Сочинение на тему мені? отбасым с переводом

1 вариант

 1. Отбасы – адам ?шін е? жа?ын ?леуметтік орта. Отбасы белгілі д?ст?рлерді?, жа?ымды ?негелерді? м?ралар мен салт-д?ст?рлерді? са?таушысы. Отбасында бала ал?аш рет ?мірмен, ?орша?ан ортамен танысып, мінез-??лы? нормаларын игереді. Отбасы баланы? азамат болып ?суіні? негізі болып табылады.
  Отбасыны? басты ?ызметі баланы т?рбиелеу. Отбасы т?рбиесі – б?л жалпы т?рбиені? е? басты б?лігі. Ата-ана ж?не отбасы м?шелері жас н?ресте д?ниеге келген к?ннен бастап, оны? ?міріне ?ам?орлы? жасап, болаша?ын жоспарлайды ж?не саналы азамат болып ?суі ?шін ?ажет жа?дай жасайды. Б??ан баланы? ?ажеттігін толы? ?ана?аттандыру, оны дене ж?не ой е?бегіне ?йрету, к?н т?ртібін д?рыс реттеуге , салауатты ?мір с?руге, адал болу?а т?рбиелеу, жа?сылы?ты ?йретуге, жаманды?тан жиренуге ?йрету, бойында жастайынан м?дени ??ндылы?тар мен адамгершілік ?асиеттерді ?алыптастыру жатады.
  ?аза? отбасы т?рбиесіні? ?зекті м?селелері педагог- ?алымдар С. ?алиев, М.Смайылова, М.Оразаев, С. ?за?баева, К. ?ожахметова, Ж.Б. ?оянбаевтарды? е?бектерінде жан-жа?ты с?з бол?ан.
  ?р халы?ты? бала т?рбиесіндегі ?зіндік ерекшеліктері ар?ылы сол халы? отбасы т?рбиесіні? де ?зіне ?ана т?н м?дени ??ндылы?тары ?алыптасады.
  ?аза? отбасы т?рбиесіні? ?зіне т?н ерекшеліктері оны? халы?ты? педагогика м?раларыны? мазм?ны мен т?рлерінде бейнеленген. К?не заманнан-а? ?аза? хал?ында жазбаша педагогикалы? е?бек жазып ?алдырмаса да білгір педагогтар, т?рбиешілер, ?стаздар бол?ан. Олар ?з к?з?арастары мен ?рекеттерінде белгілі бір д?ст?рлі д?ниетанымды ?станып, халы?ты? м?раттары мен арман тілектеріне с?йеніп отыр?ан.
  ?аза? отбасында дене, е?бек, а?ыл-ой, адамгершілік, экономикалы?, экологиялы?, ???ы?ты?, с?лулы? т?рбиелері ж?ргізілген. ?аза? отбасында атал?ан т?рбие т?рлерін ж?зеге асыруды? ма?саты жан-жа?ты жетілген азамат т?рбиелеу болды.Отбасында?ы дене т?рбиесіні? ма?саты бала денесін дамыту, денсаулы?ын ны?айту, а?засын шыны?тыру ж?не к?н т?ртібін д?рыс ?йымдастыру?а, салауатты ?мір салтына т?рбиелеу болды.
  ?аза? хал?ы е?бекті б?кіл т?рбие ж?йесіні? к?ретамыры деп ?арастырды. Е?бекке асыл м?рат де?гейінде ?арады. Е?бек т?рбиесі деп баланы е?бекке с?йіспеншілікпен, е?бек адамдарына ??рметпен ?арау?а, халы? шаруашылы?ыны? салаларында?ы е?бек т?рлеріне баулу, е?бек іс – ?рекетіні? барысында оларды? да?дысы мен іскерлігін ?алыптастыру, болаша??а маманды? та?дау?а дайындауды т?сінді. Отбасында е?бекке т?рбиелеу, баулу мен к?сіптік ба?дар беру баланы? ?о?ам?а пайдалы , ?німді е?бекке тікелей ?атысуы о?у?а деген сапалы к?з?арасты т?рбиелеуді?, жеке адамды адамгершілік ж?не зиялылы? жа?ынан ?алыптастыруды? негізгі к?зі болып табылады. ?аза? отбасы баланы ?о?амны? моральды? нормасын орындау?а ?атыстыру, оларды? т?ртіп ж?не мінез ??лы? т?жірибесін ?алыптастыру, Отан?а, хал?ына, е?бек ж?не ?о?амды? іс-?рекетке жауапкершілік сезімін т?рбиелеу ар?ылы адамгершілікке т?рбиелей білді.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *