Сочинение на тему кыйссаи йосыф

5 вариантов

 1. Тема:   Кол Гали “Кыйссаи Йосыф” поэмасыны? идея-проблематикасы.
  Максат: ф?нни-тикшерен? эшл?рен? юн?леш бир?;
  фикерл?? с?л?тен, с?йл?м телл?рен ?стер?;
  кызыксынучанлык, гаделлек, тугрылык, сабырлык сыйфатлары т?рбиял??.
  ?и?азлау: “Кыйссаи Йосыф” китабы, компьютер, экран.
  Д?рес барышы.
  Оештыру. Сыйныфта у?ай психологик хал?т тудыру.
  Актуальл?штер?. Алдагы д?ресл?рд? ?йр?нг?н “Кыйссаи Йосыф” ?с?ре турында с?йл?ш?не б?генге д?рест? д?вам ит?без. ?с?рне? авторы, сюжеты, т?зелеше сезг? таныш. Автор кыйссаны? сюжетына Коръ?нне? 12 с?р?се булган “Йусуф” с?р?сен алган дидек. ?й эше итеп, с?р?д?ге аятьл?рне  ?с?р бел?н чагыштырасы иде.
  ?й эшен тикшер?. Бирем – аятьл?рне Кол Гали ?с?ре бел?н чагыштырырга. “Йусуф” с?р?сенн?н 4 нче аять: “Йусуф атасына ?йтте: “?й, атам, мин т?шемд? к?рдем: унбер йолдыз ??м ай бел?н кояш к?леп ми?а с??д? кылдылар”. Кол Гали бу аятьне шигъри юл бел?н болай ди:
  “Нурлы кояш, тулган ай ??м унбер йолдыз
  Шул т?шемд? с??д? кылды ми?а т?п-т?з,
  Бу т?шемне шулай к?рдем, ?ичбер шиксез,-
  Й?, ?тк?ем, шул т?шемне юра имди”.
  5 нче аять: “?й, угылым, син т?ше?не агалары?а с?йл?м?! ?г?р аларга с?йл?с??, х?сетл?неп сине ??лак ит?р ?чен х?йл? кылырлар, ч?нки шайтан ад?мн?рг? ачык дошман, агалары?ны х?йл?г? котыртыр”. Кол Галид?:
  “Л?кин, угылым, ?ман?ттер, яхшы ты?ла,
  Бу т?шне син беркемг? д? м?гъл?м кылма,
  Саклан кеше кин?сенн?н, шуны а?ла:
  Кешел?рг? шайтан дошман булыр имди.
  Кир?км?ск? бу серл?ре? м?гъл?м булса,
  Кард?шл?ре? бу т?ше?не? аслын белс?,
  К?нчелект?н ачулары ?г?р килс?,
  Бу эш баштук безг? яман булыр имди”.
  6 нчы аять: “Раббы? си?а яхшы т?ш к?рс?тк?н кеби, сине п?йгамб?рлекк? д? сайлыйдыр в? си?а т?ш юрауны ?йр?т?дер в? си?а ??м Ягькубны? башка балаларына да нигъм?тен т?мам итеп бирер…” ?с?рд? бу с?зл?р болай б?ян ител?:       “?мет бар ки, т??ре си?а бирер м?лк?т,
  Кодр?т бел?н насыйб ит?р бик к?п нигъм?т,
  Барлык кард?шл?ре? кылыр си?а х?рм?т,-
  Унбере д? си?а хезм?т ит?р имди.
  Сине? исме? гал?мара м?ш??р булыр
  М?шригъ-М?гъриб олуглары сине белер,
  Кыям?тк? кад?р исме? м??ге калыр,-
  Х?лил-З?бихне? д??л?те к?рн? имди”.
  Укытучы:. 8 гасыр элек язылган ?с?р ??ркемне? к??елен? якын булган: олысы да, кечесе д?, егет ??м кызы да, укымышлысы да – ??ркайсы ?зен? аннан рухи азык, к?ч алган. Олылар сабыр булырга, карчыклар гайб?тт?н качарга тырышканнар, егетл?р ??м кызлар м?х?бб?тт? тугрылыклы булырга ант эчк?нн?р. Поэма ??ркемд? кил?ч?кк? ышаныч,  якты ?метл?р уяткан, ил-халык алдында ак й?зле, саф к??елле, намуслы булырга ?йр?тк?н. Шунлыктан “Кыйссаи Йосыф” ??р ?йд? булган. Ул татар яш?г?н ??р урында укылган, м?кт?п-м?др?с?л?рд? уку китабы итеп тотылган. Бик сир?к ?с?рл?р ген?, халык к??еленд? шулкад?р тир?н урын алып, ихтирам ител?г?, ?рн?к итеп куелырга м?мкин. Кол Гали ?зе бу ?с?рен “Кыйссалардан, хикм?тл?рд?н матуррагы, Ялыкмыйча ты?лау ?чен татлырагы…” дип атый.  Н?ти?? ясап, шуны ?йтик: “Кыйссаи Йосыф” ?с?ре тулысынча Коръ?н аятьл?ре бел?н сугарылган. Мен? ни ?чен Йосыф турындагы сюжет ме??р еллар буе укучыларны?, ?дипл?рне? игътибарын ?зен? ??леп итеп тора ик?н. Укучылар, ? тагын ни ?чен дип уйлыйсыз? (укучыларны? ?аваплары ты?ланыла ??м экранда ?аваплар чыга).
  Бу сюжетны? ки? таралуына аны? изге китапларга кертел?е зур йогынты ясаган.
  Йосыф вакыйгасы мифология, халык и?аты бел?н тыгыз б?йл?нешле.
  Йосыф темасы эчке каршылыкларга бай.
  4. Йосыф сюжеты билгеле бер чор, ?ирлек бел?н конкрет б?йл?нм?г?н.
  Ш. Т?п ?леш. Укытучы: Кол Гали ?с?рене? идея-проблематикасы хакында с?з барганда, мен? шул д?рт факторны ист? тоту кир?к.
  ?с?рне? ?з?генд? Кеше проблемасы тора. Кем ул?  (Укучылар Йосыф турында ?йт?л?р. Шуннан со? бу образны ачу башлана).
  т?рле сынаулар             п?йгамб?р
  гадел х?кемдар                                                                                    сабырлык
  Йосыф – камил инсан
  масаючанлык                    тугрылык                                         тышкы кыяф?те
  (Укучылар Йосыфны? ??р сыйфаты турында с?йлил?р. Экранда сыйфатларга туры кил? торган х?дисл?р, Коръ?н аятьл?ре чыга).
  Сабырлык турында. Х?дис: “К?р?шт? ипт?шл?рен ?и?г?н кеше т?гел, ? б?лки нык ачуланган х?лд?, сабыр итеп, ?з ачуын ?и?г?н кеше ген? к?чле кеше дип санала”.
  Тугрылык турында. Х?дис: “Алла?ка ышан в? ??р эше?д? тугры бул”.
  Масаючанлык. Ниса с?р?се, аять 36: “Алла? мактана торган т?к?ббер кешел?рне яратмас”.
  Гадел х?кемдар. Ниса с?р?се, аять 58: “?г?р кешел?р арасында х?кем кылсагыз, гаделлек бел?н кылыгыз”. (Н?ти?? ясала).
  Укытучы: ?с?рд? н?рс? ген? эшл?с?? д? ?зе?? кайтуын к?р?без. Шуны д?лилл?рг? кир?к. (Укучылар мисаллар китер?л?р).
  Экранда н?ти?? чыга: Кеше, ул кем ген? булмасын, ?з гам?ле ?чен ?зе ?авап бир?, игелек игелек булып, яманлык яманлык р?вешенд?, ирт?ме-со?мы, барыбер кабат ?зе?? кайта.
  Укытучы: Шулай итеп, Йосыф бел?н З?лайха б?хетле тормышка иреш?л?р. ? б?хетле тормышны? нигезе н?рс?д? со??
  (Укучылар ?з фикерл?рен ?йт?л?р. М?с?л?н, пакь в??дан, намус бел?н яш??, тугрылык, сабырлык, татулык, иминлек, саф м?х?бб?т).
  ?с?р турында белг?нн?ребезне гомумил?штереп куябыз, тест сорауларына ?аваплар язып, д?фт?рл?рне ?ыеп алабыз. (?с?р буенча тест эшл??).
  Укучылар, 8 гасыр элек язылган булуына карамастан, ?с?р онытылмый дидек. Т?рле буын кешел?ре ?чен уртак х?зин? булган кыйссаны кил?ч?кк? ?иткер? ?чен н?рс?л?р эшл?н?? (Яшь тамашачы театры спектакле турында укучы чыгышы).
  IV.Йомгаклау.Укытучы: Без б?ген  “Кыйссалардан, хикм?тл?рд?н матуррагы,  Ялыкмыйча ты?лау ?чен татлырагы…” булган “Кыйссаи Йосыф” поэмасыны? идея-проблематикасы турында с?йл?штек. Поэмада ата бел?н угылны? кайнар м?х?бб?те, туганнар ызгышын гаепл??, ка?арманны? саф, б?тен холкы, З?л?йханы? гомер буена бер м?х?бб?тк? тугры булып калуы, к?чле характеры, сабырлыгы ??м шулар н?ти??сенд? Якуб, Йосыф, З?л?йханы? б?хетк? иреш?е халыкны гасырлар д?вамында ?хлакый т?рбиял?п, аны? якты ?метен? юлдаш булып килг?н. Язмышны? барлык сынауларында, азатлык ?чен ??м ватанны саклап к?р?шк?нд? татар халкыны? батыр улларына Йосыф-Йакуб тугрыллыгы таяныч булган. “Кыйссаи Йосыф” ?с?ре х?тта Пугачев х?р?к?тенд? д? катнашкан. Архивта, м?с?л?н, бер татар кешесене? конфискациял?нг?н милке эченд? “Йосыф китабы” да телг? алына. Икенче б?тенд?нья сугышында немец ?сирлегенд? булган татар сугышчылары ?зл?рен б?хетсез язмышка тарып, чит илг? эл?кк?н Йосыф итеп к?з алдына китер?л?р, ? туган аталарын Якуб бел?н чагыштыралар. Шул р?вешч?, халык китабы “Кыйссаи Йосыф” татар егетл?рен туган ил бел?н тоташтырган рухи к?перг?, патриотизм юлдашына ?йл?н?.  ?с?р, г?рч? ул т?п ка?арманны? ?леме бел?н т?г?лл?нс? д?, оптимистик, тормышчан рухлы. Йосыфны? ?леме табигый к?ренеш буларак кабул ител?. Ч?нки бу ка?арман гомерен намус бел?н, кешел?рг? файдалы, игелекле итеп ?тк?рг?н. Шу?а к?р? ул халык х?теренд? м??гелекк? уелган. ? ?с?рд?ге сугышсыз, тыныч тормышны данлау республикабызны? б?генге эчке ??м тышкы с?яс?тен? гаять аваздаш я?гырый.
  ?з и?атында м?селманча китап традициял?ре бел?н ?ирле т?рки  халыкларны? фольклор мотивларын органик р?вешт? берг? кушып ?иб?рг?н Урта гасырлар шагыйре Кол Галине? исеме мен? инде сигезенче гасыр татар халкыны? к??ел т?ренд? яши — халык характеры оешуда аны? ?с?ре шифалы чишм? кебек чыганак булып тора.
  V. ?й эше. “Кыйссаи Йосыф” поэмасыны? татар халкы рухи тормышындагы роле” диг?н темага инша язарга ?зерл?нерг?.
  Татарстан Республикасы
  Кукмара муниципаль районы
  муниципаль белем бир? учреждениесе
  Кукмара 4 нче гомуми урта белем бир? м?кт?бе
  ТР Ф?н ??м м?гариф Министрлыгы, укытучыларны? белемен к?т?р? Институты ?тк?рг?н Республика семинарында к?рс?тк?н ачык д?рес:
  “Кол Гали “Кыйссаи Йосыф” ?с?рене? идея-проблематикасы”
  Югары категорияле
  татар теле ??м ?д?бияты
  укытучысы В?лиуллина Р.М.
  2010 нчы ел, 22нче сентябрь

 2. Булгарская культура была неразрывной частью культуры мусульманского Востока. Будь то богословская и научная мысль, или литературные открытия, все они развивались на основе общих достижений культуры мусульманского мира. Если богословие опиралось преимущественно на арабские источники, то литература развивалась в тесном взаимодействии с персидской литературой. Собственно тюркская литература к началу ХШ в. накопила весьма солидный опыт в художественно-философских поисках. Поэма «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагуни (XI в.), поэтическая антология из «Дивана» Махмуда Кашгари (XI в.), поэма «Хибат ал-хакаик» Ахмеда Югнаки и лирика великих суфиев XII в. Ахмеда Ясави и Сулеймана Бакыргани представляли собой мощный фундамент для новых художественных открытий.
  Тюркская литература, а булгарская литература являлась ее органической частью, чутко следила за развитием персидской литературы и каждое значительное достижение в ней воспринимала как толчок для новых поисков. К началу XIII в. высшим достижением литературы мусульманского Востока стало творчество великого персо-азербайджанского поэта Низами, который создал модель поэтического гуманизма, основав сюжет своих поэм на любовной драме двух молодых красавцев.
  В тюркской поэзии еще оставался не освоенным опыт Фирдоуси (XI в.), автора великого эпоса «Шахнаме» и поэмы «Йусуф и Зулейха».
  В условиях тревожной эпохи первой трети ХШ в. в Поволжье булгарский поэт Кул Гали выбрал для своей поэмы сюжет Йусуфа, который освещался в Библии и Коране. Импульсом в этом выборе послужила поэма Фирдоуси. Поэту подсказала этот сюжет социально-историческая актуальность эпохи, когда булгарское общество получило тревожный сигнал о надвигающейся угрозе нашествия степняков. Для страны самой необходимой защитой в этих условиях было единство, и сюжет, где осуждаются распрей братьев, как нельзя точно под­ходил в качестве поучительного урока для страны, ожидающей нашествия врага.
  Кул Гали, широко образованный мыс­литель своего времени, имел под рукой большой набор источников, начиная от «Тефсира» Табари (IX в.) и кончая по­эмой Фирдоуси и сочинением Ансари (XI в.). «Сказания о пророках» на персид­ском языке и прозаическое сочинение гератского шейха Абдаллаха Ансари «Анис ал-мюридин ва шамс ал-маджалис» («Друг мюридов и солнце собраний») дополняли множеством конкретных деталей и преда­ний коранический первоисточник, т.е. 12-ю суру, названную Творцом «Ахсан уль-касас» («Прекраснейшее из сказаний»). На перечисленный круг источников указы­вают западные исследователи, в частности голландский ученый М.Т.Хоутсма [Houtsma, 1889, S.76]. Наше текстологическое сличение также подтвердило его правоту. Но нам было суждено по следам догадок академика А.Крымского [НЭС, стб.52-53] и Е.Э.Бертельса [1994, с.168] открытие ос­новного источника поэмы Кул Гали. Им явилось сочинение Абдаллаха Ансари «Анис ал-мюридин», энциклопедический труд, в котором собрано множество преда­ний и версий эпизодов и деталей. Вслед за Кул Гали к нему обращались все авторы восточных поэм о Йусуфе: турецкие поэты ХШ-ХУ вв., узбекский поэт Дурбек, пер­сидско-таджикский поэт Джами (XV в.), курдский поэт Селим Слеман (XVI в.).
  Поэма Кул Гали примечательна во мно­гих аспектах. «Кысса-и Йусуф» («Сказание о Йусуфе») – по сути, первое сюжетное произведение средневековой булгаро-татарской, если взять шире – тюрко-татарской поэзии. Этот факт изначально обеспечивал дастану (поэме) занимательность. Не­спроста поэма стала самой любимой кни­гой татарского народа в течение всей его многовековой истории. Она была законче­на 12 мая 1233 г.
  В средневековье не сам сюжет решал проблему оригинальности, а трактовка его, которая воплощалась в нюансах. «Кысса-и Йусуф», будучи первой тюркской версией сюжета, имела во многом тюркский колорит и этим задала тон всему развитию поэзии во всех трех регионах тюркского культурного мира: в Поволжье, Средней и Малой Азии.
  Поскольку литература тюркских народов, булгарская в том числе, не имела опыта в создании большого полотна сюжетного произведения, в поисках образца поэт обращался к опыту тюркского эпоса. Это выразилось в композиционном построении рассказа (диалогичность речи), в модели отношений героев, в коллизийной завязке развития фабулы, в этнографических нюансах внешности героев и их поступков и т.д. Самой броской чертой построения поэтической формы произведения предстают размер стиха и строфика. Кул Гали выбрал традиционно народный размер и строфику, которая состоит из четверостишия, рифмующуюся по принципу а а а б, в котором каждая двенадцатисложная строка имеет по три цезурных узла, а каждый узел состоит из четырех слогов. Это было гениальным решением поэта. Такое построение обеспечивало размеренное развитие рассказа, а сквозной во всю поэму редиф, или рефрен «имди» (уже, теперь) нанизывал весь текст на одну крепкую нить. И чтение, или исполнение поэмы происходило в традиции дастанного эпоса – под напев. Не исключено, что произведение изначально было рассчитано на такую форму бытования.
  В выборе размера и строфики произведения ориентиром поэту послужила строфа Ахмеда Ясави. Для наглядности приведем два примера.
  М?рк?б л?гыр, й?гем агыр, ?зем гъ?мкин,
  Х?ср?т берл? гакыл-?ушым китте, т?мкин,
  ?теб к?рван, к?здин гъ?йеб булды сакин, –
  Барур ?айым бел?шм?см?н кайан имди.
  (Средство передвижения тощее, груз тяжел, я сам печален,
  От горя рассудок и спокойствие покинули [меня],
  Караван прошел, с глаз исчез обитатель, –
  Как мне определить сторону, куда я должен идти?)
  (Ахмед Ясави)
  Х?лем дишвар, т?нем м??рух, к??лем м?гъмум,
  Нагя? д?шдем бу михн?т? м?н бер м?злум,
  ?й д?рига, атам Йагкуб калды м?хр?м, –
  Мондан со?ра б?ни канда к?р?р имди?
  (Положение мое тяжелое, тело изранено, душа опечалена,
  Нечаянно попал в это бедствие я – обиженный,
  Как досадно, отец мой Йакуб остался лишенный, —
  После этого где же увидит меня?!)
  (Куп Гали).
  СОДЕРЖАНИЕ ПОЭМЫ ВКРАЦЕ
  Одиннадцатилетний сын пророка Йакуба Йусуф видел во сне, как солнце, луна и одиннадцать звезд сошли с неба и поклонились ему. Отец истолковал это так – Йусуфа ждут царство и пророчество, а одиннадцать его братьев будут служить ему. Приемная дочь Йакуба подслушала это и рассказала братьям Йусуфа. Обуреваемые завистью старшие братья решили не допустить этого – поклялись убить любимца отца. Заинтересовав младшего брата рассказами о прелестях степи и уговорив отца отпустить с ними брата, они увели его и попытались убить, но по совету более жалостливого Йахуды, связав ему руки и ноги, бросили в колодец. А рубашку окропили кровью ягненка и показали отцу как доказательство того, что Йусуфа съел волк.
  Мимо колодца проходил караван, купец Малик Дугр отправил своих слуг за водой, и они извлекли из колодца юношу-красавца, от которого Малик был в восторге. Вскоре к колодцу подошли братья Йусуфа и потребовали у купца его выдачу. Купец изъявил желание купить их «раба», и братья продали его за восемнадцать мелких монет.
  Дочь царя Магриба Зулейха увидела во сне красавца Йусуфа и влюбилась в него. Рассказала об этом отцу Таймусу, лишилась сна, отказывалась от еды. Через год снова увидела сон, но юноша лишь ответил: «Я – твой, ты – моя». Проходит год, и на мольбу девушки: «Кто же ты, где твоя обитель?» — юноша отвечает: «Я — царь Египта, если хочешь меня видеть, приезжай в Египет». Но он предупреждает: «Не спеши, в этом деле прояви терпение, лишь терпением достигается цель».
  Но Зулейха не послушалась. Рассказала отцу о своем третьем сне и просила выдать ее за царя Египта. Состоялась переписка Таймуса с царем Египта Кытфиром (Потифаром, или Пентефреем – по Библии). Тот выразил готовность принять дочь царя Магриба. Таймус отправляет свою дочь с богатым приданым. Но Зулейху ждет жестокое разочарование: вместо ожидаемого красавца она видит перед собой совершенно незнакомого мужчину, но по совету своих служанок вынуждена согласиться со своей участью. И вот доходит до них слух о баснословно дорогом рабе, которого выставил на торги купец Малик. Увидев его, Зулейха теряет сознание. Очнувшись, она требует у слуг, какая бы цена ни требовалась, купить его для нее, ибо узнает в нем героя своей мечты, которого она видела во сне. Кытфир покупает раба-красавца ценою всей своей казны и вручает его Зулейхе со словами: «У нас нет ребенка, пусть же он будет нашим сыном».
  Зулейха оказывает юноше такие почести, каких не видел сам правитель: каждый день облачает его в новое платье, сама плетет его волосы в косы и т.д. И, наконец, открывает ему свою тайну, признается в страстной любви. Юноша держится стойко и отвечает достойно: «Азиз (титул правителя. – Н.Х.) принял меня в сыновья, как я изменю отцу!».
  Зулейха в отчаянии раскрывает свою тайну кормилице. Та советует построить дворец-ловушку, который должен захватить воображение юноши, и он должен покориться желанию своей госпожи.
  По велению Кытфира был построен дворец, в котором были посажены серебряные деревца, на их ветках сидели золотые птицы. Между колоннами стоял золотой конь, у основания колонн находились серебряные статуи быков. Зулейха велела позвать Йусуфа. Юноша был очарован таким зрелищем и задал вопрос: «Почему нет рядом с госпожой Азиза?». Царица признается, что дворец она построила для Йусуфа и начинает перечислять его достоинства. Она ярко и детально описала внешнюю и внутреннюю красоту юноши. После опаляющих признаний красавицы герой был на грани падения. Но донесся свыше глас Бога, и показалась тень отца. Джигит взял себя в руки и побежал. Зулейха погналась за ним. У двери их застал Кытфир. Оправдываясь перед ошеломленным супругом, Зулейха всю вину свалила на Йусуфа. В конце концов, она добилась заточения юноши в зиндан, в котором он просидел двенадцать лет.
  За это время Кытфир умер, его место на престоле занял его брат Мелик Реййан. Обвиненные в заговоре против него, хлебодар и виночерпий попадают в зиндан. Они оба видели сны, которые были истолкованы Йусуфом как добрая весть виночерпию об освобождении и печальная весть хлебодару о казни. Предсказание сбылось.
  Однажды и правителю Египта приснился тревожный сон. Во сне он видел семь тучных и семь тощих колосьев. Последние уничтожили первых. Потом видел царь семь тучных и семь тощих коров. Последние проглотили первых. Толкователи снов не могли дать никаких объяснений. Виночерпий вспомнил о Йусуфе и рассказал об этом царю. Он послал его в зиндан. Йусуф истолковал сон как предстоящие семь урожайных лет, после которых наступят семь лет засухи. Реййан приказал освободить Йусуфа из заточения и приехал со своей свитой встречать его. Йусуф отказался от свободы, пока не освободят всех узников. Реййан освободил всех, потом уступил трон Йусуфу со словами: «Царства ты достойнее меня, все вы повинуйтесь ему».
  Встал вопрос о везире. Бог через архангела Джабраила повелевает Йусуфу выйти в путь и первого встречного сделать везирем. Им оказался человек невзрачного вида, бедняк – его Йусуф сделал везирем. Вначале он сильно колебался, но Джабраил дал знать, что этот бедняк, будучи младенцем, свидетельствовал перед Кытфиром о невиновности Йусуфа, когда Зулейха обвиняла его в измене. Везир под стать Йусуфу оказался мудрым.
  Однажды герой встречает у дороги изможденную женщину, которая оказалась Зулейхой. Он, потрясенный, спрашивает: «Где твой тонкий стан, восхитительная красота?». Женщина отвечает: «Все это – страсть к тебе. Ничего не осталось из богатства и власти, не исчезают, однако, любовь и страдание». Джабраил прошелся крылом по лицу Зулейхи, к ней вернулись молодость и былая красота. Герой и героиня сыграли пышную свадьбу, прожили счастливую жизнь, вырастив 12 сыновей.
  Йусуф предпринял энергичные меры, чтобы подготовить страну к засухе, построил амбары, накопил запасы и при наступлении засухи велел больше не сеять зерна.
  Засуха охватила и Ханаанскую землю, родину Йусуфа. Йакуб отправил своих сыновей в Египет, чтоб те попросили хлеба у справедливого египетского царя. Йусуф принял своих обидчиков приветливо, щедро одарил хлебом, но не раскрыл себя. К следующему приезду построил дворец, на стенах которого изобразил сцены глумления братьев над ним. Это – испытанный прием в мировой литературе. Вспомним Гамлета, который разыграл на сцене преступление своего дяди и наблюдал за его реакцией на спектакль. Йусуф прикидывался непонимающим языка «гостей», объяснялся через переводчика. А те передавали друг другу: «Это – о наших неблаговидных делах» и лишились аппетита. Йусуф перевел их в другой зал. В этот приезд по просьбе Йусуфа они привели с собой единоутробного брата его Вениамина, состоялась их тайная встреча. Йусуф обещал брату придумать способ оставить его при себе. Он положил в его воз свой золотой кубок, потом организовал обыск, и кубок «обнаружили» в возе Вениамина. Правитель Египта задержал его как «пойманного вора» и «арестовал». Один из братьев также остался в Египте. Йакуб в неприятном сообщении узрел возможную радость и произнес: «Бог даст, трех сыновей увижу вместе».
  В третий приезд Йусуф вынул из шкатулки расписку, написанную братьями при продаже его в рабство, где были перечислены три злостные привычки продаваемого: «лжец, беглец и вор». Те долго отпирались, что не понимают о чем речь, потом стали признаваться, что у них в самом деле был один раб — все это, мол, о нем. Йусуф жестко их разоблачил, велел завязать им глаза и грозился отрубить каждому одну руку, потом повесить «за шею». Братья стали умолять его о пощаде ради многострадального отца, и Йусуф заплакал, велел развязать глаза, те с удивлением признали в правителе Египта своего брата, бросились в объятья друг другу.
  В следующий раз братья привезли отца. Йусуф представил ему свою жену Зулейху и двенадцать своих сыновей.
  Йакуб, предчувствовав близкую кончину, вернулся в Ханаан. Сюжет завершается кончиной героев: сперва умирает Зулейха. Поэт подчеркивает: «Йусуф не стал снова жениться, жил заботой о детях». Потом скончался Йусуф.
  В чем же состоит отличие сюжета о Йусуфе от поэмы Фирдоуси? Прежде всего, в ключевом элементе построения фабулы: в трактовке отношений героев. У Фирдоуси, например, героиня – коренная египтянка. В таком варианте ее настойчивость перед красивым рабом Йусуфом приобретает одну нравственную окраску. В варианте Кул Гали Зулейха – дочь царя другой страны («Магриба»), она влюбляется в Йусуфа заочно, во сне. Это – другой оборот событий, и нравственная оценка здесь другая. Такая схема взаимоотношений героев почерпнута из дастанного эпоса. Первейшее требование к правителю в древне-тюркском (в частности, в огузском) эпосе -это то, что каган должен иметь крепкое мужское потомство. Двенадцать сыновей Йусуфа отражают именно этот мотив. Ведь в Библии, в коранических тефсирах и у Фирдоуси Йусуф имел двух сыновей. Тюркские черты в образе героя проявляются в его внешности: сперва Йакуб, потом Зулейха сплетают волосы Йусуфа в косы. Это – деталь из древнетюркской этнографии, когда косы свидетельствовали о знатности рода [Вайнштейн, Крюков, 1966, с.177-178].
  Принципиальная новизна в трактовке отношений героя и героини состояла в последовательном отстаивании идеи моногамии. Поэт показывает на примере Йакуба пагубность многоженства для судьбы детей (у старца было четыре жены). Неспроста Йусуф при встрече с отцом подчеркивает «Дети все наши, все они от Зулейхи». Здесь, несомненно, сказывается несколько традиций: во-первых, народная традиция, воплощенная в тюркском эпосе, во-вторых, пример личности и творчества Низами — осознанное отстаивание моногамии.
  Центральным мотивом поэмы является терпение. Эта идея обозначается в совете Йусуфа во сне Зулейхи, в самоутешении Иакуба после утраты сына, в наставлении служанок Зулейхи, и она воплощена в афоризме: «Терпением достигается цель». Этот алгоритм как будто сформулирован в расчете на долгую и сложную историю татарского народа, и он заключает в себе формулу оптимизма. Все три героя: Йусуф, Иакуб и Зулейха, в сущности, представляют собой воплощение этой декларированной истины. Указанный мотив варьируется в десятках и сотнях татарских афоризмов, и он стал национальной чертой, существенным элементом менталитета татарского народа.
  Идея справедливого правителя как отражение проблемы правителя и народного благоденствия представляет стержневую ценность поэмы. Она воплощена в образе мудрого Йусуфа:
  Гаклы кямил, гыйльме хикм?т кямил бел?р,
  М?дд?гыйл?р д?гъва берл?н а?а к?л?р,
  Хас в? гам? гадел, д?рест х?кем кылур,
  ?ич кемс?г? ???р-??фа кылмаз имди
  (Разум его совершенен, в совершенстве знает науку философии,
  Недовольные с жалобой приходят к нему,
  Избранных и простых судит справедливо, верно,
  Никому не доставляет обид и страданий.)
  Последующие тюркские поэты в поисках идеала справедливого царя низменно отталкивались от формулы Кул Гали. Долгую жизнь поэме обеспечил пафос миролюбия, воплощенный в нем. Государство, которым управлял Йусуф, никому не угрожает и ни с кем не воюет.
  Поэма быстро и глубоко вошла в духовную жизнь булгаро-татарского народа. Любопытно, что через шестьдесят лет после ее появления в Булгаре был поставлен надгробный памятник, где начертано имя «Мамил», имя младшего сына Йусуфа [Хисамов, 1979, с.23-24; 1984, 29 б.]. 60 лет – средняя продолжительность жизни. Таких сохранившихся эпитафий в булгарской истории насчитывается семь.
  Все свидетельствует о том, что поэт Кул Гали погиб во время монгольского нашествия. Следы этого заметны и в самой поэме: остались незавершенные строфы, есть повторения строк, выражений и целых строф, которые находятся ниже уровня авторского таланта и задерживают развитие сюжета. Видимо, они представляют собой вариации из творческой лаборатории поэта, поиски оптимальных вариантов и рассчитаны на доработки. Похоже, что автор уже не имел времени и возможности для этого. А ученики сочли необходимым сохранение всего, что вышло из-под священного пера великого мастера.
  «Кысса-и Йусуф» оказала огромное влияние на развитие булгаро-татарской и всей тюркской поэзии. В общетюркском плане ее миссия состоит в том, что она вплотную подвела домонгольскую тюркскую поэзию к освоению достижений великого Низами, к которому тюркская поэзия Поволжья смогла приступить лишь через сто лет из-за исторических катаклизмов.
  Сюжет Йусуфа и Зулейхи вслед за Кул Гали стал двигателем прогресса средневековой тюркской поэзии. Вслед за «Кысса-и Йусуф» в том же веке стали появляться назире (подражания и состязания) на нее. В Крыму появилась объемная поэма Махмуда Крымлы, в Малой Азии Шаййаза Хамзы и Сули Факиха. Далее создавались по несколько поэм в каждый век. В XIV веке появилась поэма «Йусуф и Зулейха» турецкого поэта Ахмеди, на нее опирался Дурбек, далее появились поэмы Хамди, Кемаля Пашазаде и Ташлыжалы Яхьи. Курдская поэма «Йусуф и Зулейха» Селима Слемана написана на основе поэмы Сули Факиха. Во всех них отражается благодатный художественно-нравственный и социально-философский мир «Кысса-и Йусуф».

 3. Татар халкында китап с?нгате элек-элект?н ?к таралган була. Аны? х?зин?сенд? б?генге к?нг? килеп ?итк?н борынгы китапларны? ярым язма, ярым фольклор ?с?рл?ре д?, бик борынгы ?з шагыйрьл?ре и?ат итк?н зур-зур дастаннар да, К?нчыгышны? б?ек гуманистлары тарафыннан язылган ф?лс?ф?, медицина, хокук ф?не, шигърият кануннары ??м башка ?лк?л?рг? караган китаплар да бар. Алар борынгы т?рки, гар?п, фарсы телл?ренд? язылганнар. Халыкны? укымышлылары ул китаплардан гыйлем яктысын, олы с?нгатьк?рл?р ??м фикер иял?рене? й?р?к ?ылысын к?п санлы ш?кертл?р ??м кызыксынучан ??м?гатьчелек арасына таратканнар, шулар ярд?менд? халыкны? ?зен ачык карашлы ??м гыйльми фикерле итк?нн?р. Борынгы шигъри ?с?рл?рне башкаруда безне? халыкка хас аеруча бер ?зенч?лек бар. Ул — китапны к?йл?п уку. Моны? тамырлары бик тир?нг? китс? кир?к. М?с?л?н, м?н???тл?рне к?йсез к?з алдына да китереп булмый. Халык репертуарыннан т?шми укылган к?йле китаплар арасында аерым бер могт?б?р урынны тоткан «Йосыф китабы» бар. Б?ек Кол Галине? моннан 765 ел элек язылган «Кыйссаи Йосыф» поэмасын халык ?зенч? шулай атаган. Ул — татар халкыны? Болгар д?веренн?н бирле кадерл?п саклаган, ?анына и? якын китабы, б?тен тарих буена язмышын уртаклашкан юлдашы. «Йосыф китабы» гасырлар д?вамында безг? халыкны? ?хлакый тойгыларын яктыртып ачуда игелекле хезм?т к?рс?тк?н.
  ??в?л заманнарда шагыйрь ?с?рне язган, ? ?зене? исемен китапны? ахырына гына язып куя торган булган. Укучы китаптан гыйбр?т алган, аны? ка?арманнары бел?н берг? яш?г?н, с?зл?рен к?йг? салып ?ырлаган. ? бу китапны кем язган? Бу хакта уйлап карарга аны? башына да килм?г?н. Ч?нки китап — изге. ? изге ?йберл?рне гади кеше ген? тудырырга м?мкин т?гел; дип уйлаган ул. Инде ?с?р халыкны? к??елен бер яулап ала ик?н, китап к?чер?чел?р аны т?нн?р буе к?череп, т?пл?п халыкка таратканнар. Китап к?чер?чел?р… 400 — 500 ел буе бу фидакарь кешел?р ш?м яктысында «Йосыф китабы»н к?череп утырганнар. ?н? шулай ул безне? к?нн?рг? килеп ?итк?н. Ни ?чен со? шулкад?р ш?мн?р янган, шулкад?р хезм?т куелган? Ч?нки бу ?с?р халыкка икм?к кебек кир?к булган. Халык аны? бел?н рухланып яш?г?н, ил?ам алган, ?д?пк? ?йр?нг?н.
  Бик борынгы заманнарда кызлар, ?зл?рене? кил?ч?ген яхшылыкка юрап «Йосыф китабы»на м?р???гать итк?нн?р, алар ?чен ул б?хет сынау — фал ачу китабы да булган. Кызларны? кил?ч?к гаил? язмышлары ?йб?т ??м м?х?бб?тл?ре тугрылыклы булсын ?чен дип, ата-аналар аларны озатканда сандык т?пл?рен? чиг?ле с?лгег? т?релг?н «Йосыф китабы»н да салганнар.
  Элекке авыл ?йл?ренд? кичл?рен «Йосыф китабы»н ?ыйналып уку ??м ты?лау гад?тк? керг?н була. Шунлыктан, укымышлы кешел?р ген? т?гел, х?тта укый-яза белм?г?нн?р д? бу ?с?р бел?н таныш булып, эчт?леген гыйбр?тле хик?я итеп с?йл?г?нн?р, шигъри юлларны яттан ?йтк?нн?р.
  Кыйсса — болгар-татар ?д?биятына б?тен тарихы буенча т?эсир итеп килг?н ??м ?зене? йогынты к?чен б?ген д? ?уймаган ?д?би эн?ел?рд?н. Ул татар укымышлыларына, ?дип-шагыйрьл?рг? шулкад?р йогынты ясаган ки, алар аны ?зл?ре ?чен ?рн?к санаганнар, аны? ?лгесенд? дист?л?г?н поэтик ?с?рл?р, авыз и?аты ?рн?кл?ре барлыкка килг?н, ул ?ырларда мактап ?ырланган.
  ?с?р ??ркемне? к??елен? якын булган: олысы да, кечесе д?, егет ??м кызы да, укымышлысы да — ??ркайсы аннан ?зен? рухи азык, к?ч алган. Олылар сабыр булырга, карчыклар гайб?тт?н качарга тырышканнар, егетл?р ??м кызлар м?х?бб?тт? тугрылыклы булырга ант эчк?нн?р. Поэма ??ркемд? кил?ч?кк? ышаныч, якты ?метл?р уяткан, ил-халык алдында ак й?зле, саф к??елле, намуслы булырга ?йр?тк?н. Шунлыктан «Кыйссаи Йосыф» ??р ?йд? булган. Ул татар халкы яш?г?н ??р урында укылган, м?кт?п-м?др?с?л?рд? уку китабы итеп тотылган. Бик сир?к ?с?рл?р ген?, халык к??еленд? шулкад?р тир?н урын алып, ихтирам ител?г?, ?рн?к итеп куелырга м?мкин. «Кыйссаи Йосыф» ?рн?генд?, аны? шигъри т?зелеш-н?зымы асылында шагыйрь и?ат итк?н заманнан башлап й?з?рл?г?н ?с?р язылган. Бу — поэманы? гаять популярлыгы, халыклашкан булуы хакында с?йли.
  ?с?рне? халыкка якын булуы, аны? татар ?д?бияты тарихында якты бер маяк булып торуы — анда куелган б?ек гуманистик идеял?рне?, ил бел?н гаделлек нигезенд? идар? ит?, т?б?н массаларга карата кешелекле булу, м?х?бб?тк? тугрылыкны саклау, ил ??м халык интереслары бел?н яш?? кебек олы идеалларны? югары художество чаралары аша чагылдырылуында. Д??л?т бел?н гадел идар? ит?че, халык турында кайгыртып яш??че идеаль х?кемдарны шагыйрь Йосыф образы аша ?тк?р?. Йосыф — акыл иясе: алдан к?реп эш ит?, авыр ачлык елларында халыкны ?лем ??лак?тенн?н коткара.
  Газиз Йосыф бар ш???рг? х?б?р салды,
  Мисыр ??ле, ?ыелышып, а?а барды,
  Алтын-кемеш биреп, ашлык сатып алды,
  Кызыл алтын т??к? бел?н алды инде.
  М?х?бб?т темасы — Йосыф бел?н З?л?йханы? г?з?л гыйшкы — укучыны ?зен? ??леп ит?. ?ирд? тереклек башлану бел?н м?х?бб?т т? д?ньяга килг?н. Бу ??ркемне? й?р?ге аша уза, аны ??рбер кеше ?зенч? кичер?. ? Йосыф бел?н З?л?йханы? м?х?бб?тен язучы мавыктыргыч итеп сур?тли алган. Биред? тугрылыкка, сабырлыкка сокланырлык. Халкыбыз б?ген д? яшь парларга Йосыф ??м З?л?йха м?х?бб?тен тели ик?н, бу — язучыны? ?леге теманы шулкад?рле б?ек ??м м??гелек ит? алуыны? т?п д?лиле.
  Поэмада атаны? кайгы-х?ср?тл?ре, у?ай ??м кимчелекле яклары Якуб портреты аша сур?тл?нг?н. Яхшы сыйфатлары бел?н берг? анда эгоистлык та бар. Башка балаларына караганда, ул Йосыфны к?бр?к ярата, аны имезеп ?стерер ?чен кол хатынны? имч?к баласын, аерып, кол итеп сатып ?иб?р?. Шагыйрь бу кырыс, каты кешелексезлекне кичер? алмый, ул Якубны? ?зен д? ??залата: с?йг?н улы Йосыфтан аерып, озак еллар х?ср?т эченд? калдыра. Якуб к?з яшьл?рен т?г?-т?г? сукырая. Явызлык ?зене? ??засын ала. Йосыфка м?рх?м?тсез булган агаларын да шагыйрь читт? калдырмый, аларны в??дан газабына тарта. Д?реслекне? тантана ит?ен ?иткер?д? ?кият алымын «Йосыфны? к?лм?ге бел?н к?зен с?ртте д? — к?зе ачылды» кулланса да, ?с?рне? чынлыгына, тормышчанлыгына зыян килми. Без аны н?къ шулай булырга тиеш дип кабул ит?без.
  Б?ек с?з остасы Кол Гали тарафыннан и?ат ителг?н ?лемсез «Кыйссаи Йосыф» поэмасы безне ?аман да ил?амландыра. Аны? поэтик йогынтысы н?ти??сенд? бик к?пл?р кал?м алып, я?а ?с?рл?р и?ат ит?, татар ?д?биятын, аны? поэзиясен алга таба ?стер?. Х?зерге заман шагыйрьл?ребез д? Кол Галиг? м?р???гать ит?л?р, аны? ?????рл?р ди?гезенн?н эн?ел?р алалар, а?а х?рм?т к?рс?т?л?р. ?йе, «Кыйссаи Йосыф» — чын м?гън?сенд? татар халкы рухындагы поэма ул. Инквизиторлар тарих м?йданыны? урта бер ?иренд? учак ягып, барлык рухи х?зин?л?ребезне ?рд?н?л?п ?еп яндырган чагында да халкыбыз ?зене? «Кыйссаи Йосыф»ын к??ел т?рен? яшереп, й?р?ген каната-каната, безне? к?нн?рг?ч? ис?н-имин килеш китереп ?иткерде.
  «Йосыф китабы»н язганга к?пме еллар ?т?г? д? карамастан, ул китап ?аман да табылып тора. Галимн?ребез ел саен татарлар яш?г?н т?б?кл?рг? экспедициял?рг? чыгалар. Тарихи яктан кыймм?тле булган башка китаплар бел?н берг?, «Йосыф китабы»ны? кулъязмаларын да алып кайталар.
  ?йе, шагыйрьне? Кыйссасы — халык рухында! Шагыйрьне? Кыйссасы — к?р?ш м?йданында! Шагыйрьне? Кыйссасы халыкны? ?лемсезлеген раслый-раслый кил?ч?кк? бара.
  Китап бел?н берг? й?ри мик?н
  Гореф-гад?т, акыл, тел-с?йл?м.
  Илг? к?чте Иосыф-З?л?йхалар —
  Сине? кебек болай кем с?йг?н?
  ⇐ Предыдущая37383940414243444546Следующая ⇒
  Date: 2015-09-18; view: 2692; Нарушение авторских прав

 4. 4
  Текст добавил: БлОнДиНкО в ШоКоЛаДе

  НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ Минуло семьсот пятьдесят лет со дня написания поэмы «Кысса-и Йусуф»
  Кул Гали. Гуманистические традиции выдающегося поэта средневековья Кул Гали
  оказали огромное влияние на формирование тюркоязычных культур. Он явился
  основоположником булгаро-татарской письменной поэзии, его поэма вошла в
  золотой фонд башкирской, казахской, узбекской, туркменской и других
  литератур. Прожил он жизнь не очень долгую, трагическую. Родился около 1183 года,
  а погиб, как свидетельствуют об этом источники, в 1236 — 1240 годах, в
  период падения Булгарского государства, разгромленного ордами Чингизхана. Кул Гали был выдающимся поэтом, мыслителем, всесторонне образованным
  человеком. Его блистательная поэма «Кысса-и Йусуф» — один из великих
  шедевров мировой культуры. Кул Гали был современником Низами, Руставели, автора «Слово о полку
  Игореве». Нет никаких свидетельств о том, что он знал что-либо о своих
  выдающихся современниках. Но знаменательно одно: его поэма «Кысса-и Йусуф»
  какими-то своими существенными мотивами созвучна тем идеалам, которые
  выражены в творениях Руставели и Низами. Происходила какая-то внутренняя
  перекличка между поэтами разных стран и народов, отстаивавшими гуманизм,
  братство между народами, общие нравственные идеалы, стойкость духа, высокую
  ценность человеческого бытия. Суть, конечно, не в том, что миф о праведном или Правдивом Йусуфе, о
  котором повествует поэма «Кысса-и Йусуф», мы встречаем и в Ветхом завете, и
  в Коране. Исследователи правильно указывают на то, что Кул Гали не шел по
  пути заимствования или преобразования готовых сюжетных построений. Хотя в
  литературах Востока насчитывается более ста пятидесяти известных
  произведений на тему о Йусуфе и Зулейхе, «Кысса-и Йусуф» — произведение
  оригинальное, самобытное, открывшее новую страницу в истории литератур
  тюркоязычных народов раннего средневековья. Поэма пользовалась и пользуется
  необыкновенной популярностью и признанием. Любителями статистики
  установлено, что в течение 1839 — 1917 годов, не учитывая последующих лет,
  она была издана в Казани более семидесяти раз. Та сшибка страстей, то противоборство добра и зла, чести и бесчестия,
  правды и лжи, справедливости и беззакония, скромности и самовлюбленного
  хвастовства, алчности и порядочности, которые с такой мощью кипят на
  страницах произведения Кул Гали, волнуют нас и теперь. На первый взгляд Кул
  Гали создает фантастический, нереальный, условный, почти полумистический
  мир. В нем действуют небесные, тайные силы. Они направляют человеческие
  поступки и побуждения, вмешиваются в судьбу. Но фантастическое условное начало очеловечено с конкретной
  достоверностью. Реальное и нереальное тесно и непрерывно переплетается меж
  собой, образуя своеобразное эстетически возвышенное единство. Создается
  ощущение вероятности, возможности, даже правдивости всего, что происходит в
  поэме. Прибегая к гиперболе, метафорической многослойности повествования,
  поэт укрупняет характеры, события, конфликтные борения, полнее обнажает
  нравственную, человеческую сущность героев. В судьбе главного действующего лица поэмы воплощена не только идея
  восхождения к высшей, верховной власти человека, происходящего из
  демократических низов, хотя идея эта сама по себе для того времени была
  смелой, необычной. Смысл поэмы Кул Гали шире, масштабнее. Йусуф перенес
  немало горя и страданий. Он был предан братьями-завистниками, брошен в
  страшный колодец, кишащий змеями и ядовитыми пресмыкающимися, продан за
  гроши в рабство, заточен в темницу. Но Йусуф не пал духом, не совершил ни
  одного недостойного поступка, не смалодушничал. Он — олицетворение веры,
  правды, стойкости, цельности, неподкупности, доверчивости, незлобивости,
  простоты, человеколюбия. Даже тогда, когда круто изменились обстоятельства
  и он стал знатным человеком в Египте, Йусуф не изменяет своей натуре, своей
  правде, своей безупречной порядочности. Зулейха — жена правителя Египта
  Кытфира—безумно влюблена в Йусуфа. Страницы о любви Зулейхи написаны столь
  сильно, таким прямо-таки безудержным вдохновением, что они словно опаляют
  наше сердце. Но Йусуф не поддается чарам прелестной Зулейхи. Он не смеет
  опорочить имя Кытфира, приютившего его, понимая любовь как чувство
  обоюдное, открытое, как гармоническое единение сердец и душевных порывов
  влюбленных. Его аскетическая воздержанность — от чистоты человеческой. Дерзновенное новаторство Кул Гали, очевидно, выражается не в том, что
  он человека, выходца из демократических слоев, возвел на престол, сделал
  властелином. Думается, не к переоценке, не к пересмотру социального корня,
  социальной основы власть имущих стремился поэт. Своим произведением он
  утверждал другую, более значительную гуманистическую мысль: судьба, каковы
  бы ни были ее коварные и непредвиденные повороты, сторицей вознаграждает
  человека доброго, справедливого, честного, любящего людей, жаждущего их
  благополучия, не теряющего достоинства в самых непредвиденных, порой
  трагических обстоятельствах. Надо быть добрым, человечным, и тогда придет к
  тебе все, словно говорит нам поэт, ибо человек превыше всего, превыше
  богатства, золота, жемчуга, любых драгоценных вещей. В поэме «Кысса-и Йусуф» есть такой эпизод: владыка Египта намерен
  купить Йусуфа, которого как раба продает некий Малик. По одну сторону весов
  стоит Йусуф, на другую сторону, по договоренности с Маликом, владыка кладет
  несметное количество сокровищ. Но Йусуф оказывается тяжелее дорогих вещей.
  Йусуф — человек. Вещи, какой бы стоимостью, каким бы весом они ни обладали,
  не в силах сравняться с человеком, с его духовным, нравственным весом. Эта
  мысль — одна из важнейших в поэме «Кысса-и Йусуф» Кул Гали. К миру, покою, дружбе, честности, справедливости призывает поэт. Он
  ненавидит войны, осуждает взаимную вражду и подозрительность между людьми.
  Ни одной капли человеческой крови не пролилось на страницах «Кысса-и
  Йусуф». Слезы — да, пролились обильно, а крови — нет. Добро, сотворенное
  для людей, для их благоденствия, не исчезает, не пропадает без следа. В той
  странице, где похоронили после кончины Йусуфа Правдивого, настало изобилие,
  народ избавился от нищеты и голода. Сияние его доброты, его гуманности даже
  из небытия доходит до людей, согревает их, помогает им превозмочь беды и
  горе. Правда, добро, человечность неодолимы, вечны, жизнеустойчивы. В «Послесловии» к поэме автор обращается с мольбой к силам,
  управляющим земным, грешным миром. Он верит в великодушие, милосердие этих
  сил, просит явить доброту, ниспослать милость поэту, порадовать его
  печальную душу. Не зря он страдал, не зря создал великолепную песнь о
  любви, о дружбе, о низменной сути предательства, зависти, зла, жестокости,
  вероломства. В копилку человеческой памяти и культуры Кул Гали внес
  весомый, значительный вклад. Свет добра, зажженный великим поэтом в далеком тринадцатом веке, не
  погас, он выдержал натиск ветров и сквозняков времени. И то, о чем страдал,
  о чем мечтал Кул Гали, созвучно нашему времени. Великое всегда современно,
  всегда жизнедеятельно. Оно не знает старения. ОДИН ИЗ ВЫДАЮЩИХСЯ СЫНОВ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО НАШЕЙ РОДИНЫ Кул Гали жил и творил в начале XIII века, то есть в очень тревожные
  годы для всех народов и государств Восточной Европы. В эти годы под
  копытами полчищ Чингизхана, под насилием многотысячных орд оказались и
  среднеазиатские, и кавказские народы, и народы Великих Булгар и Великая
  Русь. Одной из первых 11 жертв европейских народов оказались поволжские
  булгары, родной народ Кул Гали. По данным средневековых авторов, сам Кул
  Гали был убит захватчиками вместе с сорока учеными мужами государства
  Булгар. Жизнь и смерть одного даже Кул Гали является доказательством того,
  что народы и нации, населяющие сегодня нашу великую Страну Советов, с
  древнейших времен жили одной судьбой, одной борьбой и одной верой в светлое
  будущее. В преддверии Великой Октябрьской социалистической революции об
  этом очень метко сказал один из продолжателей дела Кул Гали татарский поэт-
  демократ Габдулла Тукай: «Никогда не кончится эта историческая
  сплоченность, ибо мы рождены, нанизываясь на одну нитку». Эти слова поэта
  были адресованы великому русскому народу. Кул Гали 750 лет назад написал свою знаменитую поэму «Кысса-и Йусуф».
  В отличие от хвастливых, вычурных виршей дворцовых поэтов эта поэма была о
  любви, но не фантастической, мистической, нереальной, а о любви земной,
  человеческой. Рукописные списки поэмы сохранились. Их и сегодня находят
  среди населения в Разных областях необъятной Родины. Отдельные экземпляры
  списков хранятся в самых авторитетных музеях и библиотеках Ленинграда,
  Берлина, Дрездена. Поэма и сегодня интересует всесоюзного читателя. В
  Казани появилось новое издание поэмы, осуществлен художественный перевод на
  русский язык. Юбилей одного из выдающихся сынов далекого прошлого нашей Родины —
  поэта и гуманиста Кул Гали — ныне празднует вся страна. ПОДЛИННО НАРОДНАЯ ПОЭМА

 5. ?УДК 82.09
  Хайруллина Дина Мунировна
  доцент. Бирский филиал Башкирского государственного университета hayrullinadina@yandex.ru Dina M. Hayrullina associate professor. Birsky branch Bashkir state university hayrullinadina@yandex.ru
  Пророческие и личностные качества Йусуфа (по поэме К.Гали «Кыйссаи-Йусуф»)
  Prophet’s and human’s traits of Iusuf in poem Kul Gali “Kissai-Iusuf”
  Аннотация. В данной статье отмечается, что поэма Кул Гали “Кыйссаи-Йосыф” – шедевр литературы с мировым значением в культурном развитии человечества. Это произведение стало основой для очень многих произведений, в основе опирающихся на исторические события и Коран. Личность пророка Йусуфа, уже по рождению, предопределена на пророческую миссионерскую деятельность. Художественное воплощение пророка Йусуфа в произведении даёт возможность глубже понять его человеческие качества, борьбу с обычными человеческими пороками.
  Ключевые слова: Ислам, Йусуф, Ягъкуб, пророк, вера, царство, мировая культура, личность.
  Abstract. Kul Gali’s poem “Kissai-Iusuf” is a world-known masterpiece of literature with is considered essential for many literary works based on history and Koran. Prophet Iusuf’s personality was predestinated to have prophetical missionary sphere of action. Prophet Iusuf’s dramatic prosopopoeia missionary gives an opportunity to deeply understand humane qualities and vices. Prophet’s pilgrimage is a faith with personal vices stimulated by sacrosanct faith in Allah.
  Key words: Islam, Iusuf, Iagkub, prophet, faith, kingdom, the world culture, personality.
  В последние 20-25 лет в связи с духовным кризисом, можно сказать, мирового планетарного масштаба, учёные стали задумываться, прежде всего, о внесении преобразований в школьное образование. Основной целью такого преобразования, предлагаемого и вносимого, отнюдь не чиновниками, а истинными учёными, это попытка приблизить знание, под которым долгое время подразумевалась лишь систематизированная информация в той или иной научной сфере к реальной жизни, к житейскому осмыслению того, что изучается по той или иной дисциплине. К попыткам такого рода относится «Культурологический подход», предложенный В.А.Доманским в практической
  разработке уроков литературы. Предложенное В.А.Доманским не есть методическое новшество, это попытка способствовать кардинальному изменению, преобразованию не столько школьного образования, сколько мышления, мировоззрения, смены приоритетов у подрастающего поколения. Следуя принципам московского учёного и руководствуясь Информационно -энергетическим Учением, разработанным С.С.Коноваловым, приходим к выводу, что возникла необходимость преобразовывать сами способы мышления современного человечества. На наш взгляд, необходимо приближать к научному знанию не только житейские проблемы, но и теологическое знание.
  На протяжении всей известной науке истории развития человечества мир ещё никогда не воспринимался как единое целое, не подвергался системному и объективному осмыслению, доступному широкой аудитории. Вот это, отчасти, и явилось причиной того, что появилась решимость заговорить о пророке Йусуфе, личности очень популярной и уважаемой народами мусульманского мира; имеющего мировое значение, ибо имя этого сподвижника, миссионера Ислама известно всему мировому сообществу, особенно Востоку. Житие Йусуфа обрело вечную жизнь в произведениях мировой литературы и культуры. На сегодняшний день науке известно около 360 версий литературных произведений о Йусуфе, основой которым послужили суры Корана. Одной из наиболее популярных и древнейших версий сказания о Йусуфе являлась и остаётся по сей день поэма тюркского поэта, жившего в Волжской Булгарии, располагавшейся на территории современного Татарстана и, отчасти, Башкортостана, Кул Гали «Кыйссаи-Йусуф».
  По сведениям и рассуждениям Н.Хисамова, современного татарского учёного, внёсший неоценимый вклад в развитие Йусуфианы, связь Йусуфа с Древним Востоком отражается в двух великих памятниках письменности: Фирдоуси (10в.) и Джами (15в.). Сюжеты более поздних версий писались по двум направлениям: по основной линии сюжета Фирдоуси, где упор делается на треволнения отца Йусуфа – Пророка Йагъкуба, разлучённого с любимым сыном; по основной нити сюжета Джами – это история мистической любви Йусуфа и Зулейхи, которая переросла у его последователей в создание образа-символа жертвенной фигуры, растворившейся в Аллахе, не имеющего своего «Я».
  Пророк Йусуф – широко известный персонаж в исламской культуре. Упоминается его имя и в литературе других религиозных конфессий. В народной среде он завоевал популярность, прежде всего, как очень чистый, непорочный, праведный человек, проживший достойную жизнь. На примере любви Йусуфа и Зулейхи воспитывалось не одно поколение тюрко-татарской молодёжи. Трансформация сюжета, на который указывает Н.Хисамов, в основе которого лежит исторический факт, имела очень большое значение в развитии Йусуфианы и популяризации его личности [2].
  «Йусуф пайгамбар (пророк)» давно стал книжным термином у тюрко-мусульманских народов. Значит, Йусуф – пророк, то есть близкий Богу человек, а может, часть самого божества?
  В одной из очень популярных мусульманских книг «Гыйбадэте исламия» (Мусульманский молитвенник), составленной ещё в девятнадцатом веке

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *