Сочинение на казахском языке на тему отбасы

5 вариантов

 1. Отбасы — сыйласты?, жарасты? орна?ан орта, кішкентай Отан.
  «Отан – отбасынан басталады» дегендей отанды с?ю – отбасынан басталатыны рас! Себебі, отбасы – бала т?рбиесіні? е? ал?аш?ы ?жымы. Адамны? жеке басыны? ?алыптасуы отбасынан басталады. Оны? ер жетіп ?суі, бойында?ы ал?аш?ы адамгершілік белгілер отбасында ?алыптасады, сонды?тан да ту?ан ?йді? жылуы – оны? к?кірегінде к?п жылдар бойы са?талып, м??гі есінде ж?реді. Отбасы – таби?ат сыйла?ан кереметтерді? бірі. Жеке адамны? бойында?ы ар-?ятын, а?ыл-ойын, адамгершілігін, м?дениеттілігін т?рбиелеуде отбасы – ал?аш?ы ?адам. Отбасы – ?те ?ажетті, бас?адай еш н?рсемен ?згертуге болмайтын баспалда?.
  Отбасында адам бойында?ы асыл ?асиеттер жар?ырай к?рініп, ?алыптасады. Отан?а деген ысты? сезім – жа?ындарына, ту?ан-туыс?андарына деген с?йіспеншіліктен басталады. Сол себепті де біз отбасын Отанны? кішкентай бір б?лшегі ретінде ?арастырамыз.
  «?з ?йім ?ле? т?сегім» деген ?аза? даналы?ында айтыл?андай ?з отбасы?, ?з ?йі? ?р?ашан жылу тартып, жан?а жа?ын болады. Сол себепті де ?р адам ?з отбасын сыйлап, ??рметтей білуі шарт. Себебі ?азіргі кезде к?п жастар шет елдерде о?ып, сол елдерде ?алып ?ояды. Б?дан Отан?а деген еш?андай ізгі ниетті бай?амаймыз, сонды?тан да отбасын ?алай ?адірлейміз, д?л солай Отанды да ?адірлеп, ?олдан келгенше аялауымыз керек! Не болса да Отанны? бір б?лшегі – отбасы?а еште?е де жетпейді! ?йткені отбасы – таби?атты? ?р адам?а сыйла?ан керемет бір сыйы!

 2. Отбасы – адам ?шін е? жа?ын ?леуметтік орта. Отбасы белгілі д?ст?рлерді?, жа?ымды ?негелерді? м?ралар мен салт-д?ст?рлерді? са?таушысы. Отбасында бала ал?аш рет ?мірмен, ?орша?ан ортамен танысып, мінез-??лы? нормаларын игереді. Отбасы баланы? азамат болып ?суіні? негізі болып табылады.
  Отбасыны? басты ?ызметі баланы т?рбиелеу. Отбасы т?рбиесі – б?л жалпы т?рбиені? е? басты б?лігі. Ата-ана ж?не отбасы м?шелері жас н?ресте д?ниеге келген к?ннен бастап, оны? ?міріне ?ам?орлы? жасап, болаша?ын жоспарлайды ж?не саналы азамат болып ?суі ?шін ?ажет жа?дай жасайды. Б??ан баланы? ?ажеттігін толы? ?ана?аттандыру, оны дене ж?не ой е?бегіне ?йрету, к?н т?ртібін д?рыс реттеуге , салауатты ?мір с?руге, адал болу?а т?рбиелеу, жа?сылы?ты ?йретуге, жаманды?тан жиренуге ?йрету, бойында жастайынан м?дени ??ндылы?тар мен адамгершілік ?асиеттерді ?алыптастыру жатады.
  ?аза? отбасы т?рбиесіні? ?зекті м?селелері педагог- ?алымдар С. ?алиев, М.Смайылова, М.Оразаев, С. ?за?баева, К. ?ожахметова, Ж.Б. ?оянбаевтарды? е?бектерінде жан-жа?ты с?з бол?ан.
  ?р халы?ты? бала т?рбиесіндегі ?зіндік ерекшеліктері ар?ылы сол халы? отбасы т?рбиесіні? де ?зіне ?ана т?н м?дени ??ндылы?тары ?алыптасады.
  ?аза? отбасы т?рбиесіні? ?зіне т?н ерекшеліктері оны? халы?ты? педагогика м?раларыны? мазм?ны мен т?рлерінде бейнеленген. К?не заманнан-а? ?аза? хал?ында жазбаша педагогикалы? е?бек жазып ?алдырмаса да білгір педагогтар, т?рбиешілер, ?стаздар бол?ан. Олар ?з к?з?арастары мен ?рекеттерінде белгілі бір д?ст?рлі д?ниетанымды ?станып, халы?ты? м?раттары мен арман тілектеріне с?йеніп отыр?ан.
  ?аза? отбасында дене, е?бек, а?ыл-ой, адамгершілік, экономикалы?, экологиялы?, ???ы?ты?, с?лулы? т?рбиелері ж?ргізілген. ?аза? отбасында атал?ан т?рбие т?рлерін ж?зеге асыруды? ма?саты жан-жа?ты жетілген азамат т?рбиелеу болды.Отбасында?ы дене т?рбиесіні? ма?саты бала денесін дамыту, денсаулы?ын ны?айту, а?засын шыны?тыру ж?не к?н т?ртібін д?рыс ?йымдастыру?а, салауатты ?мір салтына т?рбиелеу болды.
  ?аза? хал?ы е?бекті б?кіл т?рбие ж?йесіні? к?ретамыры деп ?арастырды. Е?бекке асыл м?рат де?гейінде ?арады. Е?бек т?рбиесі деп баланы е?бекке с?йіспеншілікпен, е?бек адамдарына ??рметпен ?арау?а, халы? шаруашылы?ыны? салаларында?ы е?бек т?рлеріне баулу, е?бек іс – ?рекетіні? барысында оларды? да?дысы мен іскерлігін ?алыптастыру, болаша??а маманды? та?дау?а дайындауды т?сінді. Отбасында е?бекке т?рбиелеу, баулу мен к?сіптік ба?дар беру баланы? ?о?ам?а пайдалы , ?німді е?бекке тікелей ?атысуы о?у?а деген сапалы к?з?арасты т?рбиелеуді?, жеке адамды адамгершілік ж?не зиялылы? жа?ынан ?алыптастыруды? негізгі к?зі болып табылады. ?аза? отбасы баланы ?о?амны? моральды? нормасын орындау?а ?атыстыру, оларды? т?ртіп ж?не мінез ??лы? т?жірибесін ?алыптастыру, Отан?а, хал?ына, е?бек ж?не ?о?амды? іс-?рекетке жауапкершілік сезімін т?рбиелеу ар?ылы адамгершілікке т?рбиелей білді.


 3. KZ / ?аза?ша Шы?армалар жина?ы,
  ?аза?ша шы?арма: Отбасы к?ні (Мені? ба?ытты жан?ям), ?аза?ша шы?арма, Отбасы к?ні (Мені? ба?ытты жан?ям) туралы казакша шыгарма, ?аза?ша шы?арма: Отбасы к?ні, (Мені? ба?ытты жан?ям) туралы ?аза?ша шы?арма, отбасы туралы шы?арма, отбасы туралы шагын шыгарма, отбасы туралы шыгарма казакша, отбасы туралы шы?арма казакша, жан?я туралы шы?арма, жан?я туралы шыгарма, ?аза?ша шы?арма: Отбасы к?ні (Мені? отбасым мені? жан?ям), Отбасы к?ні (Мені? отбасым мені? жан?ям), ?аза?ша шы?арма: Отбасы к?ні (Жан?я), Отбасы к?ні (Жан?я) казакша шыгарма, сочинения на казахском семья день семьи, ?аза?ша шы?арма: Отбасы к?ні (Жан?я) казакша, сочинение на казахском языке о семье, сочинение на казахском языке на тему семья, сочинение на казахском языке на тему моя семья,
  ?аза?ша шы?арма: Отбасы к?ні (Мені? ба?ытты жан?ям) ?аза?ша шы?арма Отбасы к?ні (Мені? ба?ытты жан?ям) туралы казакша шыгарма ?аза?ша шы?арма: Отбасы к?ні (Мені? ба?ытты жан?ям) туралы ?аза?ша шы?арма отбасы туралы шы?арма отбасы туралы шагын,
  ?аза?ша шы?арма: Отбасы к?ні (Мені? ба?ытты жан?ям)
  шыгарма казакша шы?армалар ?аза?ша тегін сочинение на казахском языке сочинение на казахском языке скачать бесплатно сочинение на казахском языке скачать бесплатно?аза?ша Шы?армалар жина?ы


 4. KZ / ?аза?ша Шы?армалар жина?ы,
  отбасы туралы шы?арма, отбасы туралы шагын шыгарма, отбасы туралы шыгарма казакша, отбасы туралы шы?арма казакша, жан?я туралы шы?арма, жан?я туралы шыгарма, ?аза?ша шы?арма: Отбасы к?ні (Мені? отбасым мені? жан?ям), ?аза?ша шы?арма, Отбасы к?ні (Мені? отбасым мені? жан?ям), ?аза?ша шы?арма: Отбасы к?ні, ?аза?ша шы?арма: Отбасы к?ні (Жан?я), Отбасы к?ні (Жан?я) казакша шыгарма, сочинения на казахском семья день семьи, ?аза?ша шы?арма: Отбасы к?ні (Жан?я) казакша, сочинение на казахском языке о семье, сочинение на казахском языке на тему семья, сочинение на казахском языке на тему моя семья,
  Отбасы туралы шы?арма ?аза?ша шы?арма: Отбасы к?ні (Мені? отбасым мені? жан?ям) ?аза?ша шы?арма Отбасы к?ні (Мені? отбасым мені? жан?ям) ?аза?ша шы?арма: Отбасы к?ні (Мені? отбасым мені? жан?ям) туралы ?аза?ша шы?арма сочинение на казахском язы,
  ?аза?ша шы?арма: Отбасы к?ні (Мені? отбасым, мені? жан?ям)
  шыгарма казакша шы?армалар ?аза?ша тегін сочинение на казахском языке сочинение на казахском языке скачать бесплатно сочинение на казахском языке скачать бесплатно?аза?ша Шы?армалар жина?ы

 5. Мені? отбасым – мені? байлы?ым.
  Отбасы – б?л е? бастысы бар ?р адамны? ?мірінде. Отбасында біз ?йренеміз с?ю, т?сіну, бір-біріне ?ам?орлы? жасау?а міндетті жа?ын, кешірімді реніш, ?лкенге ??рмет. Туыстары ?р?ашан ?олдау к?рсетеді с?ттерде к?мектеседі деген с?збен ж?не іспен. Сені жа?сы к?ретін адамдар міндетті т?рде ?уанатын болады сенікі табыстар мен жетістіктерге, тіпті ?кемні? сенімен ?асіреті, с?тсіздіктер, ?йткені ол ?ажет: білу керек, ол сен емес, бір.
  Отбасы – б?л БІЗ. Отбасы – б?л мен,
  Отбасы – ?кем мен анам мені?,
  Отбасы – б?л 4 ?пкем,
  Отбасы – б?л мені? с?йікті ит  ,
  Отбасы – б?л жал?ыз інім,
  Отбасы – б?л мереке басында,
  Отбасы – б?л ба?ыт,
  Отбасы – б?л ?й,
  Онда жа?сы к?реді ж?не к?теді, ж?не т?ратынды?ы туралы з?лымды?!
  МЕН шексіз ба?ыттымын, ма?ан осы отбасы ма?ан ?те туралы айтып, ?зіні? жа?ын. Мені? туыстарым ?р?ашан ?олдау?а дайынбыз ма?ан ?иын.
  Кез келген отбасы болуы тиіс д?ст?р, ??ыпты са?талады барлы? ?рпа?тар. Бізде отбасында, мысалы, бар д?ст?р жиналып, кешке дастархан басында, біра? ?ана емес, ?шін, кешкі, б?лісуге, бір-бірімен ?алай ?тті. Мені? ойымша, б?л ?те ма?ызды, ?йткені ?азіргі адамдар да аз с?йлеседі.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *