Сочинение на тему мені? мектебім

2 варианта

 1. Адам ?анша жыл ?мір с?рсе де, ?андай іспен айналысса да, ?мірдегі е? ?мытылмас с?ттер болып мектепте ?ткізген уа?ыт деп ойлаймын.
  Мектеп – білім айдынында?ы ?лкен кеме, осы кемеде 11 жылды ?р бала ?ткізеді. Мектеп табалдыры?ын тарыдай болып аттап, таудай болып шы?амыз. Ал?аш?ыда мектепке келіп ?рбір ?ріпті, ?рбір санды жазып ?йрену ?алай ?иын?а со??ан еді? Уа?ыт ?те б?рі де ?згереді. Жазуды да, о?уды да, санауды да ?йреніп шы?амыз. “?ашан ?ана осы мектепті бітіреді екем?” деп ойлайтын кездерім к?п болды, біра? ?азір сол мектебімді бітірейін деп жат?аныма ?лі де сенбеймін…..К?зімді ашып ж?м?анша міне, 11 – жылда ?тті де шы?ты..Мектеп ?абыр?асында ?ткізген ?рбір к?нім, ?рбір ?ыры? бес минуттарым балалы? ша?ымны? бал?ын уа?ыты болып ?алма?. Мектеп бізді? “екінші отбасымыз, а?ылшы анамыз, ?стазымыз”! Мектепте біз шынайы дос табамыз, білім алып, ?мірді ?йренеміз. Мектеп бізге к?п ба?ытты к?ндер сыйлады, тірек болды, жылулы? пен ба?ыт сыйлады. Ал ?стаздарымыз болса, бізге білім ?йретуден еш жалы?пады.
  Мені? бастауыш сыныпта?ы ?стазым, а?ылшы анам Н?рс?лу апайыма к?п ал?ыс айт?ым келеді. Ма?ан ?з жылулы?ын сыйлап, ?ріп танытып, санауды ?йретті! Мектепте ?ткен уа?ыт адам ?міріндегі шаты??а толы кездер, д?л осы кездер есімізде м??гіге ?алады деп сенемін. Б?гін, міне – мектеп бітіргелі жат?ан т?лекпін. Мектебіммен ?имасты?пен ?оштас?алы жатырмын, сыныптастастарыммен ?ткізген ?рбір ?ызы?ты с?ттер еш ?мытылмас…
  № 126 мектебім ма?ан ?лкен ?мірге жолдама берді, ?лкен ?мірге дайындады. Мен осы мектепте 1 – ші сыныптан бастап о?ып келемін, енді міне осы мектебім мен ?шін жауапты емес, біра? мен мектебімні? алдында ?лі ?арыздармын! Ендігі осы жолы алдыма ?лкен ма?саттар ?ойып, алдымда т?р?ан ?БТ дан жа?сы балл алып, ?ала?ан о?у орныма т?сіп, бір маманды? иесі болып, мені м?пелеп ?сірген ата – анамны? борышын а?та?ым келеді! Осы ма?сатыма жетемін деген ойдамын!

 2. Ребята помогите пожалуйста срочно надо охарактеризовать хозяйку Медной горы плюсы и минусы
  В школе С учеников. Из них 9% учатся в лицейских классах. Сколько лицеистов в этой школе?
  проверочное слово к словам мерзлоте ,лесоводы,гонким,поросль,рослых,собратьев,под пологом,лиственницы
  Объекты строительство которых у водоёмов запрещено.
  Ребят скажите пж их должно быть 5
  1.Для какой части Вост.-Европ.равнины характерно след.описание: «Рельеф плоский и невысокий; в неглубоких понижениях образовались соленые озера; осадков выпадает в 5-6 раз меньше, чем может испариться»?
  а) Европейский Север …
  . Пропин можно получить по реакции, схема которой
  1) СН3СН2СН2Сl + KOH(спирт) >
  2) СН3СНСlСН2Сl + KOH(спирт) >
  3) СН3СНСlСН2Сl + KOH(водн.) >
  4) СН3СНСlСН3 + KOH(спирт) >
  назовите 10 самых больших морей мира
  Объяснить отличие высотной зональности и широтной поясности на примере Восточно-Европейскойравнины и гор Кавказа
  ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
  Вставь подходящие корни так чтобы получился текст    _____________очка ушка по_____ила ________ышко. Вы______ло на _________ке ____________ое ________ышко.
  одна из сторон треугольника83,6см вторая на 14,8 см длиннее первой,а третья на8,6 см длиннее второй. найдите периметр треугольника?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *