талпыныстар?а итермелейді. Та?ы да біртиімді жа?ы б?л жо?ары т?лем а?ы. Дарынды программист ?лкен т?лем а?ы алады.Мені? ж?мысыма ?лкен с?раныс болса, мені? ж?мысым толы?ымен мені асырайды,?аржылай к?мектеседі, моральді ?уантады

 5. Я хочу быть программистом. Я интересуюсь компьютерами. Это целый новый мир.
  Многие люди идут по стопам своих родителей или дедушек и бабушек, но со мной дело обстоит наоборот. Моя мать – учительница, а отец – врач. Но я не хочу быть ни учителем, ни врачом.
  Мои любимые предметы в школе – математика, физика и, конечно, программирование. Я не интересуюсь такими предметами, как география, биология или химия. Мое хобби – компьютерные игры и программирование.
  У меня дома есть компьютер, и я могу часами работать на нем. На компьютере гораздо легче делать разные вещи, например, писать сочинения. Можно изменять текст столько раз, сколько понадобится, и не нужно будет переписывать весь текст заново, если вы что-то в нем изменили.
  Я думаю, что профессия программиста предоставляет много возможностей. Компьютеры являются самой быстро меняющейся сферой современной технологии. Сегодня мы живем в век информации. И я думаю, что будущее принадлежит компьютерам.
  Сегодня в Англии или в Соединенных Штатах люди могут работать, делать покупки и даже ходить на свидания, сидя за своим компьютером. В нашей стране компьютером пользуются совсем недавно.
  Так что после того, как я закончу школу, я хочу поступить в университет и изучать программирование.

 6. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! Представьте дробь (13x+4)/(6x^2+x-2) в виде суммы двух дробей,знаменатели которых являются двучленами первой степени с целыми коэффициентами.
  при каких х не имеет смысла выражение корень из 1-х.
  облака состоящие из мелких кристалов льда и образованные высоко над поверхностью называються ….
  При помощи кусачек перекусывают гвоздь. Расмтояние от оси вращения кусачек до гвоздя 3 см, а от оси вращения до точки приложения силы руки 12 см. Определите величину силы, действующей на гвоздь, если рука сжимает кусачки с сило…
  Россия имеет сухопутную границу с 1 польша 2 ШВЕЦИЯ 3 УЗБЕКИСТАН 4 МОЛДАВИЯ Россия НЕ имеет сухопутную границу с 1 НОРВЕГИЯ 2 ЮЖНАЯ КОРЕЯ 3 КАЗАХСТАН 4 США
  Объем цилиндра 42 см^3. Найти объем цилиндра, радиус которого в 2 раза больше.
  1)Прибор,дающий наименьшее увеличение,-это:
  А)штативная лупа б)ручная лупа в)микроскоп г)телескоп
  2)Составная часть увеличительных приборов,отсутствующая у штативной лупы,-это
  А)предметный столик б) зрительная труба в) зеркало…
  В треугольнике АВС угол А = 42°, угол В = 48°. Треугольник пересечен прямой, параллельной стороне АС. Определите углы образовавшегося треугольника.
  сочинение с англ на тему
  В треугольнике ABC  АС=ВС , АВ=22 , тангенс  ВАС = корень из 3 \ 3 …… Найдите высоту AH.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *