Сочинение на тему защита природы на казахском языке с переводом

2 варианта

 1. Прочитай и обведи правильный вариант   You;s got a new bike. You,ve got a new bike.
  2. They hash,t got a big car. They haven,t got a big car.
  3. I,ve got big green eyes. I,s got big green eyes.
  4.My dog has got big ears. My dog have got big ears.
  5. She hasn,t got a computer. She haven,t got a computer.
  6.  We hasn,t got a new house. We haven,t got a new house.
  7. It has got six legs. It have got six legs.
  Какое сражение 1812 года было главным и почему?
  Написать ионное уравнение
  Na2SO3+Ba(OH)2=baso3+2naoh
  разобрать слово месте
  разложите многочлен на множители способом группировки:
  a)7m(m-n)+m-n
  b)6p(p-q)+q-p
  c)11a(a+b)-a-b
  d)4c(r-s)-s+r
  e)3x(5y-z)-15y+3z
  f)8r(6s+7t)-28t-24s
  g)(2m+n)?-2m-n
  h)5x-3y-(3y-5x)?
  i)7p+2q+(2q+7p)?
  вычесли площадь прямоугольного треугольника, оди катет которого имеет длину 16 см, а второй в 10 раз короче.
  диалог рассуждение по теме человек и природа
  на завод отправлено 3 600 т угля в вагонах,по 60 т в каждом,и сколькоже угля в вагонах,по 90т в каждом  каких вагонов потребовалось больше и на сколько больше
  как разобрать слово месте
  Из 36 спичек построили треугольники из 3 спичек, квадраты из 4 спичек и домики из 6 спичек- всего получилось 10 фигур, и лишних спичек не осталось. Перечислите
  все возможные  комбинации количеств фигур
  каждого вида.

 2. ?ыс. Б?л мезгілде адамдар таби?атты? ??пиясын, ерекше бір ?мытылмас с?ттерін тамашалайды. «?ысты? к?зі ?ырауда» деген хал?ымызды? тамаша с?зі осы бір мезгілді айна-?атесіз баян­дап т?р?андай немесе Абайды? «а? киімді, денелі, а? са?алды…» деп келетін ?ле? жолдары да ?ысты? бас?а жыл мезгілдерінен ерекшелігін паш етеді.
  Таби?атты? ?рбір маусымы ерекше болатыны с?зсіз. ?р маусым?а т?н сейіл-серуені де болады. Жазда адамдар су?а шомылып, к?нге ?ыздырынса, ?ыста шаналарын ар?алап, биік жоталар?а, тау­лы ?ыраттар?а бет т?зейді. Дала т?сінде ?олдан сыр?ана? жасайтын ?ызы?ты с?ттер де – ?з алдына бір ??гіме. Барлы?ы ?ысты? суы?ты?ын емес, бейнебір жылы н?рын, ысты? тартар с?улесін тауып ал?андай ?уанысады. Биік ?ыраттан т?мен ?арай аппа? ?арды? ?стінде ізін ?алдыратын шанасымен ыз?иды.
  ?а?тар айыны? ал?аш?ы к?ндері, міне, осындай ?уанышты ша?тар?а толы. К?н с?улесі Жер-ана?а шуа?ын т?гіп, барша адамдарды ?зіні? жылы н?рына б?леп, ?ыс?ы суы?ты? бетін ?айтару?а бел шеше кіріскендей. Алыста?ы таулы ?ыраттардан ар?ан бойы ?зап шы??ан дала ??стары ?сем таби?атты? осынау ?ажап ша?ына мейілінше ??марта ?анат ?а?ады. Алыс ?ия-белдердегі ?алы? ?ар к?ктемні? жылы лебі келгенше бас?а тіршілікке орын босататын емес. Таби?атты? ?демі мезгілі – ?ысты? ерекше к?рінісімен ?ріле т?скен.
  Даланы? таби?аты тып-тыныш ?алпынан, маужыра?ан к?йінен серпіле т?скендей к?йде. Алатауды? сілемдері мен биік жоталарында?ы ?ыс к?ріністері к?зді? жауын алып, жан баурайды. ?ыс мезгіліні? аязды к?ндерімен де ?оса, ерекше бір жылылы? сыйлайтын к?ндері аз емес. ?рбір т?рт мезгілді? ?н бойында бірімен-бірі астасып, ?абаттасып жат?ан орта? к?н райы бар. ?а?тар айы жа?ажылды? к??іл к?йді одан арі к?тере т?сіп, ?зіні? жылы к?ндерін аямай-а? сыйлап жатыр. Мейірімін т?ккен Жер-ана да адам ?шін ?зіні? ішкі сырларын а?тар?андай тылсым сырмен ?н ?атады.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *